Over Contactgroep DieterenExpertmeeting te Dieteren


Hierbij volgt een voorlopige samenvatting van deze avond.
Woensdagavond 15 december 2010 vond er in Dieteren een zogenaamde “Expertmeeting” betreffende leefbaarheid plaats.
Dit is als gevolg van een toezegging van college Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de presentatie Leefbaarheidsvisie door de contactgroep Dieteren op 28 september 2010.
Omdat de burgemeester verhinderd was werd de opening verzorgd door wethouder Peter Pustjens.

Wethouder Peter Pustjens
Wethouder Peter Pustjens opent avond.

Hij kondigde achtereenvolgens de volgende sprekers aan:
- Paul Opgenort, voorzitter van contactgroep Dieteren
- Wim Derks, van Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid
- Rinus Janssen, van VKKL
- Lenie Haarbosch, ervaringsdeskundige uit Rimburg


Paul Opgenort
Paul Opgenort, voorzitter contactgroep Dieteren.

Paul Opgenort - hij leidde de genodigden kort door de geschiedenis vanaf ontstaan contactgroep op 5 januari 2010 tot presentatie van de leefbaarheidsvisie 28 september 2010 ten gemeentehuize. Vervolgens ging hij concreet in op de diverse scenario's betreffende de toekomst in Dieteren van nietsdoen tot de actiepunten/wensen die in de visie zijn samengevat en verder uitgewerkt kunnen worden. Hiertoe liet hij diverse prognoses zien van bevolkingsopbouw en de te verwachten leerlingen voor de Basisschool. Hij vroeg zich hierbij hardop af wat we van Gemeente en bijvoorbeeld Focus kunnen verwachten.
De heer Guus van Kan van Focus kon direct het gerucht ontkrachten als zou de school in Dieteren op korte termijn gesloten worden. Hij benadrukte dat Focus zal trachten zo lang mogelijk de school te handhaven als daartoe de mogelijkheden reëel zijn. Verder gaf Wil Notten als directeur van de Basisschool aan dat de kwaliteit van het onderwijs in Dieteren op een zeer hoog niveau staat. Bovendien blijkt uit onderzoek dat deze school een topwaardering van 8,6 punten krijgt van de ouders. Hij maakte hierbij wel de opmerking het in stand houden van kwaliteit en voortbestaan ook afhangt van daadwerkelijke steun door de gemeente.


Wim Derks
Wim Derks, deskundige op gebied bevolkingsdaling.

Wim Derks - als wetenschapper en boodschapper van het eerste uur betreffende bevolkingskrimp hield hij het gehoor voor dat bevolkingsdaling ook kansen kan bieden. Hiertoe gaf hij eerst een schets van de te verwachten bevolkingsontwikkeling per jaar. Hieruit valt af te lezen dat er zowel in Dieteren als ook in Echt-Susteren als geheel geen grote verandering in het aantal inwoners is te verwachten. Echter wel een grote verandering per leeftijdsgroep welke zich manifesteert als afname van jongeren <20 jaar(ontgroening) en toename ouderen >65 jaar (vergrijzing). Het voordeel zou dan zitten in de behoefte van de ouderen, want alles wat met de ouderen te maken heeft groeit dan. Zoals: woningen, bestedingen door en voor ouderen zoals recreatie, toerisme, hulp, hulpmiddelen en zorg. Kortom ouderen als bron van regionale/lokale welvaartsgroei. De ontgroening resulteert in de afname potentiële beroepsbevoling (tekort) en daardoor wel een zeer lage werkloosheid, maar ook een dreigend overschot aan kantoren en bedrijventerreinen. Bij de afname bezetting Basisschool gaf hij aan dat er bijzonder aandacht dient te zijn om de kwaliteit van onderwijs overeind te houden.
Tot slot gaf hij nog enkele adviezen mee voor het beleid bij krimp:
  1. Zo vroeg mogelijk beginnen:
    - lang proces van bewustwording tot beleid.
    - geen verkeerde (investerings)beslissingen.
  2. Goede informatie (prognoses met marges); trends zijn hard
  3. Communicatie: bewustwording bij alle betrokkenen, draagvlak creëren
  4. Krimp kost geld
Externe links: www.vanmeernaarbeter.nl en www.bevolkingsdaling.nl

Vragen uit de vergadering
Uit de vergadering kwamen verschillende vragen naar voren.

Vragen door aanwezigen o.a. George Montforts, André Filott en Henk Penders werden weliswaar beantwoord doch er bleef op enkele punten wel een verschil van mening/visie voelbaar.


Rinus Janssen
Rinus Janssen, van VKKL.

