Verkiezingen 3 maart 2010

Standpunt politieke partijen ten aanzien van Dieteren.

Zoals U wellicht weet vinden op 3 maart 2010 de gemeentelijke verkiezingen ook in onze gemeente Echt-Susteren plaats. In Dieteren zijn de laatste jaren enkele thema's regelmatig in het nieuws geweest. Om te weten wat het standpunt van de diverse politieke partijen is heb ik vijftien onderstaande vragen voorgelegd aan Samenwerking, Christen-Democratisch Appèl (CDA), Algemeen Belang (AB), Democraten Echt-Susteren (DES), GroenLinks, Partij Nieuw Echt-Susteren (NES), Partij van de Arbeid (PvdA) en Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Opgemerkt dient te worden dat partij Samenwerking enkel verwijst naar hun programma, de VVD gaf op 24 februari aan dat het hun niet gelukt was de vragen te beantwoorden en verwijzen alsnog naar hun programma en partij DES pas op 4 februari 2010 de antwoorden heeft ingestuurd. Ik bedank dan ook de partijen die zich wel de moeite hebben genomen om hun visie richting Dieteren duidelijk te maken. Door de betreffende vraag hieronder aan te klikken wordt het standpunt van elke partij hierop weergegeven.


Dieteren kent een rijk verenigingsleven.
1. Hoe wilt u het verenigingsleven verder ondersteunen.?

Doordat er de laatste jaren minder kinderen worden geboren in Dieteren neemt ook het aantal leerlingen van de Basisschool af.
2. Hoe wilt u voorkomen dat deze school uit Dieteren verdwijnt.?

Van de vele cafés die er ooit waren is nu alleen het gemeenschapshuis nog actief o.a. met café, zaal en vergaderruimtes.
3. Onderkent u het belang van een dergelijke horeca gelegenheid met zaal binnen de kern.?
4. Zo ja, hoe denkt u dit te ondersteunen.?

In Dieteren heeft het bouwen van nieuwe huizen altijd onder druk gestaan i.v.m. toegestane contingent. Ongeveer veertig jaar geleden is er een gebied aangewezen in het bestemmingsplan voor uit te werken woningbouw (UW bestemming). Dit is echter nooit daadwerkelijk uitgewerkt. Door natuurlijk verloop komen binnen de kern nu ook woningen (veelal oudere boerderijen) vrij die echter niet voldoen aan de moderne eisen die heden ten dage aan woongenot worden gesteld.
5.Welke ontwikkeling moet volgens u plaats vinden qua woningaanbod.?
6. Hoe denkt u dit te verwezenlijken.?

Er bestaat een goedgekeurd plan om de verbindingsweg naar Echt (Lange Akkersweg/Doorderweg) te vernieuwen inclusief nieuw aan te leggen vrijliggend fietspad.
7. Wanneer moet volgens u dit plan verwezenlijkt zijn.?
8. Wat vindt u van de toestand van wegen, stoepen en andere bestratingen in Dieteren.?

In de Duitse grensstreek staan vele windturbines, in Maaseik bestaan er ook plannen om windenergie op te wekken middels windturbines.
9. Hoe denkt u over duurzame energie opwekking.?
10. Welke vormen zouden in Dieteren kunnen worden toegepast en/of gestimuleerd vanuit de gemeente.?

Naast een woonkern heeft Dieteren een sterke agrarische achtergrond, enkele andere ondernemers met ten zuiden een industrieterrein.
11. Wat mogen de agrariërs van u verwachten.?
12. Wat mogen de andere ondernemers van u verwachten.?
13. Hoe moet het industrieterrein zich volgens u ontwikkelen.?

Tenslotte
14. Wat wilt u verder voor Dieteren en haar inwoners betekenen.?
15. Hoe zou u Dieteren omschrijven.?

Webmaster info@deetere.nl