Bewoners Dieteren

Welkom bij "Notariële akte bewoners Dieteren",
Bron: akte van Notaris Frans Joseph Engelen 28 januari 1826 akte 97
in RAL toegang 09.001 inventaris 4029


(*bijschrift kantlijn: Grosse afgeleverd den 11 februarij 1826

Voor Frans Joseph Engelen, Koninklijken Notaris residerende te Susteren Kanton Sittard, arrondissement Maastricht, Provincie Limburg en in tegenwoordigheid der hier na genoemde getuigen.
Compareerden

De na te noemene inwoonders van het gehugt Dieteren gemeente Susteren, arrondissement Ruremond Provincie Limburg.
Dewelke verklaren door deze tegenwoordige te bekrachtigen en goed tekeuren, den geheelen inhoud eener akte gepasseerd voor den ondergeteekende Notaris en getuigen in dato den acht en twintigsten November achttien honderd vijf en twintig behoorlijk geregistreerd, waarin zij comparanten zich verbonden hebben te stellen ten einde zoo veel mogelijk te bespoedigen de herstelling van hunnen heiligen Godsdienst in de Kerk van Dieteren voorzegd eene vaste jaarwedde van twee honderd zes en dertig nederlandsche gulden, vijf en twintig centen en deze te laten genieten aan den Eerwaarden Heer Vicaris hoegenaamd, die het zijn Hoog Eerwaarde den Heer Vicaris Generaal van het Bisdom van Luijk zal goedvinden te benoemen tot de bediening der voormelde Kerk van Dieteren, zullende deze verplichting zoo lang verbindend zijn, tot dat aan den te benoemen Heer Vicaris de gewone toelagen van honderd nederlandsche gulden jaarlijks zullen zijn toegestaan, en uit het revenu der Kerk van Dieteren, of uit den onderstand van het fabriek van Susteren eene toereikende Som zal worden verschaft.
Zullende in alle geval als dan door de comparanten, voor zoo veel en in geval als noodig alle aan voorzegd kerk van Dieteren en wooning van den Heer Vicaris te doene reparatien en onderhoud door vrijwillige bijdragen worden daargesteld en te wege gebracht.
Verplichten zich daarenboven de comparanten dat de verdeeling van voorzegde somme op volgende manier zal plaats hebben, en op den ordinairen voet der Contributien door den ontvanger van het gemeente bestuur van Susteren, zal ingevorderd en ontvangen worden, dusdaanig dat de geheele somme in twee gelijke termijnen moet betaalt worden jaarlijks waarvan den eersten termijn vervalt op den vijftienden October loopende jaars, en den tweeden termijn op den vijftienden april van het jaar achttien honderd zeven en twintig, en zoo vervolgens van jaar tot jaar, renoverende en afstand doende bij deze op alle dispositien en vervoegingen, dewelke door de bestaande wetten aan dezes zoude kunnen hinderlijk zijn.
Hier volgt de verdeeling vermelden Somme volgens het goedkeuren en toestemmen der comparanten, te weten:
1o BovendeEerd, Pieter Landbouwer eene gulden veertig centen
2o Maria Elisabeth Hermans zonder beroep vijftig centen
3o Jan Bocken dagloner vijftig centen
4o Herman Elsdorp Schoenmaker vijftig centen
5o Hubert Bokken Schoenmaker negentig centen
6o Theodor Roijen Landbouwer eene gulden veertig centen
7o Pieter Geijlen dagloner vijftig centen
8o Godfried vanheel akkerman twee gulde tien centen
9o Mathis Schulpen Landbouwer twee gulde veertig centen
10 Theodor Verstappen Schoenmaker vijftig centen
11 Herman Joseph Custers GoedEigenaar zes gulden
12 Pieter vanheel Landbouwer twee gulden tein centen
13 Andres Ophelders Landbouwer eene gulde veertig centen
14 Lambert Schoolmeester Landbouwer twee gulden tien centen
15 Gerard Knops dagloner vijftig centen
16 Jan Theodor Wakkers Landbouwer twee gulden veertig centen
17 weduwe hendrik vanderstraten zonder beroep vijftig centen
18 Egmond Schulpen dagloner vijftig centen
19 Lambert vangnabeth Landbouwer negentig centen
20 Jan Schulpen Landbouwer eene gulden veertig centen
21 Andres Blank Landbouwer eene gulde veertig centen
22 Jan Penders Landbouwer eene gulden veertig centen
23 Lambert DeCrau Landbouwer twee gulden tien cents
24 Carl Simons Schoolonderwijzer negentig centen
25 Gerard Lijnen Landbouwer twee gulden tien cents
26 Theodor Lijnen Landbouwer twee gulden veertig cents
27 Hendrik Slangen Landbouwer twee gulden tien centen
28 Jan Lijnen Landbouwer eene gulde veertig centen
29 Geurt Lijnen Landbouwer twee gulde negentig centen
30 Jan Coenemans Landbouwer twee gulden tien centen
31 Mathis Henkens Landbouwer eene gulde veertig cents
32 Willem Jessen zonder beroep vijftig centen
33 Paul Slangen Landbouwer eene gulde veertig centen
34 Mathis Schoolmeesters landbouwer twee gulde veertig cents