Rinus Janssen - zijn verhaal ging vooral uit van de kracht van bewonersinitiatieven met als thema's
* Samen in gesprek/overleg
* zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen
* in stand houden verenigingsleven, samen werken
* wat hebben we, wat willen we, wat kunnen we bijvoorbeeld bouw eigen gemeenschapshuis, sportaccommodatie etc...
* woningbouw in eigen beheer door jongeren
* zorg in huis, wijkzuster, “naoberschap”
* ?
Bewoners maken zelf leefbare dorpen
- talenten gebruiken
- dorpsraad/inwonersoverleg met de kenwoorden: vertrouwen-betrokkenheid-beïnvloeding
- zelfsturing
- successen delen
Gouden driehoek
Gouden driehoek Dorp inwoners--Overheid--maatschappelijke partners
externe link: www.vkkl.nl


Lenie Haarbosch
Lenie Haarbosch, ervaringsdeskundige uit Rimburg.

Lenie Haarbosch - zij verhaalde over de problematiek en oplossingen in Rimburg waarbij men zich eerst hard maakten voor behoud basisschool maar door omstandigheden toch de school werd gesloten. Door samen met de gehele gemeenschap iets nieuws te creëren en de woonomgeving zelf vorm te geven. Maar ook met (project)vrijwilligers zaken op te pakken zoals activiteiten voor de kinderen en het clusteren van verenigingen. Is men erin geslaagd de leefbaarheid in stand te houden.


Groepsfoto van de sprekers
Groepsfoto van de sprekers. van links naar rechts: Wim Derks, Lenie Haarbosch, wethouder Peter Pustjens, Rinus Janssen en Paul Opgenort.

Tenslotte gaf wethouder Pustjens aan dat de gemeente wil samenwerken met de contactgroep om vervolgstappen af te spreken. Hiertoe gaf hij het woord aan Paul Opgenort om gezien het voorgaande zijn visie hierop te geven. Paul greep dit moment aan om de aanwezige vertegenwoordigers maatschappelijke partners uit te nodigen op de koffie om de diverse problematieken te bespreken en naar concrete oplossingen te zoeken. De aanwezigen vertegenwoordigers van ZoWonen en Focus waren hier direct toe bereid.

In het Waekblaad van 30 december 2010 kunt U het gemeentelijk verslag lezen.Presentatie leefbaarheidsvisie Dieteren
aan college B&W Echt-Susteren


Bron: susterenleeft.nl
Contactgroep Dieteren presenteert Leefbaarheidsvisie
woensdag 6 oktober 2010

Dinsdag 28 september presenteerde de contactgroep Dieteren de toekomstvisie van Dieteren aan het gemeentebestuur van Echt-Susteren. Op deze manier wilde de contactgroep de aandacht van het gemeentebestuur vestigen op de in stand houding en verbetering van de leefbaarheid in Dieteren.

Overhandiging leefbaarheidsvisie Dieteren aan Burgemeester
Overhandiging door Paul Opgenort(links) van leefbaarheidsvisie Dieteren aan Burgemeester Akkermans, wethouder Peter Pustjens kijkt toe.

De gevolgen van de bevolkingsontwikkelingen en de economische crisis zijn in de kleinste kernen van de gemeente, waaronder Dieteren, eerder en beter merkbaar dan in de grotere kernen van de gemeente. Contactgroep Dieteren heeft daarom het initiatief genomen om een leefbaarheidsvisie te ontwikkelen. Bij de totstandkoming van de leefbaarheidsvisie waren jong en oud, ondernemers, ouders, schoolteams en maatschappelijke instellingen nauw betrokken. Allemaal hebben ze een bijdrage geleverd om de problemen van de kern zo goed mogelijk in beeld te brengen en oplossingen aangedragen.

Behoud van de leefbaarheid
Volgens woordvoerder, de heer Opgenort van de Contactgroep Dieteren is het nu tijd om de toekomst van Dieteren te bepalen en daar beleid op te maken. De contactgroep heeft voor het gemeentebestuur een aantal suggesties en wensen opgesteld, die naar hun mening zullen bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid in Dieteren. De contactgroep pleit onder meer voor: Aan de slag
Naar aanleiding van deze presentatie heeft het college de contactgroep toegezegd binnen een paar maanden een “expertmeeting” te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst wil ze samen met de contactgroep en een aantal deskundigen de door de contactgroep Dieteren gesignaleerde vraagstukken omtrent de leefbaarheid bespreken.

De toekomst
Burgemeester Akkermans bedankte de contactgroep namens het college voor het inzicht op de leefbaarheid in Dieteren. Burgemeester Akkermans gaf aan dat het van groot belang is, dat inwoners zelf aan de slag gaan met de toekomst van hun dorp of kern. Daarnaast gaf het college aan, dat ze niet voorbij kan gaan aan de gevolgen van de economische crisis en de demografische ontwikkelingen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Dit kan gevolgen hebben voor het huidige voorzieningenpeil in de gemeente. Ondanks dit feit wil het college zich sterk blijven maken voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen. Het college zal dan ook voortdurend zoeken naar mogelijkheden en oplossingen om het voorzieningenpeil in alle kernen zo lang mogelijk te handhaven of te compenseren.

Download leefbaarheidsvisie Dieteren


De leefbaarheidsvisie Dieteren kunt u als PDF document lezen of downloaden (rechtermuisknop en dan Doel opslaan als..).
- Leefbaarheidsvisie Dieteren, inhoudsopgave.    
- Leefbaarheidsvisie Dieteren, complete versie.

De presentatie van deze visie aan de Gemeente zal op 28 september 2010 plaatsvinden.

Presentatie leefbaarheidsvisie Dieteren


Op 2 september 2010 presenteerde Paul Opgenort de leefbaarheidsvisie aan de bevolking van Dieteren.

Druk bezochte presentatie in Dieteren
Druk bezochte presentatie leefbaarheidsvisie Dieteren.

In gemeenschapshuis de Koppel vond zoals hiervoor al aangegeven de presentatie plaats van de door de Contactgroep Dieteren in een document vervatte Leefbaarheidsvisie Dieteren.
Gezien de hoge opkomst, ruim 70 personen, mag gesteld worden dat de toekomstige ontwikkeling van het dorp Dieteren leeft onder de bevolking. De voorzitter van de contactgroep Dieteren, Paul Opgenort zette zoals van hem bekend is op rustige en duidelijke wijze uiteen hoe en waarom dit document tot stand is gekomen.
In de verschillende hoofdstukken kwamen de diverse stadia voorbij hoe Dieteren er nu uitziet maar ook en dat is nog belangrijker de scenario's hoe Dieteren er in de toekomst uit kan zien. Zowel bij ongewijzigd beleid alsook met de leefbaarheidswensen zoals door de bevolking/verenigingen/bedrijven in eerder stadium is aangegeven. Ik denk dat iedereen er van doordrongen is dat er iets moet gebeuren in en voor Dieteren.
Paul Opgenort gaf er in zijn presentatie een mooi en duidelijk voorbeeld van hoe het aangepakt kan worden door met name de Gemeente. Op de eerste plaats zou er een Strategie moeten zijn zoals de Visie 2020. Hierop moet beleid ontwikkelt worden welke vervolgens planmatig in projecten gerealiseerd kunnen worden.
De contactgroep Dieteren geeft de gemeente in ieder geval met dit document belangrijke informatie in handen om te verwerken in de Gebiedsvisie Susteren. Dan zal er op politiek en ambtelijk niveau beleid ontwikkeld dienen te worden welk in ieder geval een positieve dimensie kan geven die bij kan dragen aan een revitalisatie van onze kern Dieteren.

Binnenkort zal hier de Leefbaarheidsvisie Dieteren digitaal beschikbaar worden gesteld. Naar verwachting zal dat nog zijn voor de Dieterse kermis.CONTACTGROEP DIETEREN: indruk na 2 bijeenkomsten


De contactgroep Dieteren heeft al 2 bijeenkomsten gehouden vanwege de raadpleging bevolking over onderwerpen aangaande Dieteren op ruimtelijk en sociaal gebied. De eerste bijeenkomst was bedoeld voor de afgevaardigden van de Dieterse verenigingen en de tweede bijeenkomst was voor de inwoners van ca 26 tot 55 jaar. Beide bijeenkomsten werden zeer goed bezocht waaruit toch zeker voldoende betrokkenheid geconstateerd mag worden.

Druk bezochte bijeenkomst leeftijdsgroep 26-55 jarigen
Druk bezochte bijeenkomst leeftijdsgroep 26-55 jarigen.

De opzet van deze bijeenkomsten zal ik hier kort samenvatten. De heer Paul Opgenort fungeert als voorzitter cq spreker en legt eerst uit waarom en hoe de contactgroep tot stand is gekomen en dat komt er op neer dat er allerlei ontwikkelingen in en rond Dieteren zijn. Zoals komst nieuwe sporthal nabij voetbalvelden, aanpassing bestemmingsplan Dieteren waarbij uit te werken woondoeleinden Koppelweide omgezet worden in agrarische bestemming, toekomst school, toekomst gemeenschapshuis. Welk geheel zijn weerslag zal hebben op verenigingsleven en wonen in de kern Dieteren. De samenstelling van de contactgroep is een brede afspiegeling van vertegenwoordigers Dieterse verenigingen en niet te vergeten de Dorpsraad onder wier vlag de contactgroep fungeert. Vervolgens worden diverse beleidsterreinen besproken met de aanwezigen waarbij eenieder de gelegenheid heeft om zijn opmerkingen en/of ideeën te melden. Hier werd dan ook dankbaar gebruik van gemaakt zodat de bijeenkomsten als geslaagd kunnen worden gezien.
Inhoudelijk ga ik er niet op in omdat op er nog een aantal bijeenkomsten moeten volgen en tevens zal daarna een totaal plan de zogenaamde Visie Dieteren(/Baakhoven) opgesteld worden waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met alle ins en outs.
Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl