Bewoners Dieteren

Welkom bij "Notariële akte bewoners Dieteren",
Bron: akte van Notaris Frans Joseph Engelen 28 november 1825 akte 90
in RAL toegang 09.001 inventaris 4029

(*bijschrift kantlijn: Grosse afgeleverd den 15 December 1825)
Voor Frans Joseph Engelen, Koninklijke Notaris residerende te Susteren, Kanton Sittard arrondissement Maastricht Provincie Limburg, en in tegenwoordigheid der hier na genoemde getuigen.
-----------------Verschenen--------------------
De na te benoeme inwoonders der gemeente Susteren van het gehugt Dieteren arrondissement Ruremonde Provincie Limburg zoo als hier na volgend.
1o Renier Wintraken, Koopman
2 Mathis Schulpen
3 Pieter vanheel
4 Lambert DeCrauw
5 Hendrik Schulpen
6 Gerard Jessen
7 Willem Meuffels
8 Jacob Horens
9 Hendrik Slangen
10 Gerard Horens junior
11 Pieter Slangen
12 Paulus Slangen
13 Mathis Slangen
14 Sevrin Jessen
15 Theodor Horens
16 Gerard Lijnen junior
17 Gerard Strökens
18 Jan Penders
19 Mathis Hubens
20 Jan Mathis Schulpen
21 Willem Coenemans
22 Mathis Mostard
23 Leonard Penders
24 Hendrik Bokken
25 Jan Ophelders te zegge Arnold Ophelders
26 Jan Horens
27 Christiaan Schulpen
28 Theodor Wakkers
29 Gerard Lijnen
30 Stephan Cranen
31 Theodor Lijnen
32 Hendrik Schulpen zoon van Mathis
33 Jan Coenemans
34 Jan Schulpen zoon van Hendrik
35 Andreas Blanken
36 Mathis Henkens
37 Mathis Schoolmeesters
38 Arnold Larosch
alle Landbouwers wonende te Dieteren voorzegd
39 Hubert Bokken, Schoonmaker (*Schoenmaker)
40 Carl Simons onderwijzer
41 Jacob Bokken Smid
42 Godfried Jessen daagloner
43 Bernard vanheel wagemaker
44 Lambert Vervort Dakdekker
45 Jan Schulpen zoon van wijlen Lambert, Landbouwer
46 Jan Schulpen ouder Landbouwer
47 Lambert Bokken akkerman
48 Pieter Willem Horens dagloner
49 Joseph Claessen Bekker (*Bakker)
50 Pieter Schoolmeesters Landbouwer
51 Jan Jessen akkerman
52 Pieter Geijlen horlogie-maker
53 Theodor Roijen akkerman
54 Gerard Horens zoon van Jan akkerman
55 Mechtild van Cleef weduwe Pieter Smeets Landbouwerse
56 Hendrik Hermans akkerman
57 Jan Bokken, daagloner
58 Maria Sophia Jessen weduwe Jan Nelissen zonder beroep
59 Reinier Custers Molenaar
60 Jan Lijnen zonder beroep
61 Christiaan Viddelers Landbouwer
alle inwoonders van het gehugt Dieteren gemeente Susteren voorzegd
Als meestgegoede verklaren bij deze uitdrukkelijk, verlangende om zoo veel mogelijk te bespoedigen de herstelling van hunnen Heiligen godsdienst in de Kerk van Dieteren voorzegd zich alle gezamenlijk te verbinden tot het goed maken eener vaste jaarwedde van twee honderd zes en dertig nederlandsche gulden vijf en twintig centen, en deze te laten genieten aan den Eerwaarden Heer Vicarius hoegenaamd, die het zijn Hoogwaarde Den Heer Vicarius generaal van het Bischdom van Luik zal goedvinden.
Te benoemen tot de bediening deze voormelde Kerk te Dieteren, zullende deze verbinding zoo lang verplichtend zijn tot dat aan den te benoemen Heer Vicarius de gewone toelagen van honderd Nederlandsche gulden jaarlijk zal zijn toegestaan, en uit het revenu der kerk van Dieteren of uit den onderstad van het fabriek van Sustern, eene toereikende som zal worden verschaft, zullende in alle geval als dan door de Comparanten in val noodig, het Complement zoo wel der bepaalde jaarwedde als der te doene van voorzegde Kerk en wooning van den Heer vicarus voorzegd reparatien en jaarlijks onderhoud door vrijwillige bijdragingen door de Comparanten en inwoonders worden daargesteld, waarvan zij insgelijks bij deze waarborgen.
Aldus gedaan en gepasseerd te Dieteren gemeente Susteren ten huise van den Heer Reinier Wintraken, den acht en twintigsten November achttien honderd vijf en twintig alles in tegenwoordigheid van Theodor Neutjens akkerman en Frans Theodor De Guasco(?), Schepen wonende beijde te Susteren als hiertoe verzochte getuigen dewelke dezes beneffens ons Notaris en Reinier Custers, Jan Schulpen, Willem Meuffels, Lamber DeCrau, Carl Simons, Gerard Jessen, Paulus Slangen, Lambert Bokken, Gerard Lijnen, Hendrik Schulpen, Hendrik Slangen, Huber Bokken, Hendrik Schulpen, Gerard Horens, Jacob Bokken, Jacob Horens, Pieter Schoolmeesters, Hendrik Hermans, Sevrin Jessen, Cristian Schulpen, Pieter Slangen, Theodor Wakkers, Pieter Geijlen, Arnold Larosch, Bernard vanheel, Mathis Hubens, Willem Coenemans, Hendrik Schulpen en Godfried Jessen
eigenhandig onderteekend hebben en aangaande de overige Comparanten deze hebben verklaard niet te kunnen schrijven nochte teekenen na gedane voorlezing.

fragment akte met handtekeningen
(*handtekeningen)

47.40 Regt
12.32 26p%
------
59.72

Geregistreerd te Sittard den eersten december 1825. fol. 182.R.Vak 1.ontvangen negen en vijftig gulden twee en zeventig cents..


Bevestigd met met akte uit 1826 met nog meer Dieterse namen.!

Heeft U een suggestie of opmerking, hier is mijn Em@il

Bedankt voor uw interesse en tot een volgende keer.!