Toekomst Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - bevolking,

Toekomst Dieteren = kansen benutten.
Na vele geluiden uit de gemeenschap Dieteren lijkt nu ook de gemeente overtuigd dat in Dieteren iets concreets moet gaan gebeuren om de woningbouw, voorzieningen, school en verenigingsleven te ondersteunen.
Burgemeester AkkermansBurgemeester Akkermans lijkt hierbij het voortouw te hebben genomen. Immers hij heeft onlangs enkele keren Dieteren bezocht en met diverse mensen gesproken. Op 23 september 2008 heeft hij vergezeld van een aantal ambtenaren met een kleine groep Dieterdernaren inhoudelijk gesproken over de toekomst van het dorp.
Hieruit kwam duidelijk naar voren dat iedereen uit Dieteren het er over eens is dat de leefbaarheid van het dorp instant gehouden moet worden danwel een impuls verdiend. Hierbij kwamen legio onderwerpen aan de orde om dit te bereiken o.a. woningbouw naar behoefte, eventueel ook voor nieuwe instroom, behoud van voorzieningen zoals school en gemeenschapshuis. Alle aanwezige inwoners spreken vol lof over de huidige mentaliteit, behulpzaamheid, sociale controle en verenigingsleven in ons dorp. Dit biedt kansen om zich te onderscheiden net zoals de strategische ligging in Limburg alsook in de gehele Euregio, immers Duitsland en België liggen op een steenworp afstand.
De demografische ontwikkelingen ten spijt ziet men ondanks de vergrijzing toch nog kansen en mogelijkheden voor Dieteren om dit positief te laten uitwerken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de activiteiten door en voor ouderen. Dit neemt niet weg dat er ook voldoende aandacht moet blijven voor jonge gezinnen en nieuwkomers er moet hierbij zelfs een extra stimulans zijn richting kleine kernen zoals Dieteren.
Kritische geluiden kwamen ook ter sprake zoals de verschillende verenigingsgebouwen zoals die er nu zijn, liever zag men een gezamenlijk gebouw waar elke vereniging terecht kan en dat dit dan een ontmoetingsplek wordt voor iedereen.
Ook de inrichting van het dorp zoals stoepen, verlichting en groen is nu niet meer dan functioneel, voorgesteld werd om de eigenheid dus authenticiteit van het dorp hier meer tot uitdrukking te laten komen. Bijvoorbeeld in plaats van een drempel een boom strategisch plaatsen. Stoepen worden niet als zodanig gebruikt er zou in Dieteren gekozen kunnen worden voor een andere uitvoering gecombineerd met aparte verlichting en de eerder genoemde inpassing van groen.
Al met al zijn er voor Dieteren kansen die benut kunnen worden en dat is toch een andere invalshoek als het doemdenken waar in het recente verleden te veel aandacht voor was. Het is dan wel zaak dat de bevolking van Dieteren de vinger aan de pols houdt en meewerkt aan het meedenken en werken aan de toekomst.Rapport Visie 2020

Gebrek aan visie in Visie 2020

Gebrek aan visie in Visie 2020 is kort de samenvatting welke ik aan de Integrale strategische visie Echt-Susteren 2020 wil geven, tenminste voor dat deel wat op Dieteren van toepassing is.
Via een kernenbezoek waar willekeurig een klein aantal mensen van Dieteren bij elkaar werden getrommeld zijn enkele punten aan de orde geweest. Zoals woningbouw voor starters en senioren, handhaving voorzieningen zoals school en gemeenschapshuis maar ook over vitaliteit en ontwikkeling van het dorp.
Zo wordt bijvoorbeeld in het verslag geschreven:“Welke thema's essentieel zijn voor de toekomst van de kern Dieteren.” Hier worden vervolgens genoemd: “ - behouden van de eigen identiteit, - vitaliteit (leefbaarheid) en ontwikkeling, - behouden van voorzieningen. ”
Even verderop wordt verder ingegaan op behoud van de school: “Op de eerste plaats omdat ook de school bijdraagt in de sterke sociale cohesie van de kern. Indien de school verdwijnt, zal de kern langzaam maar zeker „doodbloeden”, waardoor andere problemen de kop op zullen steken. Juist door de sterke sociale cohesie is het criminaliteitsgehalte in Dieteren bijzonder laag op dit moment. Worden voorzieningen weggehaald uit het dorp, dan zal dit gevolg hebben dat jonge gezinnen zich niet meer zullen vestigen in Dieteren, wat uiteindelijk ten koste zal gaan van de vitaliteit en leefbaarheid van de kern.”

