Nieuwsfeiten Dorpsraad Dieteren

Welkom bij "Nieuws" -Dorpsraad,

Secretariaat Dorpsraad Dieteren
Kerkstraat 30
6114 JV Dieteren
Tel.: 046-8501866
Email: dorpsraaddieteren@hotmail.com
Notulen: Verslagen openbaar

Logo Dorpsraad Dieteren

 
(oktober 2009)De Dorpsraad informeert:

Bestuursleden gezocht.
Bent u betrokken bij ons dorp Dieteren? Dan is het nu Uw kans om hier actief werk van te maken gezien de volgende advertentie.


Bestuursleden gezocht voor Dorpsraad Dieteren.
 
(maart 2007)De Dorpsraad informeert:
Resultaten enquête Lange Akkersweg

Dit zijn de alternatieven waar de mening over is gevraagd. Zie de enquêtebrief voor de volledige toelichting.

Alternatief 1: Fietspad aanleggen naast het bestaande wegvak.
Alternatief 2: Afsluiten van de Lange Akkersweg voor autoverkeer ter hoogte van de Doort
Alternatief 3: Eénrichtingsverkeer voor autoís op de Lange Akkersweg en Doorderweg met fietspad op het bestaande wegvak
Alternatief 4: uw eigen alternatief: (graag met motivering)

Er zijn 362 formulieren verspreid.
Er zijn 111 formulieren geretourneerd.

Als vierde alternatief zijn genoemd:

♦ Kerkstraat en Echterstraat verkeersluw maken met groenvoorzieningen c.q drempels, obstakels (7 maal)
♦ Fietssuggestiestroken (7 maal)
♦ Maximumsnelheid verlagen en handhaven (6 maal)
♦ Sluiten voor vrachtverkeer (4 maal)
♦ Alles laten zoals het nu is (2 maal)
♦ Alleen bestemmingsverkeer toelaten en handhaven (1 maal)
♦ Vignet voor Lange Akkersweg (1 maal)

Overige gemaakte opmerkingen:

♦ De gevolgen voor Ophoven betrekken
♦ De gevolgen voor de Beuningerstraat betrekken
♦ Ook aandacht besteden aan onderhoud en verlichting
♦ Alternatief 3 als tijdelijke maatregel voorstaan bij de realisatie van alternatief 1.


Totaal overzicht enqueteresultaat alternatieven 1 t/m 3:
1ste voorkeur2de voorkeur3de voorkeur4de of geen voorkeur
1: vrijliggend fietspad7613913
2: afsluiten voor autoverkeer442875
3: eenrichtingsverkeer2429850
Gecombineerde voorkeur:
1ste of 2de voorkeur1ste ,2de of 3de voorkeur
1: vrijliggend fietspad8998
2: afsluiten voor autoverkeer836
3: eenrichtingsverkeer5361

Met afstand wordt door de geënquêteerden het alternatief 1 (vrijliggend fietspad) voorgestaan. Alternatief 2 (afsluiten voor autoverkeer) ondervindt nauwelijks draagvlak. Alternatief 3 (eenrichtingsverkeer) ondervindt een redelijk draagvlak.


Reconstructie Maaseikerweg

Een delegatie van de dorpsraad heeft met provincie en de gemeente overleg gevoerd over de reconstruktie van de Maaseikerweg.
Ambtenaren van de provincie hebben het plan en de realisatieplanning toegelicht. Het was goed te zien dat veel van de punten die door Dieteren zijn ingebracht hebben geleid tot wijzigingen in het plan.

♦ Afsluitingsconstructie Roosterderweg: uitrijden richting Roosteren/A2 wordt mogelijk.
♦ Keermogelijkheid Pater van Heldenstraat (i.v.m. de afsluiting Pater van Heldenstraat-Maaseikerweg voor autoverkeer)
♦ Oplossing voor fietsers Kerkstraat/bij de molen Maaseikerweg. (in het aanvankelijke plan was daar een oplossing met fietsverkeer in twee richtingen aan één kant van de weg (west), die erg onoverzichtelijk was)
♦ Tussen Pater van Heldenstraat en kruispunt Susteren wordt het noordelijke fietspad tweerichtingsverkeer. Fietsers vanuit Dieteren richting sportvelden/Susteren hoeven dus niet meer over te steken.

