Dorpsraad Dieteren

Welkom bij "Verslag openbare vergadering Dorpsraad",

Secretariaat Dorpsraad Dieteren
Kerkstraat 30
6114 JV Dieteren
Tel.: 046-8501866
Email: dorpsraaddieteren@hotmail.com

Logo Dorpsraad Dieteren

NOTULEN BESTUURSVERGADERING
D.D. 22 maart 2010
 1. Opening
  De vergadering wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom geheten.

 2. Vaststelling notulen vorige vergadering
  De notulen van de vorige vergadering(en) worden vastgesteld.

 3. Ingekomen post
  Van de ingekomen post is kennis genomen.

 4. Agenda
  • Contactgroep Dieteren
   De ontwikkelingen worden besproken.

   Secr. zal met vz. contactgroep afstemmen over hoe met Focus om te gaan.

   Om eventuele misverstanden te voorkomen bij de gemeente zal secr. met Ellen Kersten (menswel) kortsluiten dat contactgroep onderdeel is van dorpsraad. Ellen kan dit dan bij gemeente aankaarten.

  • Fietspad Doorderweg/Lange Akkersweg
   Secr. zal een brief aan gemeente (B&W + gemeenteraad + portefeuillehouder) sturen om de stand van zaken te vernemen.

   Er zal een kopie van die brief aan vz. contactgroep worden verstrekt.

  • Publicaties
   Vastgesteld wordt dat de dorpsraad actiever moet publiceren, en naast www.deetere.com ook gebruik maken van de Schakel.

 5. Mededelingen/rondvraag
  Los van de bestuursvergaderingen blijft aandacht voor het organiseren van een publieke/openbare vergadering met als onderwerp: AED, vervolg OnsDorpsWeb, actualiteiten.

 6. Sluiting
  De vergadering wordt gesloten.


NOTULEN BESTUURSVERGADERING
D.D. 15 december 2009, 9 februari en 4 maart 2010
 1. Opening
  De vergadering(en) wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom geheten.

 2. Vaststelling notulen vorige vergadering
  De notulen van de vergadering d.d. 17 november 2009 worden vastgesteld.

 3. Ingekomen post
  Van de ingekomen post is kennis genomen.

 4. Agenda
  • Gesprek met R. Walraven
   Naar aanleiding van de e-mail van R. Walraven om bij te praten over de lopende ontwikkelingen ( zoals Doorderweg /Lange Akkersweg), wordt besloten om een afspraak in te plannen met R. Walraven.

  • Wijziging bestemming Koppelveld
   We hebben kennis gekregen van de voorgenomen wijziging van de bestemming van het Koppelveld. Er wordt besloten om hierover contact op te nemen met Huub Heijman en de onderliggende stukken op te vragen in het kader van de Wob.

  • Centrumplan Susteren
   Naar aanleiding van onze brief hierover aan de gemeente (fractievoorzitters, B&W en gemeenteraad), zal er een afspraak komen met wethouder Beckers. Besloten wordt om die afspraak in ieder geval samen met de Stichting Gemeenschapsbelang te organiseren en ook de andere verenigingen hierbij te betrekken.

 5. Mededelingen/rondvraag
  Los van de bestuursvergaderingen blijft aandacht voor het organiseren van een publieke/openbare vergadering met als onderwerp: AED, vervolg OnsDorpsWeb, actualiteiten.

 6. Sluiting
  De volgende vergadering zal plaatsvinden op 09 februari 2010.

  De vergadering wordt gesloten.


NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 17 november 2009 1. Opening
  De vergadering wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom geheten.

 2. Vaststelling notulen vorige vergadering
  De notulen van de vergadering d.d. 15 september 2009 worden vastgesteld.

 3. Ingekomen post
  Van de ingekomen post is kennis genomen.

 4. Agenda
  Aanvullingen voor de agenda c.q. agendapunten:
  • Vacature(s)
   Naar aanleiding van de vacature (welke in de Schakel werd geplaatst), hebben zich twee serieuze kandidaten gemeld (te weten: A. Storken en S. Tholen).
   Er is uitgebreid kennis gemaakt met de heer Storken, en iedereen is het erover eens dat de heer Storken een versterking voor de Dorpsraad is. De heer Storken zal tot de Dorpsraad toetreden als algemeen bestuurslid.
   Met de heer Storken worden de verschillende thema’s besproken, welke thans actueel zijn in de Dorpsraad.

  • stand van zaken Doorderweg / Lange Akkersweg
   Er is een e-mail van Rob Walraven ontvangen, die aangeeft dat:
   • de Raad heeft het benodigde extra krediet niet geaccoordeerd;
   • de Raad heeft middels een motie het project aan de herinrichting Susterderweg gekoppeld, om een mogelijk aanbestedingsvoordeel te bezien.
   • Dit betekend dat beide projecten eerst tot op hetzelfde niveau dienen te worden gebracht, waarbij we "De Doort" nog bezien op goedkopere opties en een extra subsidie voor de amfibie-oversteekvoorziening.
   • tevens vinden er in de komende tijd nog gesprekken plaats met de Natuurvereniging Pepijnsland en Staatbosbeheer.

   Deze fase ( duurt ongeveer twee maanden) dienen eerst te worden doorlopen om vervolgens volgende stappen te plannen.

   Er wordt afgesproken dat aan Rob Walraven wordt gevraagd of daarmee de provinciale subsidie niet in gevaar komt.

  • Centrumplan Susteren
   Diverse bestuursleden hebben inmiddels kennis genomen van het Centrumplan Susteren, waarop toch wel de nodige op- en/of aanmerkingen kunnen worden gemaakt.
   Niet het minste is dat er geen rekening is gehouden met de impact op/voor Dieteren.
   Er wordt dan ook besloten om een brief hierover te sturen naar de gemeente (fractievoorzitters, B&W en gemeenteraad), een en ander met het oog op de raadsvergadering van 17 december 2009 waarin de gebiedsvisie Susteren is geagendeerd.

  • OnsDorpsWeb
   Kort wordt de presentatie van OnsDorpsWeb in Dieteren besproken, waar helaas weinig animo voor is gebleken. Wellicht dat het missen van de aankondiging in de Schakel, gelet op de korte termijn, daarvoor de oorzaak is.
   Mogelijk zal er op termijn nog een nadere presentatie plaatsvinden, een en ander in combinatie met andere onderwerpen.

 5. Mededelingen/rondvraag
  Er wordt geopperd om de vacature ook nog eens aan alle verenigen toe te sturen.

 6. Sluiting
  De vergadering wordt gesloten.


NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 15 september 2009 1. Opening
  De vergadering wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom geheten.

 2. Vaststelling notulen vorige vergadering
  De notulen van de vorige vergadering dienen nog te worden opgesteld.

 3. Ingekomen post
  Van de ingekomen post is kennis genomen.

 4. Agenda
  Aanvullingen voor de agenda c.q. agendapunten:
  • stand van zaken Doorderweg / Lange Akkersweg
   Er wordt afgesproken dat er een brief naar Rob Walraven wordt gestuurd, waarbij dan wordt gevraagd naar inzage in + status van de planning;
  • contact met gemeente
   Er is overleg geweest met Huub Heijman, waarbij de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen: volkshuisvesting, gemeenschapsvoorzieningen, DOP, sporthal en Centrumplan Susteren.
   In verband met het Centrumplan Susteren en met name de plannen omtrent een sporthal, zijn er diverse varianten, waarbij de voorkeur wordt uitgesproken omtrent een verplaatsing naar voetbalveld Susteren. Waar + wanneer + betekenis voor Dieteren is nog onbekend. Verder beperkt de gemeente zich tot invulling van de openbare ruimte, zodat het centrumplan Susteren in feite een landschapsontwerp is.
   In verband met de basisschool en het gemeenschapshuis wordt opgemerkt dat er een enquête is gehouden in verband met diverse plannen, zoals voor- en naschoolse opvang. De gemeente wacht nog op de uitkomst van die enquête.
  • Landschapsontwerp Dieteren
   Er wordt geopperd om de Dorpsvisie op te poetsen, zodat we eveneens naar een ontwikkeling van een landschapsontwerp voor Dieteren zouden kunnen vragen.
   Aangezien we dan de karakteristieke elementen van Dieteren in kaart zullen moeten brengen, zal een ieder een aantal foto’s (voor een collage/sfeerbeeld) maken.
  • Openbare vergadering
   Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een publieke vergadering, gelet op de benadering door de Stichting OnsDorpsWeb.
   Onderwerpen die dan aan bod zouden kunnen komen zijn, OnsDorpsWeb, AED, actualiteiten, ….

 5. Mededelingen/rondvraag
  Peter geeft aan dat hij zijn bestuurslidmaatschap bij de Dorpsraad beëindigt. Iedereen heet hem dank voor zijn inzet vanaf het allereerste moment.
  Lucien geeft aan dat hij in verband met diverse activiteiten de komende maanden weinig tijd heeft.
  Er wordt besloten om een vacature te plaatsen voor nieuwe bestuursleden in de Dorpsraad.

 6. Sluiting

  De vergadering wordt gesloten.


NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 26 mei 2009 1. Opening
  De vergadering wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom geheten.

 2. Vaststelling notulen vorige vergadering
  De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld en ondertekend.

 3. Ingekomen post
  Van de ingekomen post is kennis genomen. Er is een e-mail binnengekomen van Eric Bocken in verband met (info over) defibrillator, waarvan kennis is genomen. Verder heeft Ellen Kersten van SWE contact opgenomen, waarbij zij zich heeft voorgesteld.

 4. Agenda
  1. DOP / rol gemeente
   Er zijn, zoals ook al eerder ter sprake gekomen, gesprekken geweest in verband met Koppelveld en school met wethouder, St Gemeenschapsbelang, Zo Wonen en Focus, waarbij ook de Dorpsraad was vertegenwoordigd.
   Die gesprekken zijn stilgevallen, en er wordt vastgesteld dat vanuit de gemeente geen initiatief meer komt.
   Er zou ook een gesprek op gang moeten komen met de gemeente in verband met het ontwikkelen van een DOP, maar ook hier ontbreekt initiatief van de gemeente.
   Alweer enige tijd geleden is er een brief aan de gemeente verzonden met als titel : Geen plaats voor jongeren in Dieteren. Diverse verenigingen uit Dieteren hebben met de inhoud van die brief ingestemd. Vastgesteld wordt dat de gemeente niet reageert.
   We zullen een en ander terug bij de gemeente onder de aandacht dienen te brengen.
  2. Provincie: verkeerslicht Kerkstraat
   Er zijn diverse contacten geweest met de Provincie, ook naar aanleiding van het recente ongeval waarbij een verkeerslicht werd omver gereden.
   De problemen zijn bij de Provincie bekend en worden normaliter opgelost, zij het dat er enige vertraging in kan zitten in verband met een geschil tussen de Provincie en de aannemer.
  3. Lange Akkersweg / Doorderweg
   Er is hierover een artikel in De Schakel verschenen van CDA Jongeren, die dit onderwerp blijkbaar naar zich toe trekken.
   We dienen bij Jo Bocken na te gaan wat de stand van zaken is.
  4. Centrumplan Susteren
   Er is niets meer vernomen omtrent dit onderwerp.
  5. Ons Dorpsweb
   Ons Dorpweb is aangepast en er zal binnenkort een info-avond worden georganiseerd, zo wordt ons medegedeeld door Henk Penders.
  6. Gesprek Stichting Gemeenschapsbelang
   Er heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden, waarbij een signaal is afgegeven dat men samen staat voor behoud van (gemeenschaps)voorziening in Dieteren.
   De Stichting Gemeenschapsbelang legt de laatste hand aan haar nieuwe plannen, welke ook aan ons zullen worden gepresenteerd zodra deze definitief zijn.
   Wordt vervolgd.
  7. Leden Dorpsraad
   Er zal worden gezocht naar nieuwe bestuursleden.

 5. Mededelingen/rondvraag
  De penningmeester zal alsnog zorg dragen voor indiening van de subsidieaanvraag.

 6. Sluiting
  De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op 07 juli 2009 om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis De Koppel.
  De vergadering wordt gesloten.


NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 3 maart 2009 1. Opening
  De vergadering wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom geheten.

 2. Vaststelling notulen vorige vergadering
  De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld en ondertekend.

 3. Ingekomen post
  Van de ingekomen post is kennis genomen.

 4. Agenda
  Aanvullingen voor de agenda c.q. agendapunten:

  - Pilot Verheesen; Er is ivm Dieteren gesproken over: School, de Koppel, Woningbouw, Zorg en dergelijke.
  Het standpunt van de gemeente is dat er 9 kernen zijn, die als kern moeten worden onderscheiden.
  Algemene vaststelling is dat er sprake is van vergrijzing, terugkrimpscenario’s en individualisering van het verenigingsleven.
  Er moet creativiteit zijn en de wil om iets te doen. Focus en Zo Wonen werken hieraan > Orbis zal in april bij een nieuwe bespreking aanwezig zijn.
  Het Koppelveld als nieuw ontwikkelingsgebied wordt niet -breed- gedragen.
  Daarentegen heeft de nieuwe sporthal een centrale rol bij de gebiedsvisie Susteren. Ook voor Dieteren is hier mogelijk een rol weggelegd.

  Wordt vervolgd.

  - Fietspad bij het sportveld;
  In verband met het fietspad bij het Sportveld is vastgesteld dat er een situatie is ontstaan dat bij de verkeerslichten (Susteren) aan de kant van het sportveld in beide richtingen wordt overgestoken, hetgeen thans feitelijk niet is toegestaan. Die situatie dient daarom te worden gelegaliseerd, waarvoor al contact is geweest met de heer Walraven van de gemeente. Aangezien dat een provinciale kwestie is, zal dit bij de Provincie dienen te worden aangekaart.

  - verkeerslichten Dieteren;
  In verband met de werking van de verkeerslichten is vastgesteld dat:
  * vanuit Baakhoven zonder reden lange tijd groen licht wordt gegeven;
  * vanuit Maaseik naar Dieteren (Kerkstraat) niet meer adequaat groen licht wordt gegeven;
  * vanuit de Kerstraat de voorrangswerking niet meer is als voorheen;
  * vanuit Susteren de verkeerslichten slecht zichtbaar zijn.

  - Functie secretaris;
  Er wordt zoveel mogelijk gestreefd om de notulen tijdig op te maken c.q. aan te leveren
  - Besluitenlijst gemeente;
  Er is kennisgenomen van (de wijziging in verband met) de herinrichting gebied tussen Dieteren en Echt.

 5. Mededelingen/rondvraag
  geen

 6. Sluiting

De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op 14 april 2009 om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis De Koppel.
De vergadering wordt gesloten.

NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 20 januari 2009 1. Opening
  De vergadering wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom geheten.

 2. Vaststelling notulen vorige vergadering
  Van de vorige vergadering werden (nog) geen notulen opgesteld.

 3. Ingekomen post
  - Er is een e-mail van Har Pluimakers (Groene Taille Comité) binnengekomen in verband met visie 2020.
  Deze e-mail is door de secretaris voor de vergadering aan alle bestuursleden doorgestuurd ter kennisname. Bureau H&S zal eerst een ontwerpvisie opstellen, waarop dan aan- en/of opmerkingen kunnen worden geleverd.

  - Verder is een e-mail van Irma Huis in ’t Veld van de gemeente Echt-Susteren (Cluster Communicatie) ontvangen, in verband met het aanleveren van een quote voor de programmakrant van de gemeente Echt-Susteren.

  De quote die wij zullen aanleveren luidt: “Dieteren, een aantrekkelijke kern met een rijk verenigingsleven, gebaseerd op samenwerking en samenhorigheid.”

 4. Agenda
  Aanvullingen voor de agenda c.q. agendapunten:
  - Naar aanleiding van de voormelde e-mail van Har Pluimakers (Groene Taille Comité) ivm visie 2020, wordt afgevraagd hoe het verder moet en wat de verenigingen in Dieteren hier elkaar kunnen betekenen. Er zullen in ieder geval een aantal verenigingen in dit verband op initiatief van de Dorpsraad bij elkaar worden geroepen (zoals: Carnavalvereniging L.B., Fanafare, Stg. Gemeenschapsbelang, Basisschool, St. de Schakel, Vrouwenbond, Z.H. Jonk Vleisch).

  - Helma zal subsidie aanvragen, waarvoor aanvraagformulieren zijn ontvangen.

  - De notulen van de Dorpsraad worden geplaatst op www.deetere.nl, maar zouden niet allemaal zijn doorgestuurd. Dit wordt nagegaan.

  - Er zijn nieuwe plannen ivm A2 – N 276 mbt toerit-dosering. We moeten dit in de gaten houden, met name invloed op de Maaseikerweg.

  - Het is opgevallen dat de bomen langs de Maaseikerweg zijn gekapt. Er komen evenwel nieuwe bomen, die dan beter in het landschap zouden passen.

  - Zaterdag is de prinsenreceptie. Er zal ook namens de Dorpsraad worden getekend.

  - Er is niet meer vernomen mbt de Lange Akkersweg.

  - Er worden nieuwe vergaderdata voor 2009 geprikt , te weten: 03 maart, 14 april, 26 mei, 07 juli, 15 september, 27 oktober en 15 december.

 5. Sluiting

De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op 3 maart 2009 om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis De Koppel.
De vergadering wordt gesloten

NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 30 september 2008 1. Opening
  De vergadering wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom geheten.

 2. Vaststelling notulen vorige vergadering
  De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld en ondertekend.

 3. Ingekomen post
  Er is een brief van de Rabobank binnengekomen ivm kernendag

 4. Agenda
  Aanvullingen voor de agenda c.q. agendapunten:

  - Lange Akkersweg/Doorderweg;
  Er zal wellicht in februari/maart 2009 meer duidelijkheid volgen, waarbij dus wel het plan is om aanleg fietsenpad te realiseren naast de (bestaande) weg;

  - Luistersessies ivm Schoolgebouw en De Koppel alsmede ivm visie ontwikkeling 2020;
  Voormelde luistersessies hebben plaatsgevonden en zijn bijgewoond door (diverse) leden van de Dorpsraad;
  Er zal op 27 oktober 2008 een nieuwe luistersessie worden georganiseerd mbt volkshuisvesting.
  In dit verband wordt vastgesteld dat er zijdens de werkgroep van de Dorpsraad een brief aan B&W dient te worden opgesteld, waarbij dan wordt opgeroepen tot het ontwikkelen van een DOP voor Dieteren met hoge prioriteit;

  - Gebiedsvisie groene taille comité;
  Er is van het groene taille comité een plan woningbouw Dieteren geplaatst op www.deetere.nl, waarvan kennis is genomen.

  - Uitnodiging burgerparticipatie;
  Die uitnodiging wordt nog verwacht.

  - Brief ‘geen plaats voor jongeren in Dieteren’;
  Er is geen reactie op onze brief van 10 juli 2008 gekomen, zodat we bij de gemeente nogmaals om een reactie moeten vragen.

 5. Mededelingen/rondvraag
  Er wordt opgemerkt dat een grondverkoop bij Smile Plastics is tegengehouden.

 6. Sluiting

  De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op 18 november 2008 om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis De Koppel.

  De vergadering wordt gesloten.


Vergadering Dorpsraad dd.24-8-2008NOTEER DEZE DATA GRAAG EVEN IN DE AGENDA.

NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 8 JULI 2008


 1. Opening.
  De vergadering wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom geheten.

 2. Vaststelling notulen vorige vergadering.
  De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld en ondertekend.

 3. Ingekomen post.
  n.v.t.

 4. Agenda
  Aanvullingen voor de agenda:

  - Lange Akkersweg/Doorderweg;
  - Brief geen plaats voor jongeren in Dieteren;
  - Communicatie;
 5. Mededelingen.
  • Er heeft op initiatief van de gemeente op 01 juli jl een 1ste inventarisatieronde plaatsgevonden met betrekking tot Doorderweg/Lange Akkersweg, waarvoor alle belanghebbende partijen waren uitgenodigd. Iedereen heeft zijn/haar zegje kunnen doen. De Dorpsraad heeft de resultaten van haar enquête verdedigd (fietspad + Lange Akkersweg open + veiligheid). Er zou volgens de gemeente eind augustus / begin september een concreet voorstel volgen. In de tussentijd zouden er voorlopige maatregelen worden genomen.
  • Er wordt geopperd om nog eens een openbare vergadering te houden mbt tot Doorderweg/Lange Akkersweg, maar er zal eerst meer duidelijkheid moeten zijn.
  • In september a.s. zal normaliter een principebesluit worden genomen ivm centrumplan Susteren/Sportaccomodatie.
  • Er komt een artikel in de krant omtrent leefbaarheid in kleine kernen, waaromtrent ook diverse personen in Dieteren zijn geïnterviewd.
  • Er dient een werkgroep binnen de Dorpsraad te worden opgericht, die dan actief de openbare vergadering gaan voorbereiden;
  • De brief geen plaats voor jongeren in Dieteren moet worden verzonden, zonder handtekening maar met vermelding van de andere verenigingen die zich akkoord hebben verklaard.

 6. Wijze van omgaan van de gemeente met dorpsraden.
  Naar aanleiding van verzoeken in de gemeenteraad heeft het college aan de raad aangegeven hoe de relatie tussen de gemeente en de dorpsraden vorm heeft en hoe de werkwijze is bij informatie-uitwisseling. Dat is uiteraard voor alle dorpsraden binnen de gemeente gelijk.

 7. Sluiting
  De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op 24 augustus 2008 om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis De Koppel.


NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 20 NOVEMBER 2007


 1. Opening.
  De vergadering wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom geheten.

 2. Vaststelling van de notulen van de voorgaande vergadering.
  De notulen van de vergadering van 16 oktober worden ongewijzigd vastgesteld.

 3. Ingekomen post.
  Er is geen ingekomen post bekend, vanwege de afwezigheid van de secretaris

 4. Mededelingen/vaststelling Agenda
  Ter bespreking worden de volgende punten aan de agenda toegevoegd:
  • Promotie dorpsraad tijdens voorjaarsmarkt
  • Wijze van omgaan van de gemeente met dorpsraden Overleg stichting gemeenschapsbelang
  • Evaluatie wijzigingen Roosterderweg/Kerkstraat
  • Evaluatie Maaseikerweg
  • Toestand van de wegen (vraag uit het publiek)
  • Communicatie www.deetere.nl en de Schakel
  • Status brief aan de verenigingen

 5. Promotie Dorpsraad tijdens voorjaarsmarkt.
  Geopperd wordt om, naar voorbeeld van de dorpsraad in Susteren tijdens het ondernemersfestival, een stalletje tijdens de voorjaarsmarkt in te richten waar de dorpsraad onder de aandacht kan worden gebracht. Er is enige twijfel omdat de voorjaarsmarkt vooral ook bezoek van buiten het dorp trekt. Marie-Francoise zal de mogelijkheden onderzoeken.

 6. Wijze van omgaan van de gemeente met dorpsraden.
  Naar aanleiding van verzoeken in de gemeenteraad heeft het college aan de raad aangegeven hoe de relatie tussen de gemeente en de dorpsraden vorm heeft en hoe de werkwijze is bij informatie-uitwisseling. Dat is uiteraard voor alle dorpsraden binnen de gemeente gelijk.

 7. Evaluatie Roosterderweg/Kerkstraat
  Met de gemeente is afgesproken dat de wijzigingen op de hoek Kerkstraat/Roosterderweg opnieuw onder de loep genomen worden nadat de Maaseikerweg operationeel is. Nu de Maaseikerweg al weer een tijdje open is wordt het tijd de gemeente aan deze afspraak te herinneren. Besloten wordt een mini-enquête onder bewoners van de Roosterderweg te houden.

 8. Evaluatie Maaseikerweg
  Naast de al bekende klachten over de krappe afmetingenn van de kruising komen er ook opmerkingen over de oversteektijd voor voetgangers en fietsers. Besloten wordt dat leden van de dorpsraad zelf proefondervindelijk alle oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers onder de loep nemen. Zaterdag 1 december lopen en fietsen zij over de kruising. De bevindingen worden ingebracht in het overleg met de provincie en voor publicatie doorgeleid naar de Schakel en de site www.deetere.nl. Over de krappe bemeting en de te nemen maatregelen/ wijzigingen op het kruispunt is al overleg met de provincie gaande. Bevindingen hierover worden ook via www.deetere.nl gemeld.

 9. Toestand van de wegen
  Vanuit het publiek wordt gevraagd om aandacht voor de (onderhouds)toestand van de wegen, met name Beuningerstraat, Kerkstraat, Lange Akkersweg, bij de Molen. Het is de dorpsraad bekend dat de gemeente in 2008 een plan op de agenda heeft voor de wegen in het buitengebied. Aan dit plan wordt ook de situatie Lange Akkersweg gekoppeld. Het onderhoud van de Kerkstraat valt buiten dit plan.

 10. Communicatie
  Tot nu toe verloopt de communicatie vooral via de notulen die op www.deetere.nl gepubliceerd worden. Datr kan beter. Voorgesteld wordt de communicatie met de verenigingen te intensiveren. Te starten met een maillist van de verenigingen waar de notulen en publicaties van de dorpsraad naar toe gezonden kunnen worden. Verder wordt geopperd om bij elke vereniging te vragen naar een contactpersoon voor twee-richtings verkeer met de dorpsraad en de verenigingen ook uit te nodigen voor het bijwonen van de (openbare) bestuursvergaderingen van de dorpsraad. Onvoldoende is bekend wat het verwachtingspatroon van de afzonderlijke verenigingen is t.a.v. de mogelijkheden en inspanningen van de dorpsraad. Besloten wordt e.e.a. in gang te zetten, nadat de brief m.b.t. de woningbehoefte onder de verenigingen is uitgezet.

 11. Rondvraag
  Vergaderdata 2008 bepalen voor 8 januari 2008


NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 16 oktober 2007


1. Opening
De vergadering wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom geheten.

2. Vaststelling notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld en ondertekend.

3. Ingekomen post
-   Er is e-mail verkeer geweest met de gemeente ivm smileykast, die er uiteindelijk ook is gekomen;

-   De algemene brief ivm woningbehoefte in Dieteren is inmiddels opgesteld en er wordt nagegaan of alle verenigingen van Dieteren ook zijn vermeld;

4. Mededelingen / aanvullingen agenda
In verband met de Lange Akkersweg wordt opgemerkt dat dit deel zal uitmaken van een groter plan, waarvoor € 1,5 mio is vrijgemaakt. Plannen worden in 2008 bekendgemaakt en ook de enquêteresultaten zullen daarin worden betrokken.

In verband met de Bomennota wordt opgemerkt dat er in Susteren bomen zijn die inmiddels te groot zijn geworden voor de plantenbakken waarin zij gepot zijn. Misschien iets voor Dieteren?

In verband met het Landschapspark Susteren wordt verwezen naar www.deetere.nl, waarop hierover uitvoerige uitleg wordt gegeven.

Er is een persbericht van de Provincie geweest ivm de 15 oude wandelwegen/routes.

5. Sluiting en volgende vergadering
De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op 20 november aanstaande om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis De Koppel.

De vergadering wordt gesloten.

NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 05 juni 2007


1. Opening
De vergadering wordt geopend en iedereen wordt van harte welkom geheten.

2. Vaststelling notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld en ondertekend door enkel de secretaris, nu de voorzitter en penningmeester niet aanwezig zijn.

3. Ingekomen + uitgaande post
- Nadere info ivm Dorpendag Limburg, die op 09 juni 2007 zal plaatsvinden;
- Er is ter info een brief aan de gemeenteraad + B&W verzonden met resultaat enquête;
- Er is een e-mail binnengekomen namens de Stichting Gemeenschapsbelang;

4. Agenda
Geen aanvullingen.

5. Mededelingen

6. Sluiting

De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op 04 september 2007 om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis De Koppel.

De vergadering wordt gesloten.

NOTULEN BESTUURSVERGADERING D.D. 24 april 2007
Aanwezig :
Marcel Raemaekers ; Marcel Franssen ; Bart Keybeck ; Marie-Françoise Montasier; Luciën van Eldijk ; Peter Koren; Helma Jacobs;

1. Opening
Marcel (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststelling notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

3. Ingekomen post
Er is een vooraankondiging van de Dorpendag Limburg gekomen, die op 09 juni 2007 zal plaatsvinden.

4. Agenda
Geen aanvullingen.

5. Mededelingen

6. Enquête
Het resultaat van de enquête wordt teruggekoppeld naar de gemeente.

7. Sluiting

De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op 05 juni 2007 om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis De Koppel.

De vergadering wordt gesloten.


NOTULEN BESTUURSVERGADERING STICHTING DORPSRAAD DIETEREN D.D. 13 Maart 2007
Aanwezig :
Marcel Raemaekers ; Marcel Franssen ; Bart Keybeck ; Henk Kreutzer; Marie-Françoise Montasier; Luciën van Eldijk ; Peter Koren;

Afgemeld : Richard Bock; Helma Jacobs;

1. Opening
Marcel (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, waaronder ook de heer Henk Penders die de vergadering tevens bijwoont.

2. Vaststelling notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

3. Ingekomen post
- Er is een uitnodiging gekomen van Rijkswaterstaat in verband met een voorlichtingsbijeenkomst met betrekking tot “Spitsstrook A2”. Deze bijeenkomst zal doorgaan op donderdag 22 maart 2007 om 19.00 uur in de Koppel.
- Steunpunt Financiën heeft i.v.m. de vrijwilligerspolis verzocht om aan te geven of de gegevens van de Stichting Dorpsraad Dieteren van het vorige jaar nog steeds correct zijn;

4. Agenda
Geen aanvullingen.

5. Mededelingen

6. Enquête
De enquête heeft plaatsgevonden

De alternatieven waarover de mening is gevraagd, zijn :
Alternatief 1: Fietspad aanleggen naast het bestaande wegvak.
Alternatief 2: Afsluiten van de Lange Akkersweg voor autoverkeer ter hoogte van de Doort
Alternatief 3: Eénrichtingsverkeer voor auto’s op de Lange Akkersweg en Doorderweg met fietspad op het bestaande wegvak
Alternatief 4: uw eigen alternatief: (graag met motivering)

Er zijn 362 formulieren verspreid.
Er zijn 111 formulieren geretourneerd.

Als vierde alternatief zijn genoemd: Overige gemaakte opmerkingen:
Totaal overzicht enqueteresultaat alternatieven 1 t/m 3:
 1ste voorkeur2de voorkeur3de voorkeur4de of geen voorkeur
1: vrijliggend fietspad7613913
2: afsluiten voor autoverkeer442875
3: eenrichtingsverkeer2429850
Gecombineerde voorkeur:
 1ste of 2de voorkeur 1ste ,2de of 3de voorkeur   
1: vrijliggend fietspad8998  
2: afsluiten voor autoverkeer836  
3: eenrichtingsverkeer5361  

Met afstand wordt door de geënquêteerden het alternatief 1 (vrijliggend fietspad) voorgestaan. Alternatief 2 (afsluiten voor autoverkeer) ondervindt nauwelijks draagvlak. Alternatief 3 (eenrichtingsverkeer) ondervindt een redelijk draagvlak.

Opgemerkt wordt dat de frequentie van het aantal verkeersbewegingen mogelijk een vertekend beeld geeft, aangezien het autoverkeer de overhand heeft en er maar 7x per week zou worden gefietst. Dit klopt niet met de werkelijkheid. Aangaande die cijfers is derhalve moeilijk een conclusie te trekken.

Ook omtrent de nummering van de enquêteformulieren is reactie gekomen. De nummering heeft niet(s) met identificatie te maken, maar is enkel aangebracht om het aantal exemplaren te tellen.

Er wordt besloten om de uitslag van de enquête naar de gemeente toe te vertalen, in die zin dat optie 3 in afwachting van optie 1 al in werking kan worden gesteld. De gemeente zal worden verzocht om de haalbaarheid aan te geven, waarna een openbare vergadering in het dorp zal worden gepresenteerd.

7. Sluiting
Voor de sluiting worden nog de volgende mededelingen gedaan /opmerkingen gemaakt/ vragen gesteld:
- Henk Kreutzer geeft aan dat hij zich als bestuurslid van de Dorpsraad terug trekt en neemt afscheid. Wij danken Henk allemaal om zijn inzet voor de Dorpsraad en wensen hem veel succes toe.
- Hoe staat het met de Maaseikerweg? Daarover komt snel opheldering/info.
- De financiën van de Dorpsraad zijn nog altijd een probleem en eerdere berichten / toezeggingen vanwege de gemeente worden niet nagekomen.
- Hoe staat het met de parkeerproblematiek bij de Koppel?
- Tot slot komt de compensatie bomennota nog aan de orde, waarbij wordt geopperd dat verkeersmaatregelen gecombineerd zouden kunnen worden met groen in het dorp.

De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op 24 april 2007 om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis De Koppel.
De vergadering wordt gesloten.


NOTULEN BESTUURSVERGADERING STICHTING DORPSRAAD DIETEREN D.D. 30 JANUARI 2007
Aanwezig :
Marcel Raemaekers ; Marcel Franssen ; Bart Keybeck ; Henk Kreutzer; Marie-Françoise Montasier; Helma Jacobs ;

Afgemeld :
Luciën van Eldijk ; Peter Koren; Richard Bock;

1. Opening
Marcel (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststelling notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

3. Ingekomen post
De secretaris heeft:
- een e-mail van de Lumens Groep ontvangen, waarbij wordt bevestigd dat de Dorpsraad is aangemeld voor de vrijwilligerspolis;
- een uitnodiging voor de Prinsenreceptie ontvangen;

4. Agenda
Geen aanvullingen.

5. Mededelingen

6. Actielijst
De actielijst wordt doorlopen, waarbij met name wordt stilgestaan bij het organiseren van de enquête.
Iedereen is het erover eens dat er hierover gecommuniceerd moet worden met de inwoners van het dorp en de gemeente c.q. ambtenaar.
Er wordt besloten om niet op de gemeente c.q. ambtenaar te wachten, maar zelf actie te ondernemen en de enquête door te zetten. Dit zal op korte termijn gebeuren.
Daarnaast wordt aangegeven dat er een kaartje ontwikkeld zou dienen te worden, hetwelk namens de Dorpsraad bij evenementen (in het dorp) kan worden afgegeven.
De niet verrichtte acties worden doorgeschoven.

7. Planning 2007
De vergaderdata 2007 worden vastgesteld en zijn:
- 13 maart 2007;
- 24 april 2007;
- 5 juni 2007;
- 4 september 2007;
- 16 oktober 2007;
- 20 november 2007.

8. Sluiting

De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op 13 maart 2007 om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis De Koppel.
De vergadering wordt gesloten.


NOTULEN BESTUURSVERGADERING STICHTING DORPSRAAD DIETEREN D.D. 19 DECEMBER 2006
Aanwezig :
Luciën van Eldijk ; Marcel Raemaekers ; Marcel Franssen ; Peter Koren; Bart Keybeck ; Henk Kreutzer

Afgemeld :
Helma Jacobs ; Richard Bock; Wilma Spelthan;

1. Opening
Marcel (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststelling notulen vorige vergadering
Omtrent de notulen van de vorige vergadering wordt opgemerkt dat niemand de gelegenheid had om naar de algemene ledenvergadering van de Rabobank te gaan.
De notulen van de vorige vergadering worden dan ook –met inachtneming van het vorenstaande- vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

3. Ingekomen post
De secretaris heeft een e-mail van de Dorpsraad Susteren i.o. ontvangen, waarbij de notulen van het overleg d.d. 15 november 2006 zijn gevoegd. Deze e-mail is aan alle bestuursleden doorgestuurd.

4. Agenda
Gelet op de drukte van de afgelopen tijd (einde jaar / feestdagen) is er geen agenda vastgesteld.
Er wordt besloten om een korte vergadering te houden en de draad na Nieuwjaar weer op te pakken.

5. Mededelingen

6. Sluiting
De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op 30 januari 2007 om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis De Koppel.

De vergadering wordt gesloten.


NOTULEN BESTUURSVERGADERING STICHTING DORPSRAAD DIETEREN D.D. 14 NOVEMBER 2006
Aanwezig :
Helma Jacobs ; Luciën van Eldijk ; Marcel Raemaekers; Marcel Franssen ; Peter Koren; Bart Keybeck ; Marie-Francoise Montasier ;
Afgemeld :
Frans Storcken; Richard Bock; Wilma Spelthan; Henk Kreutzer

1. Opening
Marcel (voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststelling notulen vorige vergadering
Niemand heeft opmerkingen omtrent de notulen van de vorige vergadering.
De notulen van de vorige vergadering worden dan ook vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Er wordt geopperd om de notulen van de bestuursvergaderingen vanaf 03 oktober 2006 openbaar te maken. Dit zal dan worden gedaan door de notulen op www.deetere.nl te plaatsen en ter inzage te leggen in de Koppel. Een en ander dient dan kenbaar te worden gemaakt in de Schakel. Iedereen (aanwezig) is voor en er wordt conform besloten.

3. Ingekomen post
De secretaris heeft:
- een brief van de Belastingdienst ontvangen waarin wordt aangegeven dat er bij de Stichting Dorpsraad Dieteren geen sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting en dat de Stichting Dorpsraad Dieteren derhalve niet wordt opgenomen in het ondernemersbestand; De Stichting Dorpsraad Dieteren is dan ook niet inhoudingsplichtig voor de loonbelasting;

- een uitnodiging van de Rabobank ivm algemene ledenvergadering 2006 ontvangen; Er wordt besloten om hier niet naartoe te gaan, aangezien niemand de gelegenheid daartoe heeft.

- een uitnodiging van de Dorpsraad Susteren i.o. ontvangen ivm een bijeenkomst ter oriëntatie; De secretaris zal naar de bijeenkomst gaan;

- een e-mail van Jo Bocken ontvangen naar aanleiding van het verslag van de commissie bezwaarschriften ivm hoorzitting parkeerverbod aan de noordzijde van de Vleutstraat; De voorzitter en secretaris geven aan hierop nog te zullen reageren;

- een brief van SWE ontvangen ivm aansprakelijkheidsverzekering (zogenaamde vrijwilligerspolis); De secretaris heeft die brief reeds ingevuld en toegestuurd aan de verzekeraar;

Er wordt gevraagd om de mailings die via de secretaris verlopen, door te sturen naar ieder lid van de Dorpsraad en vice versa.

4. Aanvullingen agenda
Geen.

5. Mededelingen
In verband met de publicatie in de Schakel mbt de rectificatie wordt opgemerkt dat de meerderheid geen mening had.

Er is door de Dorpsraad gereageerd op het collegeprogramma ivm aandacht voor woningbouw in Dieteren anno 2024 en er is een reactie binnengekomen van de fractie van het Algemeen Belang die een motie dienaangaande zullen indienen.

Er wordt thans ook gebruik gemaakt van het aangemaakte emailadres voor de Dorpsraad, te weten dorpsraaddieteren@hotmail.com. Iedereen is het erover eens dat dit e-mailadres voor het algemeen gebruik dient te gelden.

6. Korte terugblik naar de openbare vergadering van 06 oktober 2006
Er wordt geconcludeerd dat dit een succes was. De voorzitter wordt bedankt voor zijn heldere uiteenzetting.

Positief is dat als er iets aan de hand is, men als dorp probeert samen te werken.
Er dient ook met de verenigingen te worden samengewerkt.
Er wordt besloten dat wanneer er iets in het dorp speelt, dat dan een openbare vergadering dient te worden gehouden. Wanneer er niet echt iets dringends speelt, dan dient in ieder geval 1 openbare vergadering per jaar te worden gehouden.

De term openbare vergadering wordt niet juist geacht, nu alle vergaderingen van de Dorpsraad openbaar zijn. Er wordt gekozen voor de term inwonersbijeenkomst.

De inwonersbijeenkomsten zullen in de Schakel en op www.deetere.nl worden aangekondigd.
Inmiddels is door de secretaris al een verslag opgemaakt van de openbare vergadering van 06 oktober 2006. Dit verslag werd ook al naar ambtenaar Rob Walraven toegestuurd, waarvan echter nog geen terugkoppeling heeft plaatsgevonden. Afgesproken wordt dat de voorzitter contact zal opnemen met Rob Walraven. Daarnaast wordt afgesproken dat dit verslag op www.deetere.nl dient te worden gepubliceerd en ter inzage in de Koppel gelegd. Het voorgaande dient ook in de Schakel te worden aangekondigd/medegedeeld.

De SWE zal daarnaast worden ingeschakeld om de Dorpsraad met raad en daad bij te staan voor het opstellen van een mini-enquête n.a.v. de openbare vergadering van 06 oktober 2006 en de reactie van Rob Walraven. Er wordt voorgesteld om de alternatieven te voorzien van plaatjes, om een en ander levendiger te maken. Iedereen is voor.

De kosten van de openbare vergadering van 06 oktober 2006 (denk aan drankjes en huur ruimte) kunnen bij de gemeente worden ingediend. Er dient hiervan echter nog een rekening te worden ontvangen van De Koppel.

7. Terugkoppeling rondom hoorzitting Vleutstraat
Zie hierover onder 3 (ingekomen post). Dorpsraad heeft aan de gemeente geen voorstel gedaan om aan de noordzijde van de Vleutstraat een parkeerverbod in te stellen. Wel heeft de Dorpsraad een algemeen verkeers- en parkeerprobleem bij de gemeente aangekaart, waaronder ook de Vleutstraat.

8. Acties bepalen rondom mini-enquête verkeersplan Dort
Zie onder punt 6 (laatste alinea). Er zal via e-mail nog tussen de bestuursleden hieromtrent worden gecorrespondeerd.

9. Brainstorm over hoe verder met de Dorpsraad, speerpunten 2007
Er is eerder al een concept visie opgesteld, waarvan een aantal dingen nog actueel zijn waaronder:
- verkeersproblematiek;
- toerisme;
- Kerkstraat;
- verlichting;

Daarnaast zullen acute problemen worden aangepakt. Afhankelijk per thema zullen dan taken worden verdeeld.
De concept visie zal in ieder geval weer actueel moeten worden gemaakt.
Een en ander zal in het jaarverslag van de Dorpsraad nader worden uitgewerkt, hetgeen dan naar het dorp dient te worden teruggekoppeld.
Aan dit agendapunt zal in de volgende vergadering(en) nog aandacht worden geschonken.

10. Verdelen van taken binnen de Dorpsraad
Zie onder punt 9. Aan dit agendapunt zal in de volgende vergadering(en) nog aandacht worden geschonken.

11. Planning bestuursvergaderdata 2007
Afgesproken wordt dat de voorzitter en de secretaris de bestuursvergaderdata voor 2007 zullen samenstellen.

12. Voorstel kerstborrel >>>>>>> nieuwjaarsborrel gecombineerd met bewonersbijeenkomst
Er zal een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd naar aanleiding van de uitslag mini-enquête. Geen kerst- of nieuwjaarsborrel.
Er wordt voorgesteld om met het voltallige bestuur eens een activiteit te ondernemen.

13. Rondvraag / sluiting
Aandacht wordt gevraagd om tijdig de waarderingssubsidie voor 2007 aan te vragen.
Afgesproken wordt dat de informatiestroom binnen de Dorpsraad aan alle leden wordt doorgestuurd.
De publicaties in ’t Waekblaad dienen te worden bijgehouden.
Er dient ivm bereikbaarheid een actuele lijst te worden opgesteld mbt (privé) gegevens alle bestuursleden, waarvoor de secretaris zal zorgdragen.
Het logo van de Dorpsraad dient te worden gewijzigd, in die zin dat daarin ook het woord ‘stichting’ dient te worden vermeld.
De datum van de volgende vergadering wordt vastgesteld op 19 december aanstaande om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis De Koppel.
De vergadering wordt gesloten.


Lijst van actiepunten:
Lucien:
- contact SWE ivm mini-enquête

Marcel:
- contact Rob Walraven
- logo dorpsraad aanpassen
- vaststellen vergaderdata 2007

Bart:
- bijeenkomst dorpsraad Susteren i.o.
- notulen openbare vergadering(en) op www.deetere.nl
- vaststellen vergaderdata 2007
- lijst actuele (privé) gegevens leden van bestuurKORT VERSLAG OPENBARE VERGADERING STICHTING DORPSRAAD DIETEREN D.D. 06 OKTOBER 2006

1. Opening

De vergadering wordt geopend door de voorzitter die iedereen welkom heet en een speciaal woord van welkom voor de heren inleiders, wethouder Jo Bocken en ambtenaar Rob Walraven. Vervolgens wordt de agenda voor deze avond doorlopen.

2. Verkeersplan Dieteren en omgeving

De oplossingen/alternatieven die werden aangedragen zijn:
 1. fietspad(en) aanleggen langs het oude wegdek;
 2. eenrichtingsverkeer met fietspad op het oude wegdek;
 3. afsluiten van de Lange Akkersweg voor gewoon verkeer;
 4. varkensruggen of iets dergelijks op de weg aanbrengen om een fietspad / fietspaden af te scheiden;
 5. verlichting aanbrengen in verband met veiligheid in het donker;
 6. wegdek verbeteren/vernieuwen;
Optie 4 -6 kunnen zowel apart alsook in combinatie met elkaar dan wel met de andere oplossingen/alternatieven worden uitgevoerd.
Door ambtenaar Rob Walraven is aangegeven voormelde oplossingen/alternatieven op een rij te zetten en de voor- en nadelen alsmede de haalbaarheid terug te koppelen naar de Dorpsraad zodat zij een enquête onder de bevolking van Dieteren kunnen houden om te peilen welk van de oplossingen/alternatieven (het meeste) draagkracht heeft / hebben.

Andere knelpunten die aan de orde zijn gekomen zijn o.a.:

3. Voorstelling, doelstelling, bestaansrecht en positie Dorpsraad

De voorzitter heeft hieromtrent een korte uiteenzetting gegeven, waarbij de interactie tussen gemeente en bevolking (via Dorpsraad), de interactie tussen Dorpsraad en bevolking en draagkracht centraal stonden.

4. Situatie Louerstraat

Namens de Schutterij St. Stephanus Dieteren, de carnavalsvereniging De Lollige Buk Dieteren, de jeugdcarnavalsvereniging de Bukskes Dieteren en KinderVakantiewerk is gereageerd op de zienswijze die de Dorpsraad bij de gemeente heeft ingediend in verband met het ontwerp bestemmingsplan Louerstraat-Kokkelertstraat.

Terecht is opgemerkt dat door de Dorpsraad (in de Schakel) verkeerdelijk is uitgegaan van een meerderheid van Dieteren voor realisatie van woningen achter de Koppel (het Koppelveld).
Dit zal door de Dorpsraad worden rechtgezet.
Verder wordt de discussie op dit punt tussen partijen afgesloten.

5. Sluiting

De vergadering wordt door de voorzitter gesloten.


Webmaster info@deetere.nl