Als ik dan de gepresenteerde documenten over visie 2020 doorlees kom ik bar weinig over Dieteren tegen zoals onder het hoofdstuk Economie dat bedrijventerrein Dieteren landschappelijk ingepast moet worden.
Onder het hoofdstuk Wonen staat enkel dat harde afspraken ca 1000 woningen tot aan 2020 in principe gerealiseerd wordt waarbij men alert op signalering uit de woningmarkt wil bijsturen. Dieteren wordt hier niet afzonderlijk genoemd.


Inventarisatie van voorzieningen.

Bij een inventarisatie van voorzieningen komt men bij Dieteren niet verder dan Basisschool, Gemeenschapshuis en Gymzaal. De in Dieteren gelegen sportvelden (voetbal, tennis en handbal) worden tot Susteren gerekend. De prognose voor de capaciteit van de basisschool in 2020 wordt voor Dieteren gesteld op 3 lokalen wat resulteert in een ‘overschot’ van 1 lokaal.
Schandalig vind ik de vermelding dat Basisonderwijs op termijn naar Susteren wordt overgebracht. Terwijl er toch berichten zijn dat enkele politieke partijen zich sterk maken voor behoud van school in Dieteren en ook de school zelf plannen maakt voor de lokatie Dieteren.
Of dit zijn niet de volledige documenten die ik gelezen heb of deze visie is echt een losse flodder waar je een wrange smaak van in de mond krijgt. Zeker als je nog eens terugleest wat in het verslag staat van de kernenavond in Dieteren. Nee bij een visie verwacht je toch een doorkijk met kansen en de handvaten aanreiken die daarbij horen om de situatie te verbeteren.
Bij omroep LOES zag ik een bericht voorbijkomen dat er info avonden zijn in Susteren op 9 december om 19.00 uur in zaal De Harmonie en in Echt op 11 december om 19.00 uur in gemeentehuis.
Daarna zal de visie (waarschijnlijk in februari) behandeld worden in Commissie en tenslotte in de Raad.


Presentatie Visie 2020 in Susteren
Bij de presentatie van Visie 2020 in zaal De Harmonie in Susteren kwam al snel naar voren dat de uiteindelijke visie nog geschreven moet worden. En daarna wordt pas per kern bekeken hoe deze moet worden uitgewerkt. Terwijl wel de indruk was ontstaan dat de Visie al was geschreven. Zo stond op de uitnoding op de gemeentelijke website immers als kop te lezen:
Uitnodiging publieksavonden visie 2020
De gemeente nodigt de inwoners van Echt-Susteren uit voor een bijeenkomst over de Visie 2020. In deze visie staat waar de gemeente naar toe wil op het gebied van wonen, zorg, economie en bedrijvigheid, toerisme, recreatie en landschap.


Ook op de PowerPoint presentatie gedateerd 25 november 2008 begint de eerste sheet met de kop: „Integrale strategische visie Echt-Susteren 2020

Niet verwonderlijk dat je op het verkeerde been wordt gezet door naar nu blijkt alleen maar tijdelijke (werk-)documenten. Ook de bekendmaking is niet actief geweest getuige de lage opkomst in Susteren.


Burgemeester Akkermans aan het woord.

Dat de burgemeester ook aanschoof bij deze presentatie zag ik eerst als positief maar bij de discussie die later onstond leek het er meer op dat hij zich graag hoorde spreken in plaats van inhoudelijk in te gaan op de visie. Hoewel er zeker ook zinnige dingen zijn gezegd.
Dat betekent alleen maar langer wachten tot Visie 2020 wel af is en gepresenteerd kan worden, ik ben benieuwd of er dan wel aan Dieteren wordt gedacht en eindelijk de nodige aandacht krijgt die het verdient.


Heeft u een geweldig idee of wilt u reageren dan kan dat uiteraard, geeft u dan wel even aan in welke hoedanigheid u de reactie geeft.
Reageren kan via info@deetere.nl.

Webmaster info@deetere.nl