Toekomst Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - bevolking,


P.v.d.A.:
‘WORDT ER NOG GEBOUWD IN DIETEREN?’


Naast het CDjA maakt ook de P.v.d.A. in Echt-Susteren zich sterk om tot woningbouw te komen in Dieteren. Hiervoor hadden zij in 2006 al een motie ingediend die raadsbreed gesteund werd, omdat er in de tussentijd nog geen activiteiten zijn waargenomen hebben ze onderstaande vragen gesteld aan het college van B&W van onze gemeente.

Echt-Susteren, 11 maart 2008.

Onderwerp:
Woningbouw te Dieteren

Geachte heer,


In de raadsvergadering van 2 november 2006 diende de PvdA-fractie bij de behandeling van de begroting een motie in. De inhoud van de motie droeg het college op om woningbouw in Koppelveld te Dieteren te onderzoeken én te ontwikkelen in periode 2006-2009.
De raad besloot deze motie unaniem te steunen.
Tijdens de raadsvergadering van 14 februari 2008 blijkt uit het overzicht nog af te handelen moties dat de mogelijkheden momenteel onderzocht worden.

De PvdA-fractie denkt dat het college van burgemeester en wethouders nu wel voldoende tijd hebben gehad om de bouwmogelijkheden te onderzoeken.

Wij vragen u daarom op korte termijn de volgende vraag te beantwoorden:

Wordt er binnenkort nog gebouwd in Dieteren?


Aanleiding:
De PvdA-fractie heeft tot haar groot genoegen gemerkt dat met name de jonge CDA-ers uit Dieteren ook in de bres gaan springen voor Dieteren en zich grote zorgen beginnen te maken over de leefbaarheid van hun eigen woonplaats.
Vooral de terugloop in het aantal leerlingen van de onder- en bovenbouw van de basisschool St.Cornelius baarde onze fractie grote zorgen. De laatste jaren gaan een behoorlijk aantal leerlingen elders in onze gemeente naar school. Een school vinden wij het minimum aan voorzieningen dat een kern te bieden moet hebben. Zonder school is er weinig toekomst voor de eigen jeugd en verdwijnen (op termijn) alle maatschappelijke en sociale voorzieningen bij gebrek aan aanwas. Het spookbeeld van een slaapdorp is dan reëel.
Dit gegeven vormde voor ons aanleiding om tijdens de behandeling van de begroting 2007 de motie betreffende woningbouw in Dieteren in te dienen.
Het CDAJ roept dus niet in haar eentje. Gelukkig niet.
Ook veel inwoners uit Dieteren kijken met argusogen naar de toekomst van hun dorp. De Dorpsraad Dieteren brengt dit probleem al tijden onder de aandacht.
De PvdA is met deze jongeren en bewoners van mening dat Dieteren voldoende ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Dieteren hoort bij de kern Susteren. Elders in onze gemeente zie je kernen gewoon naar elkaar toegroeien. Daar wordt dit als geen enkel probleem ervaren.
In het bijzonder de recente plannen voor diverse Ruimte voor Ruimtewoningen nabij de Koppelberg moeten de ontwikkeling van woningbouw in het Koppelveld te Dieteren niet onmogelijk maken.
Ruimte voor ruimtewoningen zijn toch meestal niet bestemd voor de aanwas van de eigen bevolking. Terwijl juist aan starterwoningen grote behoefte is. Het een met het ander combineren kan in onze optiek best samen gaan. Wij vinden dat het college onverwijld de momentele stand van zaken moet bekendmaken en ons antwoord geven op de vraag op welke termijn er hier gebouwd kan gaan worden?


Met vriendelijke groet,

Elly Janssen, Fractievoorzitter
Joep Severins. Raadslid

Het antwoordt dat de betrokken wethouder hierop gaf bevat zoveel informatie en daarom heb ik besloten ook deze integraal weer te geven.
Dit antwoordt van de wethouder schijnt in het dorp voor de nodige beroering te hebben gezorgd. Ik heb zelfs het verzoek gekregen om het antwoordt van de wethouder van de site af te halen omdat men bang is dat dit negatieve gevolgen voor het dorp kan hebben.
Echter volgens mij geeft dit duidelijk weer hoe gedacht wordt en in welke richting de oplossing gezocht wordt. Bovendien is het nu eens tijd dat er aandacht voor Dieteren is en er een weloverwogen plan van aanpak komt.

Beantwoording vragen ex artikel 37 Reglement van Orde
I
positie kern Dieteren.
Fractie: PvdA
Echt-Susteren: 31 maart 2008

Dieteren wordt voornamelijk gekenmerkt door zijn rustig woonklimaat. Het toenemende gemis aan voorzieningen wordt enigszins gecompenseerd doordat er goede verbindingen zijn met de kern Susteren. Veel inwoners van Dieteren maken dan ook gebruik van de voorzieningen in Susteren om de te voorzien in de dagelijkse levensbehoefte.

De gevolgen van de vergrijzing en ontgroening laten zich ook in onze gemeente duidelijk merken en zullen ook aan Dieteren in de komende jaren niet ongemerkt voorbij gaan.
Zo is het afgelopen jaar de basisschool in Dieteren wat het leerlingenaantal betreft onder de opheffingsnorm gekomen. Het vertrek van 8 kinderen van de basisschool in Dieteren naar het openbaar onderwijs in Susteren was hier mede debet aan.

De opheffingsnorm bedraagt in onze gemeente momenteel 72 leerlingen. Het aantal leerlingen van de basisschool Dieteren bedraagt momenteel 64 leerlingen. Het Ministerie van OC&W beëindigt de bekostiging van een school, wanneer deze 3 achtereenvolgende schooljaren minder leerlingen heeft gehad dan de opheffingsnorm.

Naar aanleiding van deze situatie heeft het college zich beraden over de effecten van woningbouw op het leerlingenaantal van de basisschool. Geconstateerd is daarbij dat het effect van woningbouw op het leerlingenaantal van een basisschool niet overschat moet worden. Uit leerlingenprognoses is af te leiden dat ingeval van bouw van 100 woningen het effect op de meest nabijgelegen school circa 20 leerlingen betekent. Uitgaande van deze cijfers zouden er in Dieteren op korte termijn binnen 3 jaar 35 tot 50 woningen gebouwd moeten worden om de school boven de opheffingsnorm te houden.
Alle kinderen, die woonachtig zijn of worden in Dieteren moeten dan ook nog in Dieteren het basisonderwijs volgen.
Mede gelet op grondverwervingen, planprocedures e.d. die er moeten plaatsvinden om woningbouw in Dieteren te realiseren heeft het college van Burgemeester en Wethouders zijn twijfels bij de haalbaarheid van het doel behoud van de basisschool in Dieteren - door alleen maar woningbouw.

In zijn algemeenheid zijn er twee instrumenten waarmee kleine scholen behouden kunnen worden.

1. Door gemeente: opsplitsing van de gemeente.
De gemeente spitst de gemeente bijvoorbeeld in een gebied Echt en een gebied Susteren.
Voor beide gebieden wordt een nieuwe berekening gemaakt van de opheffingsnorm (berekening waarbij het aantal 4 tm 11 jaren worden afgezet tegen de oppervlakte). Voor het gebied Susteren wordt de opheffingsnorm dan hoger dan in de huidige situatie, hetgeen voor de school Dieteren nadelig is.

2. Door schoolbestuur: gemiddelde schoolgrootte.
De bekostiging van een school wordt niet beëindigd, wanneer de gemiddelde schoolgrootte van alle onder het schoolbestuur bevindende scholen hoger is dan de gewogen gemiddelde van voor elk van de gemeenten geldende opheffingsnormen. Per 1 augustus 2007 bedraagt voor Focus de gemiddelde schoolgrootte 237, terwijl de gewogen gemiddelde opheffingsnorm 216 leerlingen bedraagt.

Met het schoolbestuur is overleg gevoerd over de achteruitgang in leerlingen van de basisschool te Dieteren. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt:
- Bekeken zal worden of de peuterspeelzaal kan verhuizen van het gemeenschapshuis de Koppel naar de basisschool in het kader van de door te voeren aanpassingen aan het schoolgebouw in het kader van de onderwijskundige vernieuwingen. De combinatie in huisvesting van peuterspeelzaal basisschool heeft als voordeel dat de overgang van peuterspeelzaal naar de basisischool voor kinderen gemakkelijker kan verlopen. Ook de kans dat kinderen vanuit de peuterspeelzaal doorgroeien naar de basisschool in Dieteren neemt toe.

- Schoolbestuur en schoolteam zullen nadrukkelijk gaan inzetten op een aantrekkelijk onderwijs- programma voor een kleine school zoals de basisschool in Dieteren en hopen hierdoor de school aantrekkelijk te maken voor ouders en kinderen, die gebaat zijn met onderwijs in kleiner verbanden.

Echter ook deze oplossingen hebben een schaduwzijde voor het voorzieningenniveau in Dieteren.
Zo heeft een eventuele verhuizing van de peuterspeelzaal naar de basisschool negatieve gevolgen voor de exploitatie van het gemeenschapshuis de Koppel. De exploitatie van het gemeenschapshuis staat al jaren onder druk omdat het gebouw te groot is voor de behoefte aan verenigingsaccommodatie in Dieteren. De grotere verenigingen beschikken immers over eigen accommodaties. Wanneer na de bouw van de nieuwe sporthal het bewegingsonderwijs van de school ook nog eens verplaatst wordt naar de nabijgelegen sporthal - de gymnastiekzaal in de Koppel voldoet niet meer aan de geldende eisen - zal de druk op de exploitatie van het gemeenschapshuis nog verder toenemen.

Behalve een bescheiden behoefte aan vergaderruimte en een incidentele behoefte aan een zaalaccommodatie voor bijvoorbeeld de Carnaval resteert er dan enkel nog de behoefte aan een horecavoorziening. De in het huidige gemeenschapshuis de Koppel aanwezige horecavoorziening voorziet in een duidelijke behoefte en de verwachting is dat deze in bepaalde mate zal blijven. De nieuw te bouwen sporthal kan door zijn multifunctionele bouw voorzien in de behoefte aan feestzaal met bijvoorbeeld Carnaval.

Wij zijn voornemens een integraal plan voor Dieteren te laten ontwikkelen waarbij mogelijkheden en onmogelijkheden voor de kern Dieteren met betrekking tot :

- de toekomst van een gemeenschapshuis
- de toekomst van de basisschool
- de behoefte aan verenigingsruimte
- mogelijkheden tot woningbouw
- verbetering van de (verkeers)veiligheid,
- vormgeving van zorgvoorzieningen dmv een wijksteunpunt

in onderling verband zullen worden onderzocht. De uit dit plan voortkomende oplossingen zullen wij begin 2009 aan de Raad voorleggen.

Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren,
Namens dezen de portefeuillehouder,


J.H. Janssen, wethouder
Webmaster info@deetere.nl