35 Johanna Slangen weduwe Lambert Jessen zonder beroep vijftig centen
36 Pieter Slangen Landbouwer twee gulden tien centen
37 Jan Jessen Landbouwer eene gulde veertig centen
38 Hendrik Schulpen Landbouwer drie gulden veertig centen
39 Gerard Strökens Landbouwer twee gulden tien centen
40 Willem Coenemans oude Landbouwer twee gulde negentig cents
41 Joseph Claessen dagloner negentig centen
42 Lambert Vervort idem(*dagloner) vijftig centen
43 Mathis Slangen Landbouwer twee gulden veertig centen
44 Jan Theodor Horens Landbouwer twee gulde veertig cents
45 Geurt Jessen Landbouwer negentig centen
46 Willem Erkens Schoenmaker vijftig centen
47 Hendrik Bokken Landbouwer eene gulde veertig centen
48 Willem Coenemans jonge Landbouwer negentig centen
49 Maria Catharina Essers weduwe Dirik Jessen Landbouwerse drie gulden veertig centen
50 Maria Sophia Jessen weduwe Jan Nelissen Landbouwerse eene gulde veertig centen
51 Jan Schulpen zoon van Lambert Landbouwer een gulde veertig centen
52 Anna Catharina Jansen weduwe Jan Bokken zonder beroep vijftig centen
53 Rienier Wintraken Koopman drie gulden veertig centen
54 Joseph Schulpen Landbouwer eene gulde veertig cents
55 Mathis Mostard Landbouwer twee gulden negentig cents
56 Pieter Deriks Kleermaker vijftig centen
57 Christian Viddelars Landbouwer eene gulde veertig centen
58 Arnold Larosch Landbouwer negentig centen
59 Reinier Custers Molenaar drie gulde veertig cents
60 Martin Viddelars dagloner vijftig centen
61 Willem Meuffels Landbouwer drie gulden veertig centen
62 Pieter Schoolmeesters dagloner vijftig centen
63 Sevrin Loomans dagloner vijftig centen
64 Mechtild vanCleef weduwe Pieter Smeets Landbouwerse eene gulde veertig cents
65 Pieter Willem Horens Landbouwer eene gulde veertig cents
66 Gerard vanCleef metzelaar twee gulden tien cents
67 Jacob Bokken Hoefdsmid twee gulde veertig centen
68 Mechtild vanderstraten weduwe Pieter Schulpen Eigenaarze twee gulde veertig cents
69 Hendrik Schulpen zoon van Pieter Landbouwer twee gulde tien centen
70 Beatrix Schulpen weduwe Christian Geurts Landbouwerse eene gulde veertig centen
71 Mathis Hubens Landbouwer twee gulde negentig centen
72 Gerard Horens zoon van Lambert Landbouwer twee gulden tien centen
73 Mathis Horens zoon van Lambert Landbouwer vijftig centen
74 Jacob Horens Landbouwer twee gulden tien centen
75 Stephan Cranen Landbouwer eene gulde veertig centen
76 Pieter Roijen Landbouwer negentig cents
77 Catharina Jessen weduwe Mathis Horens Landbouwerse eene gulde veertig centen
78 Christian Schulpen Landbouwer drie gulde veertig centen
79 Leonard Penders Landbouwer twee gulde tien cents
80 Gerard Horens zoon van Jan Landbouwer eene gulde veertig centen
81 Jan Horens Landbouwer drie gulde veertig centen
82 Elisabeth Penders weduwe Leonard Beckers Landbouwerse eene gulden veertig centen
83 Hendrik Slangen jonge Landbouwer vijftig centen
84 Gerard Jessen Landbouwer twee gulden tien centen
85 Bernard vanheel Rademaker eene gulden veertig centen
86 Joseph Lijnen Landbouwer een gulde veertig centen
87 En eindelijk Willem Coenemans als voogd der minderjarige kinderen van Christian Coenemans, Landbouwer
alle wonende onder het gehugt Dieteren gemeente Susteren voorzegd.
Aldus gedaan en gepasseerd te Dieteren gemeente Susteren voorzegd ten huize van Den Heer Reinier Wintraken den acht en twintigsten januarij achttien honder zes en twintig in tegenwoordigheid van den Heer Frans Theodor Deguasco, Schepen en Willem Bohnen akkerman beide als getuigen wonende te Susteren dewelke dezes beneffens ons Notaris, Reinier Custers, Jan Schulpen, Willem Meuffels, Lambert DeCrau, Carl Simons, Gerardus Jessen, Paulus Slangen, Lambert Bokken, Gerard Lijnen, Hendrik Schulpen, Hendrik Slangen, Hubert Bokken, Hendrik Schulpen, Gerard Horens, Gerard Horens, Jacob Bokken, Jacob Horens, Pieter Schoolmeesters, Hendrik Hermans, Sevrin Jessen, Christian Schulpen, Pieter Slangen, Theodor Wakkers, Pieter Geijlen, Arnold Larosch, Bernard vanheel, Mathis Hubens, Willem Coenemans, Hendrik Schulpen, en Godfrid Jessen eigenhandig onderteekend hebben, en aangaande de overige comparanten hebben verklaard niet teekenen te weten na gedane voorlezing.
(*handtekeningen)
,, 80 Regt
,, 21 26p%
-----
1.01
Geregistreerd te Sittard den derden februarij 1826 fol 18 No Vak 1. ontvangen eenen Gulden eenen Cent.

Zie verder onder het algemene verhaal over de parochie van Dieteren


Heeft U een suggestie of opmerking, hier is mijn Em@il

Bedankt voor uw interesse en tot een volgende keer.!