De werkzaamheden zijn geknipt in drie stukken: het deel Maaseikerweg vanaf kruispunt Susteren tot Pater van Heldenstraat en het deel Maaseikerweg van Oud- Roosteren tot Roosterderweg als buitendelen. Het derde deel is het centrale deel (tussen Roosterderweg en Pater van Heldenstraat).

Eind mei gaat de schop in de grond. Begonnen wordt met de twee buitenste segmenten. De Maaseikerweg wordt dan gesloten voor alle doorgaand verkeer. Met plaatselijk verkeer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De momenten dat de weg helemaal afgesloten is in verband met fraisen of asfalteren worden zo kort mogelijk gehouden (o.a. door ís nachts en weekend doorwerken). Na de bouwvakvakantie komt het middensegment aan de beurt. Dat kan vanwege geluidsoverlast natuurlijk niet ís nachts en in het weekend. De Maaseikerweg wordt afgesloten tussen Pater van Heldenstraat en Roosterderweg. Lokaal verkeer kan Dieteren bereiken/verlaten via de Roosterderweg of Pater van Heldenstraat. Of via de Echterstraat. De provincie zoekt nog een oplossing om op dat moment doorgaand sluipverkeer door de kern van Dieteren te ontmoedigen.

Ook de vorm van het overrijdbare obstakel (de afsluiting) van de Pater van Heldenstraat wordt nog uitgewerkt in overleg met de hulpdiensten en de vuilophaaldienst.
De provincie zal een voorlichtingsbijeenkomst organiseren, waarschijnlijk op 11 april 2007, maar de definitieve datum wordt nog bekend gemaakt.
Gelijktijdig vinden in de gemeente Echt-Susteren nog andere werkzaamheden plaats. Zo is voorlopig de Aasterbergweg afgesloten in verband met de aanleg van het fietspad. Ook gaat in dezelfde periode de Peijerstraat in Echt op de schop. Dat zorgt voor extra druk op de sluiproutes van en naar Echt-centrum.

Met de gemeente hebben we afgesproken dat tijdens de voorlichtingsavond van de provincie ook de gemeentelijke plannen worden toegelicht, zodat we als inwoners van Dieteren een totaalbeeld krijgen van wat er de komende tijd op stapel staat.

De gemeente besteed komende tijd veel aandacht aan verkeerveiligheid voor schoolgaande jeugd en dus ook rondom scholen. Voor Dieteren betekent dit o.a. de veiligheid ter hoogte van de school en de looproutes er naar toe. In dat kader wordt ook de hoek Roosterderweg/Kerkstraat onder de loep genomen.

= = = 
(maart 2007)De Dorpsraad informeert:
- De Dorpsraad heeft bericht ontvangen dat vanuit de Stichting De Schakel bij het gemeentebestuur van Echt-Susteren aandacht is gevraagd voor woningbouw in Dieteren. De Dorpsraad juicht deze initiatieven toe! De Dorpsraad heeft in het kader van de begroting 2007 van de gemeente Echt-Susteren ook al aandacht gevraagd voor woningbouw in Dieteren, aangezien dit thema naar de verre toekomst was verwezen. Vervolgens is -middels initiatief van de Dorpsraad- tijdens de algemene beschouwingen op aandringen van de fractie Algemeen Belang (en ook in naam van de andere coalitiepartijen) een motie ingediend om het thema woningbouw voor Dieteren naar de nabije toekomst te plaatsten. Die motie is inmiddels ook door de gemeenteraad aangenomen.

- Er is eerder aangeven dat er eind januari 2007 vanwege de Dorpsraad een enquête zou uitgaan naar de inwoners van Dieteren in verband met alternatieve oplossingen voor de verkeersknelpunten aan de lange Akkerweg. De Dorpsraad is hierover nog in overleg met de betreffende ambtenaar bij de gemeente, die de financiële haalbaarheid van de diverse alternatieven in onderzoek heeft. De Dorpsraad wil evenwel graag al de mening van de inwoners van Dieteren peilen over de verschillende alternatieven en zal de uitkomst daarvan dan voorleggen aan de gemeente. De enquêteformulieren zijn inmiddels al verspreid. Wij ontvangen de ingevulde formulieren graag tijdig terug (zie formulier).

= = =september 2006
1e openbare vergadering Dorpsraad Dieteren
Verslag van deze vergadering vindt u hier

De Dorpsraad heeft de eer haar eerste Openbare Vergadering aan te kondigen.

Waar: Gemeenschapshuis de Koppel, Vleutstraat 22 te Dieteren

Wanneer: Vrijdag 06 oktober a.s.

Tijdstip: 20.30 uur

Agenda:

  1. verkeersplan Dieteren en omgeving
  2. voorstelling, doelstelling, bestaansrecht en positie Dorpsraad
  3. situatie Louerstraat

Wij heten u allen van harte welkom!

De Dorpsraad informeert:

- De Dorpsraad is sedert 6 september 2006 officieel opgericht in de vorm van een stichting;

- Marcel Franssen is door de bestuursleden als voorzitter van de Dorpsraad gekozen en treedt daarmee in de plaats van Henk Kreutzer (voorzitter ad interim);

- Bart Keybeck is door de bestuursleden als secretaris van de Dorpsraad gekozen en treedt daarmee in de plaats van Wilma Spelthan;

- Het correspondentie adres van de Dorpsraad is voortaan Kerkstraat 30, 6114 JV Dieteren;

- De Dorpsraad heeft aan de gemeenteraad haar zienswijze kenbaar gemaakt in verband met het ontwerp-bestemmingsplan Kokkelertstraat / Louerstraat. De Dorpsraad heeft zich daarbij beperkt tot de Louerstraat, aangezien de Kokkelertstraat niet in Dieteren (maar in Roosteren) is gelegen. De zienswijze werd namens de Dorpsraad ingediend omdat de Gemeenteraad het voornemen heeft de bestemming aan de Louerstraat (oude voetbalvelden) te wijzigen (lees: een andere bestemming te geven), waardoor het mogelijk wordt dat er aan de Louerstraat (oude voetbalvelden) woningbouw wordt gerealiseerd. Uit een eerdere enquête in het dorp is echter uitdrukkelijk naar voren gekomen dat de meederheid van het dorp voor woningbouw is, indien die op het Koppelveld (achter de Koppel) zal plaatsvinden en waarbij starters- en seniorenwoningen de voorkeur genieten. Dat heeft de Dorpsraad in haar zienswijze kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad. Voor de goede orde en ter verduidelijking wordt opgemerkt dat de Dorpsraad dus niet tegen woningbouw in Dieteren is en ook niet tegen individuele bouwplannen van bewoners van het dorp. De Dorpsraad is daarentegen -op basis van de eerdere enquête- wel van oordeel dat het Koppelveld een betere en meer passende locatie is voor het realiseren van woningbouw dan de Louerstraat (oude voetbalvelden). De Dorpsraad blijft aandacht vragen voor woningtypen waar de inwoners van het dorp behoefte aan hebben.


februari 2006
Verkeersplan

De gemeente Echt-Susteren heeft Grontmij opdracht gegeven een nieuw Verkeersplan op te stellen. Het doel van dit plan is een eenduidige aanpak van verkeersknelpunten binnen Echt-Susteren en een verbetering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.

Op 26 januari jl. heeft de gemeente belangengroeperingen uitgenodigd om van de gedachten te wisselen over de verkeersknelpunten.

De dorpsraad heeft bij de gemeente en Grontmij met nadruk opnieuw aandacht gevraagd voor:

Andere knelpunten, voor zover ons bekend, zijn schriftelijk doorgegeven aan de gemeente en Grontmij. Het verkeersplan zal waarschijnlijk vlak na de zomer klaar zijn.

Januari 2006
De dorpsraad wil de gemeente vragen om de straatverlichting in Dieteren en Baakhoven aan te passen als de inwoners dat nodig vinden. Daarom willen we van u graag weten waar u de straatverlichting niet goed vindt.
Vindt u dat op plaatsen te weinig verlichting is en er dus lantaarnpalen bij geplaatst zouden moeten worden? Of zijn er wel genoeg lantaarnpalen maar gaat de verlichting te vroeg uit?
Wij vragen u vriendelijk om al uw opmerkingen over de straatverlichting in Dieteren en Baakhoven door te geven aan het secretariaat van de dorpsraad. Bovenaan naast het logo staat het adres, emailadres en telefoonnummer.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.Tot zover berichtgeving van de dorpsraad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webmaster info@deetere.nl