Toekomst Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - bevolking,

Toekomst Dieteren = kansen benutten.
Ook enkele politieke partijen zijn overtuigd dat in Dieteren iets concreets moet gaan gebeuren om de woningbouw, voorzieningen, school en verenigingsleven te ondersteunen. Getuige de inbreng van CDA en Algemeen Belang zoals deze hieronder is te lezen.


Aandacht voor Dieteren


Naar aanleiding van een gesprek met een afvaardiging van de dorpsraad in Dieteren op 30 september jongstleden, heeft het CDA samen met Algemeen Belang vragen gesteld aan B&W over de leefbaarheid in Dieteren. Eerder is al een motie ingediend om woningbouw in Dieteren mogelijk te maken. Het CDA en Algemeen Belang willen weten hoe het met de uitvoering van deze motie staat. Raadslid Naad Schoenmakers ziet het gevaar op Dieteren afkomen. “De school kampt met een klein leerlingenaantal, de bezetting van het gemeenschapshuis is laag en dat geldt ook voor de zaal. Dit kan niet lang meer zo blijven liggen.
Ook raadslid Wim Jessen heeft zijn hart nog steeds in Dieteren liggen: “Het doet mij wel wat om de school zo in moeilijkheden te zien. Mijn vader stond vroeger hier aan school. Ik vind het een goede school. De leerkrachten doen hun uiterste best. Ik ben trots op de Corneliusschool. De gemeente moet alles in het werk stellen om de kaders zodanig te scheppen, dat de school behouden kan blijven.

Fractieleider Martijn van Helvert ziet dat er sprake moet zijn van een inspanning van twee kanten. Allereerst moet de gemeente zich druk maken om de kaders te scheppen voor een leefbaar Dieteren: Woningbouw, een goede locatie voor de school en ook voor een gemeenschapsaccommodatie. Aan de andere kant moet er ook draagvlak zijn in het dorp. “Het kan niet zo zijn dat de gemeente investeert in een locatie voor de school en dat de ouders de kinderen massaal naar Susteren brengen. Het kan ook niet zo zijn dat de gemeente investeert in een gemeenschapsaccommodatie en verenigingen blijven allemaal in eigen ruimtes repeteren en hun drankje drinken achteraf. Een gemeenschapsaccommodatie kan niet leven van het jaarlijkse concert of optreden.” Zo laat Martijn weten.

Het CDA pleit voor een brede kijk op hetgeen Dieteren nodig heeft in de toekomst. Daarbij moeten alle aspecten meegenomen worden. “Het zou een goed idee zijn om een DOP rondom Dieteren te ontwikkelen,” zo stelt raadslid Wim Jessen.

Voorop staat dat het CDA mee wil werken aan de leefbaarheid van Dieteren en dat daar een rol voor de gemeente is weggelegd en daarnaast ook voor de bevolking van Dieteren.

In het onderstaande volgt de brief aan B&W.


Aan het college van B&W van Echt Susteren
Nieuwe markt 55
6101 CV Echt

Betreft: Vragen ex. art. 37 RVO.

Susteren, 1 oktober 2008.

Geacht college,

Middels deze brief willen de fracties van CDA en Algemeen Belang uw aandacht vragen voor het volgende ex. art. 37 RVO.

1. Uitvoering motie van Algemeen Belang d.d. 6 november 2006 inzake realisering woningbouw Dieteren.
Beide fracties verzoeken het college om de stand van zake kenbaar te maken inzake de destijds ingevoerde motie van Algemeen Belang.

2. Agendering woningbouw Dieteren in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling.
Om in brede zin te discussiëren over dit onderwerp, zijn beide fracties van mening dat dit onderwerp geagendeerd dient te worden in de commissievergadering van 10 november 2008.
De leefbaarheid van de kern Dieteren staat onder een enorme druk. Het voorzieningenniveau staat op een laag pitje en de plaatselijke basisschool vecht tegen gedwongen sluiting doordat het leerlingenaantal onder de maat is.
Het gemeenschapshuis De Koppel kampt al jaren met onderbezetting waardoor de exploitatie van dit gebouw door de stichting in het gedrang komt.
Resumerend stellen de fracties van het CDA en Algemeen Belang voor om in een brede discussie te komen tot een breed gedragen plan voor Dieteren.

Met vriendelijke groet,

Namens de fracties

      
Har Peters, FractievoorzitterMartijn van Helvert, Fractievoorzitter

Na antwoord van college kwam op 11 november 2008 het CDA met hun volgende visie voor Dieteren.
Beantwoording vragen ex artikel 37 Reglement van orde

Strategische visie voor Dieteren

Op 1 oktober jongstleden schreef het CDA samen met Algemeen Belang een brief aan B&W over de problematiek in Dieteren. Inmiddels heeft het college geantwoord.

Fractieleider Martijn van Helvert is tevreden: “Ja, we zijn blij dat het college de problematiek erkent en dat zij een totaalvisie van Dieteren willen maken. Deze strategische visie zou je ook een soort DOP (Dorps Ontwikkelings Plan) kunnen noemen. We wachten deze strategische visie af en dan kijken we wat het beste is om te doen voor Dieteren.”

Het College acht instandhouding en verbetering van de leefbaarheid van onze kernen een van de belangrijkste aandachtspunten van het gemeentelijk beleid. Indien mogelijk dienen de nodige maatregelen en voorzieningen getroffen te worden. Woningbouw is een van de middelen, die vaak, maar niet per definitie, een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van een kleine kern. De ervaringen in de dorpsontwikkelingsplannen in onze gemeente en elders leren echter, dat een integrale totaal aanpak op de diverse aspecten van leefbaarheid (wonen, zorg, werken, onderwijs, maatschappelijke voorzieningen en veiligheid) voor het behalen van een langdurig en optimaal resultaat noodzakelijk is.

Zoals bekend, wordt momenteel voor onze gemeente op interactieve wijze een strategische toekomstvisie ontworpen met het oog op het jaar 2020. De mogelijkheden en onmogelijkheden om de leefbaarheid in Dieteren te beïnvloeden zijn sterk afhankelijk van hetgeen in de strategische visie aangaande de toekomst van de gemeente Echt-Susteren en de kern Dieteren wordt afgesproken.
De planning is er op gericht, dat deze visie eind 2008, doch uiterlijk begin 2009 moeten zijn afgerond en door de Raad behandeld moet kunnen worden.

Omdat inmiddels uit cijfermateriaal omtrent de demografische ontwikkelingen en leerlingenprognoses gebleken is, dat in de kern Dieteren - als kleinste van de 9 door de Raad erkende kernen - de gevolgen van de krimp en vergrijzing het meest voelbaar zullen zijn, heeft het College besloten om zich vooruitlopend op het besluitvormingsproces rond de strategische visie te beraden over de toekomst van Dieteren.
Eind oktober heeft er in dit kader reeds een bespreking plaatsgevonden met een aantal partijen die hierin een rol spelen ( woningvereniging Zo Wonen, schoolbestuur Focus en de Dorpsraad Dieteren).

Wij denken voor het einde van het jaar een reëel beeld te hebben van hetgeen in Dieteren mogelijk en onmogelijk is om de gesignaleerde problemen aan te pakken. Aan de hand hiervan denken wij ook een antwoord te kunnen geven op de vragen van de fracties en de dorpsraad over de effecten van woningbouw in dit kader.

Gelet op het vorenstaande achten wij het derhalve in dit kader momenteel weinig opportuun om het onderwerp “woningbouw Dieteren” uit het totaalverband van een nog te formuleren visie op de woningbouw in onze gemeente te lichten en prematuur om een en ander aan de orde te stellen in de Commissie RO.

Fractieleider Martijn van Helvert is tevreden: “Ja, we zijn blij dat het college de problematiek erkent en dat zij een totaalvisie van Dieteren willen maken. Deze strategische visie zou je ook een soort DOP (Dorps Ontwikkelings Plan) kunnen noemen. We wachten deze strategische visie af en dan kijken we wat het beste is om te doen voor Dieteren.”

Het CDA heeft niet alleen op lokaal niveau vragen gesteld, ook landelijk maakt men zich sterk voor de school in Dieteren. Getuige de volgende bijdrage.

Dieteren krijgt aandacht in Tweede Kamer


De problematiek van onder andere Dieteren wordt door het CDA niet alleen in de eigen gemeente besproken. Ook wordt gesproken met kamerleden in Den Haag. Via onze Limburgse CDA-kamerleden is de problematiek van de school in Dieteren besproken. Daarmee is de CDA-fractie in Den Haag aan het werk gegaan. Kamerlid Jan Jacob van Dijk heeft een initiatiefnota gemaakt over kleine scholen. Fractieleider Martijn van Helvert kent Jan Jacob nog van zijn CDA-studie de Kaderschool, waar Van Dijk een college heeft verzorgd: “ Jan Jacob van Dijk heeft veel kennis van de achterban van het CDA. Hij weet uit welke hoek onze groep komt en kent ook haar problemen. Ik vind het dus heel fijn dat uitgerekend hij, deze problematiek heeft vertaald naar een nota.”

Van Dijk: Meer mogelijkheden voor kleine scholen om open te blijven
Deze week besprak de Kamer de initiatiefnota ‘Oog voor de toekomstige toegankelijkheid over kleine scholen’ van CDA-kamerlid Jan Jacob van Dijk. Van Dijk betoogt daarin dat scholen met een klein leerlingenaantal meer mogelijkheden moeten krijgen om open te blijven. In toenemende mate worden op dit moment scholen op het platteland met opheffing bedreigd. Scholen die nog steeds goede kwaliteit leveren en die vaak een belangrijke en multifunctionele plek innemen in de gemeenschap. In de nota draagt Van Dijk een aantal oplossingen aan. Zo zou de termijn waarin scholen onder de opheffingsnorm mogen zitten verlengd kunnen worden, of zou de opheffingsnorm (nu 23 leerlingen) verlaagd kunnen worden. Van Dijk: ‘Maar het liefst zien we eigenlijk dat de staatssecretaris een discretionaire bevoegdheid op zich neemt, om elk geval apart te kunnen bekijken en toetsen. Wellicht dat een school wel perspectief heeft om op termijn meer leerlingen te werven. Of vervult de school een te belangrijke regiofunctie om hem te sluiten.’ Op dit moment kan de staatssecretaris op basis van een aantal voorwaarden besluiten om scholen toe te staan om open te blijven. Die voorwaarden zijn wat het CDA betreft te rigide.

Hoewel de staatssecretaris eerder aangaf niets te voelen voor de discretionaire bevoegdheid, zegde ze in het debat toch toe deze op zich te nemen, zelfs met terugwerkende kracht vanaf augustus. Van Dijk: ‘We zijn hier erg blij mee, niet elke situatie van een kleine school is makkelijk te beoordelen naar aanleiding van drie voorwaarden. Dit komt de leefbaarheid op het platteland zeer ten goede!’

Fractieleider Martijn van Helvert: “Ik ben erg tevreden over hoe we binnen onze partij lokale problemen met nationale wetsvoorstellen kunnen aanpakken. Dit kan veel goed betekenen voor de leefbaarheid van Dieteren!”


Reageren kan via info@deetere.nl.

Webmaster info@deetere.nl