Nieuws uit Dieteren

Welkom bij subcategorie "Plannen Maaseikerweg",
Provincie Limburg heeft aan de bevolking van Dieteren de volgende plannen gepresenteerd, met betrekking tot de Maaseikerweg.

zie ook: Omrijden vanwege brugverhoging
Reconstructie N296 Dieteren

Algemeen:
De regionaal verbindende weg N296 (Maaseik - Susteren) loopt onder meer langs de kernen Roosteren, Oud-Roosteren en Dieteren.
Dit project behelst het gedeelte van de N296 langs de kern van Dieteren.

Aanleiding:
De aanleiding voor de te nemen reconstructieplannen is het feit dat het wegvak constructief onderhoud behoeft. Daarnaast is er sprake van een probleem met betrekking tot de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling ter hoogte van de aansluitingen Roosterderweg, Pater van Heldenstraat en Kerkstraat. Ook de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers van de weg wordt gezien als een steeds verder toenemend probleem. Verder dient, in relatie tot de ontwikkelingen rondom project Bottleneck, dusdanig in te richting dat deze ontwikkelingen goed kunnen worden opgevangen op de aansluitende wegen.

Concept oplossingsrichtingen:
Intussen zijn de concept-plannen in overleg met de gemeente Echt-Susteren tot stand gekomen en gepresenteerd aan de bevolking met het verzoek zijn of haar opmerkingen kenbaar te maken zodat deze meegenomen kunnen worden in het proces om te komen tot definitieve ontwerpplannen. Het concept-plan behelst in het kort de volgende punten:

aanbrengen visuele rijbaanscheiding door het aanbrengen van een dubbele asmarkering
fietsvoorzieningen optimaliseren (onder meer door bocht bij voormalig tankstation op te heffen)
Fietspad bij voormalig tankstation

afsluiten van de Roosterderweg voor het gemotoriseerd verkeer
aanbrengen middengeleider ter hoogte van de Roosterderweg ten behoeve van de verbetering van de oversteekbaarheid van fietsers en voetgangers
Kruispunt van en naar Roosterderweg wordt voor gemotoriseerd verkeer gesloten

realiseren linksafvakken nabij aansluiting Kerkstraat
aanbrengen middengeleiders nabij kerkstraat voor verbetering oversteekbaarheid
aanbrengen verkeerslichten bij kruispunt Kerkstraat
Kruispunt met Kerkstraat met VerkeersRegelInstallatie

afsluiten Pater van Heldenstraat voor gemotoriseerd verkeer
aanbrengen middengeleider ter hoogte van Pater van Heldenstraat voor verbetering oversteekbaarheid van fietsers en voetgangers
aanbrengen tweerichtingen fietspad vanaf Kerkstraat tot kruispunt met de Rijksweg
Kruispunt van en naar Pater van Heldenstraat wordt voor gemotoriseerd verkeer gesloten

realisering bushaltes
Bushaltes

Deze informatie staat op site provincie limburg


Van de gemeente site het volgende bericht overgenomen:
Informatieavond reconstructie provinciale weg ter hoogte van Dieteren, N296 op woensdag 11 april 2007

Zoals wellicht bij u bekend is, heeft de provincie Limburg het voornemen om de provinciale weg N296 Susteren – Maaseik (Maaseikerweg) ter hoogte van Dieteren in de gemeente Echt-Susteren te reconstrueren.

Het plan houdt onder andere in de aanleg van middengeleiders waardoor fietsers in twee etappes de provinciale weg kunnen oversteken, het vervangen van de fietspaden en het aanbrengen van verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt Bij de Molen – Kerkstraat.

Het zoals eerder gepresenteerde plan is na overleg met diverse belanghebbenden verder aangepast en uitgewerkt.

Op woensdag 11 april presenteert de provincie het meest recente plan. Daarnaast wordt ingegaan op eventuele procedures en uitvoeringsaspecten. Ook krijgt u informatie over de omleidingroutes gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.

Wij willen langs deze weg iedereen die belangstelling heeft voor het plan van harte uitnodigen bij deze presentatie aanwezig te zijn.


Tevens worden de werkzaamheden ter hoogte van de Kokkelert (aanleg middengeleiders en inritconstructies van Op de Kampes en Kempstraat) op de N296 kort toegelicht.


Tot slot geeft de gemeente Echt-Susteren een korte toelichting op de werkzaamheden Reconstructie Bosstraat – Peijerstraat te Echt.


De avond vindt plaats in gemeenschapshuis ‘de Koppel’ in Dieteren en start om 20.00 uur.


Heeft u naar aanleiding van deze publicatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Carlo Gurian, 043 – 389 99 71 van de Provincie Limburg.


Voor de werkzaamheden betreffende de reconstructie Bosstraat – Peijerstraat kunt u contact opnemen met Hans Steskens, 0475 – 478478 van de gemeente Echt-Susteren.

Tot zover de gemeente info.

De info avond in de Koppel te Dieteren werd verzorgd door de inleiders Carlo Gurian, Marco Luijten en Erwin Dehing namens Proncincie Limburg en door Hans Steskens namens de gemeente Echt-Susteren.
De avond werd bezocht door mensen uit Dieteren, Baakhoven, Oud-Roosteren en Roosteren. Na de inleiding werden de vragen uit de zaal beantwoordt.
Impressie van deze info avond


Na de opening werd het plan besproken door medewerkers van de provincie, ten eerste gaf Marco Luijten een toelichting op het ontwerp vervolgens gaf Carlo Gurian een toelichting op de uitvoering en besloot Erwing Dehing met een toelichting op de procedures en eventuele schadevergoedingsregeling.
info avond reconstructie Maaseikerweg
Uit de toelichting:
Aanleiding en geschiedenis

 • Constructief onderhoud
 • Klachten
 • Verkeersveiligheid
 • Verkeersafwikkeling

  info avond reconstructie Maaseikerweg

  Voornaamste uitgangspunten

 • Verhogen verkeersveiligheid
 • Verbeteren en bewaking verkeersafwikkeling
 • Creëren rustiger en evenwichtiger wegbeeld
 • Verbeteren fietsvoorzieningen
 • Functiebehoud weg
 • Beperken grondaankoop

  Oplossingen
  aansluiting Maaseikerweg-Roosterderweg
  -> Oplossing aansluiting Roosterderweg

 • Versmallen rijstroken
 • Aanbrengen visuele rijbaanafscheiding
 • Verbeteren oversteekbaarheid voor (brom-)fietsers
 • Beperken aantal verkeersbewegingen bij aansluiting
 • Na inspraak is het plan aangepast: rechtsaf vanuit Roosterderweg toegestaan.

  Maaseikerweg rondom Kerkstraat
  aansluiting Maaseikerweg-Kerkstraat
  ->Oplossing aansluiting Kerkstraat

 • Aanbrengen linksafvakken met middengeleider
 • Kruispunt wordt geregeld met verkeerslichten
 • Aanbrengen/verleggen bushaltes.
 • Na inspraak is het plan aangepast: fietspad Kerkstraat richting Susteren blijft éénzijdig.
 • Wachtrij Kerkstraat (maximaal) circa 5 auto's

  aansluiting Maaseikerweg-Pater van Heldenstraat
  ->Oplossing aansluiting Pater van Heldenstraat

 • Middengeleider ter verbetering van de oversteekbaarheid
 • Beperking aantal verkeersverbewingen
 • Rekening houden met vrachtverkeer
 • Fietspad richting Susteren: voor verkeer in twee richtingen.

  De uitvoering is in 3 fasen opgedeeld.
  Maaseikerweg tussen:
  1. Randweg Susteren N295 en Pater van Heldenstraat
  2. Brug over Geleenbeek en Roosterderweg
  3. Roosterderweg en Pater van Heldenstraat
  De planning is dat de werkzaamheden starten op 4 juni 2007 te beginnen met de fasen 1 en 2 welke duren tot 13 juli. Vervolgens wordt fase 3 opgestart circa 6 augustus en zal het project gereedkomen 10 oktober.
  De uitvoering van het asfalt zal waarschijnlijk geen ZOAB zijn bekeken wordt nog of er een ander soort asfalt gekozen kan worden om het geluidsniveau wat te verlagen.
  Tijdens deze werkzaamheden zal er van tijd tot tijd overlast zijn in het dorp en omgeving. Voor probleemgevallen die gemeld worden bij de Provincie zal men trachten een oplossing te vinden.
  Zo zal er ook een omleidingsroute gelden voor het plaatselijke verkeer dat normaal gebruik zou maken van de Maaseikerweg. Dit verkeer wordt op de A2 omgeleid in het noorden via het ei van St.Joost en in het zuiden via de nieuwe streekweg bij afslag Born.
  De onsluiting naar Echt door de Doort zal in deze periode ook niet meevallen omdat dan vrijwel gelijktijdig gewerkt wordt aan de reconstructie van de Peijerstraat en Bosstraat, dit is tussen Mc Donalds en spoorweg in Echt.


  Start werkzaamheden Maaseikerweg (N296) vertraagd.

  Overzichtskaartje wegwerkzaamheden Provincie Limburg
  Overzichtskaartje wegwerkzaamheden Provincie Limburg

  De werkzaamheden aan de Maaseikerweg bij Dieteren zouden maandag 4 juni 2007 starten maar volgens een woordvoerder van de Provincie Limburg is de aannemer op dit moment de planning aan het afronden. De woordvoerder kon nog geen exacte datum noemen wanneer de werkzaamheden aanvangen.
  Huidige situatie aansluitingen Dieteren op Maaseikerweg
  Nog geen werkzaamheden in uitvoering.


  Start werkzaamheden Maaseikerweg (N296) gewijzigd.

  De werkzaamheden aan de Maaseikerweg bij Dieteren welke aanvankelijk maandag 4 juni 2007 zouden starten en uitgesteld werden. Zullen volgens goed ingewijde bronnen maandag 25 juni dan toch een aanvang nemen.
  Container met informatiepunt reeds geplaatst aan Maaseikerweg bij sportterrein
  Informatiepunt reeds geplaatst aan Maaseikerweg bij sportterrein.

  Echter volgens een andere planning, eerst wordt begonnen aan het fietspad aan de Noordzijde van de weg en daarna aan de Zuidzijde. In de tussentijd kan het (auto-)verkeer nog steeds gebruik maken van de weg. Pas later, waarschijnlijk na de bouwvak zullen de kruispunten Pater van Heldenstraat en Roosterderweg op de schop gaan en tenslotte het kruispunt met Kerkstraat en Bij de Molen waar een verkeersregelinstallatie komt met voorsorteervakken op de Maaseikerweg.
  Fietspad naast Maaseikerweg wordt eerst aangepakt
  Eerst wordt fietspad langs Maaseikerweg onder handen genomen.

  Waarschijnlijk wordt in diezelfde periode ook nog begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de brug naar Roosteren over het Julianakanaal. De brug is werk van Rijkswaterstaat en de Maaseikerweg wordt door Provincie beheerd.

  Informatiemarkt wegwerkzaamheden omgeving Dieteren

  Verscheidene overheidsinstanties organiseren 20 augustus 2007 een informatiemarkt, hieronder hun oproep.

  Informatiemarkt over Wegwerkzaamheden in de omgeving Roosteren, Schipperskerk, Dieteren en Susteren.

  In verband met de huidige en aankomende wegwerkzaamheden rondom de kernen Roosteren, Schipperskerk, Illikhoven, Dieteren en Susteren wordt op 20 augustus 2007 een informatiemarkt georganiseerd. De informatiemarkt vindt plaats in het Gemeenschapshuis te Roosteren, Eyckholtstraat 7a vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur.
  Deze informatiemarkt is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, De Maaswerken, gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen.

  Doel van deze informatiemarkt is de bewoners van de dorpskernen Roosteren, Schipperskerk, Dieteren en Susteren te informeren:
  - Welke werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd, hoe zijn die ervaren? Klachten / opmerkingen;
  - Welke werkzaamheden worden in de regio uitgevoerd;
  - Welke overlast brengt dit met zich mee;
  - Hoe lang zullen deze werkzaamheden duren.

  Tijdens deze markt zullen alle bovengenoemde partijen aanwezig zijn om u een toelichting te geven over de onderstaande werkzaamheden:
  - Conserveren brug Roosteren, van 1 juli tot 30 november 2007;
  - Reconstructie Dieteren N296 Susteren - Oud-Roosteren, 4 juni tot 10 oktober 2007;
  - Renovatie en vijzelen brug Illikhoven, 4 februari tot 23 september 2008 (onder voorbehoud);
  - Rivierverruiming en tijdelijke rotonde bij Roosteren, 29 juni 2007 tot 1 juni 2008;
  - Reconstructie en uitvoeren groot onderhoud A2 van Maasbracht tot aan Kerensheide, 1 juli – 31 december 2007;
  - Reconstructie Bosstraat, Peijerstraat en Zuiderpoort, 15 juni 2007 tot 1 juni 2008;
  - Reconstructie N295 Echt en Susteren, 1 oktober tot 14 oktober 2007;
  - N295 kruising Roermondseweg/Zwaluwstraat, na 14 oktober;
  - Renovatie Geleenbeekduiker, 18 augustus tot 4 oktober (onder voorbehoud);
  - Versterken kunstwerken langs de A2, 15 juli tot 31 december 2007;
  - Revitalisering bedrijventerrein Holtum Noord, februari tot september 2007;
  - Revitalisering bedrijventerrein Sluisweg, augustus 2007 tot maart 2008.

  Wij heten iedereen van harte welkom op deze markt!

  Zie ook: Uitvoering werkzaamheden.

  Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl