Nieuws uit Dieteren

Welkom bij subcategorie "Wegen en Stoepen",

De kwaliteit van de wegen en stoepen in Dieteren gaan er met het jaar op achteruit. Hier is ruimte voor zowel de slechte plekken in beeld te brengen maar zeker ook voor de positieve verbeteringen.
Zie ook lagere prioritering wegen gemeente Echt-Susteren 2011.

Om positief te beginnen hierbij een samengestelde foto van verbreden stoep op de hoekpunten van de kruising Kerkstraat met Roosterderweg.

Verbreden van stoep.
Verbreden van stoep hoek Kerkstraat met Roosterderweg.

Voor de voetgangers is dit een duidelijke verbetering, want in de bestaande situatie was het zeker voor diegene die slecht ter been waren of met kinderwagen de bocht wilden nemen een hachelijke onderneming. In de nieuwe situatie is dit flink verbeterd en als de Roosterderweg (gedeeltelijk) afgesloten wordt zal dit daar ook nog positief aan bijdragen. Het is wel zaak dat de automobilisten hier rustig en attent moeten rijden.

Asfalt op buitenwegen aan vervanging toe.

De buitenwegen in en rond Dieteren zoals de Bosweg, Lange Akkersweg en Beuningerstraat zijn de laatste tijd flink achteruit gegaan in kwaliteit. Door verzakkingen, scheuren en slechte plekken liggen deze wegen er plaatselijk erbarmelijk bij. Om dit aan te tonen heb ik enkele foto's gemaakt welke voor zichzelf spreken. Deze foto's zijn gemaakt op zuidelijke stuk Beuningerstraat maar deze had ik net zo goed gemaakt kunnen hebben op een van de andere genoemde wegen.
Zeer slechte staat asfalt Beuningerstraat.
Zeer slechte staat asfalt Beuningerstraat. Inmiddels is dit wegdek voorzien van nieuwe laag.

Ook enkele honderden meters verderop vergelijkbare toestand van de weg, ronduit slecht dus. Om niet voor verrassingen te komen staan zou de Gemeente deze wegen met gezwinde spoed moeten gaan herstellen. In hoeverre dit in het onderhoudsprogramma is opgenomen is mij op dit moment nog niet bekend.
Zeer slechte staat asfalt Beuningerstraat.
Ook een eind verderop zeer slechte staat asfalt Beuningerstraat. Inmiddels is dit wegdek voorzien van nieuwe laag.


Achterstallig onderhoud.

In de kern van Dieteren valt het de laatste tijd op dat er bezuinigt lijkt te worden op het onderhoud van de stoepen en pleinen.
Gras op stoep.
Gras schiet tussen de tegels omhoog.

Niet alleen het ongelijk liggen van veel stoeptegels verspreid door het dorp maar ook de onkruidbeheersing. Overal waar de aanwonenden niet al zelf tot actie zijn overgegaan schiet het gras tussen de tegels omhoog. In het verleden werd door de gemeente op tijd met milieu-verantwoord middel gespoten om de stoepen enigzins vrij te houden van onkruid. Het is mij niet bekend of dit een doelbewuste bezuiniging is of dat er sprake is van achterstallig werk.
Hoe het ook zij, dit is voor Dieteren absoluut geen goed visitekaartje. Hopenlijk gaat de gemeente binnenkort tot actie over zodat we met de kermis weer voor de dag kunnen komen.
Paereplein begroeid.
Het paereplein vol gegroeid met onkruid.

Blokmarkeringen aangebracht.

Aanbrengen blokmarkering kruispunt. Aanbrengen blokmarkering kruispunten in Dieteren.


Op 1 oktober 2008 zijn op diverse kruispunten in Dieteren blokmarkeringen aangebracht op het asfalt. Ik heb getracht de verkeerskundige betekenis van deze verkeerstekens op het wegdek te achterhalen maar ik kan geen wettelijke basis vinden voor dergelijke markering zoals hier is toegepast.
Wat ik wel vond:
De blokmarkering, bedoeld in artikel 11.4 van het RVV 1990, is tenminste 20 m lang. De blokken bestaan uit een witte rechthoekige markering. Hierbij wordt verstaan de blokmarkering ter hoogte van invoegstroken, uitvoegstroken en weefvakken op stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen.

De blokmarkering bestaat in lengterichting altijd uit een 1-3 patroon: 1,00 m markering en 3,00 m tussenruimte (Richtlijnen voor de Bebakening en Markering van wegen). De breedte van deze markering bedraagt 0,45 m (stroomwegen) of 0,30 m (gebiedsontsluitingswegen). Als de kantstreep 20 cm breed is, bedraagt de breedte van de blokmarkering 0,45 m. Bij een kantstreepbreedte van 0,15 m is de breedte van blokmarkering 0,30 m.

Binnen het wegontwerp kennen we meerdere toepassingen van blokmarkeringen:
- de blokmarkering ten behoeve van oversteekplaatsen van (brom)fietsers;
- de blokmarkering bij bushalten.

De markering van oversteekplaatsen voor (brom)fietsers, waar (brom)fietsers voorrang genieten op het kruisende verkeer, bestaat uit blokken met afmetingen van 0,50 m in combinatie met haaientanden. De ruimte tussen de blokken komt overeen met de afmetingen van de blokken. Wanneer (brom)fietsers voorrang moeten verlenen aan overige bestuurders, wordt deze blokmarkering niet toegepast.

Aanbrengen blokmarkering kruispunt. Aanbrengen blokmarkering kruispunten in Dieteren.


Omdat de vorige wettelijke toepassingen niet overeenstemmen met de uitvoering zoals hier toegepast blijft voor mij maar een verklaring over. Het zou hier dan gaan om kruispunten herkenbaar te maken, zodat de weggebruiker het kruispunt sneller herkent en op eventueel slecht zichtbare zijstraten wordt geattendeerd. Het kruispunt is hier dus zichtbaar gemaakt met een blokmarkering.
Navraag bij de gemeente als beheerder van deze wegen leverde duidelijkheid en bevestigde mijn vermoeden in deze.
Jos van Meurs: “De blokmarkering heeft geen wettelijke betekenis. Dat hoeft ook niet altijd. Het is dus geen verbod of gebod. Dwz dat er ook geen verkeersbesluit voor genomen hoeft te worden.

Het is enkel en alleen attentieverhogend. Bedoeld voor de weggebruiker die het gelijkwaardige krspnt nadert / oprijdt en andere weggebruikers van rechts kan verwachten en voorrang moet verlenen.

Wij passen deze attentieverhogende maatregel op meer plaatsen toe in onze gemeente en hebben er goede ervaringen mee..Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl