Peuterspeelzaal

Sluiting peuterspeelzalen Dieteren en Roosteren.

De ouders/verzorgers van kinderen op de peuterspeelzalen in Dieteren en Roosteren kregen onlangs een brief waarin werd gemeld dat door Menswel het besluit was genomen om deze beide peuterspeelzalen per 1 januari 2012 te sluiten. Dit vanwege de ontgroening en de aangekondigde bezuiniging op de subsidie van de gemeente.

Een ouderbijeenkomst op 6 oktober 2011 in MFC te Roosteren georganiseerd door Menswel om dit besluit nader toe te lichten werd bezocht door circa 20 ouders.


Informatie bijeenkomst betreffende voorgenomen sluiting peuterspeelzalen


Anne Marie van den Broek manager Kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk bij Menswel leidde de avond en begon haar verhaal met het feit dat ze pas sinds april van dit jaar als zodanig bij Menswel in Echt-Susteren haar huidige functie uitoefent en dat ze derhalve nu de boodschapper was van dit slechte nieuws. Ze ging verder in op de feiten waardoor Menswel tot dit besluit is gekomen. Ten eerste zijn er steeds minder kinderen op de peuterspeelzaal, wat betekent dat de krimp nu duidelijk voelbaar wordt. Daarnaast heeft de gemeente Echt-Susteren de stichting Menswel een bezuinigingsopdracht opgelegd.
Minder kinderen betekent dus minder inkomsten van ouderbijdrage en daarbij minder subsidie resulteert in behoorlijk lagere inkomsten. Daar tegenover staan uitgaven in de vorm van loon leidsters, huur voor de peuterspeelzaal en toenemende eisen voor de inrichting en veiligheid. Om de kwaliteit van het totale peuterspeelzaalwerk in de gemeente op een hoog niveau te houden zag Menswel zich genoodzaakt om de kleinere peuterspeelzalen in Dieteren en Roosteren te sluiten zodat de resterende peuterspeelzalen een voldoende schaalgrootte hebben. Ook zijn er steeds meer regels welke kostenverhogend werken verder ziet men dat de regelgeving steeds meer opschuift naar kinderdagverblijven. Een gevolg hiervan is dat de ouderbijdrage kostendekkend wordt en dat men via de Rijksoverheid (belastingen) een gedeelte al naar gelang inkomen kan terugkrijgen. De geldstroom verschuift daardoor van gemeente naar deze rijksoverheid.

Na deze inleiding krijgen de aanwezige ouders de gelegenheid vragen te stellen, hier werd volop gebruik van gemaakt.
Allereerst stelt men waarom de sluiting niet per einde schooljaar is voorzien in plaats van 1 januari dus midden in het schooljaar. De keuze 1 januari wordt verklaard door het subsidiejaar wat gelijk loopt met het kalenderjaar.
Vervolgens vraagt men zich af of er een afvaardiging vanuit de politiek aanwezig is, dit blijkt niet het geval te zijn. Want het is toch de politiek die moet beslissen over hoeveel subsidie beschikbaar wordt gesteld. Bovendien vraagt men zich af hoe dit zich verhoudt met het kleine kernenbeleid. Men spreekt de verwachting uit dat sluiting peuterspeelzaal zijn weerslag zal hebben op voortbestaan basisschool in de betreffende dorpen en daarop volgend leegloop bij de verenigingen. Want de kinderen maken dan elders vriendjes en zullen dientengevolge ook liever daar naar de basisschool gaan. Volgens Anne Marie van den Broek kan dit met een trajectbegeleiding van de kinderen op de peuterspeelzaal naar basisschool in het eigen dorp worden opgevangen. Echter vanuit de ouders wordt gesteld dat dit voor kinderen die naar Maaseik zullen vertrekken zeker niet zal gelden.
Als rode draad bij diverse opmerkingen loopt de opmerking dat men geen inzicht heeft in de exploitatie van de peuterspeelzaal en derhalve men geen idee heeft hoeveel het tekort nu werkelijk beloopt. Zo vraagt men zich af met welk aantal kinderen een peuterspeelzaal levensvatbaar is een ander gebruikt de term break-even point. Men wil inzicht om de beslissing beter te begrijpen en daarnaast eventueel te bekijken of het mogelijk is het gat te dichten. Gedacht wordt om een hogere eigen bijdrage te betalen en de politiek te benaderen om als dit in verhouding redelijk is de subsidie voor de peuterspeelzalen in deze kleine kernen te verhogen. Een optie waar de ouders ook aan denken en voorstellen is om de peuterspeelzalen van Dieteren en Roosteren samen te voegen. Maar ook voldoende aandacht voor promotie peuterspeelzaal zodat iedereen tijdig op de hoogte is van deze voorziening in het dorp. Een aanwezige leidster uit Dieteren geeft aan dat ze al vier keer geconfronteerd is met (mogelijke) sluiting en dat deze blijvende onzekerheid ook niet werkbaar is.
Enkele ouders geven aan geen auto ter beschikking te hebben of dit niet organisatorisch aankan om de kinderen elders naar toe te brengen.

Gezien de vele vragen en opmerkingen wordt een vervolg bijeenkomst afgesproken waarbij vanuit de zijde van de ouders gevraagd wordt of de betreffende wethouder Peter Pustjens daar ook bij aanwezig kan zijn. Wat betreft de financiële kant van het verhaal zegt Anne Marie van den Broek toe om hier achteraan te gaan en informatie hierover beschikbaar te stellen.

Daarna werd deze bijeenkomst afgesloten.

De volgende bijeenkomst is inmiddels gepland op 12 oktober 2011 om 17.00-18.00 uur ten kantore van Menswel.Tweede bijeenkomst naar aanleiding van voorgenomen sluiting peuterspeelzalen in Dieteren en Roosteren.Deze tweede bijeenkomst op het kantoor van Menswel in Echt is het gevolg van de afspraak die op de eerdere bijeenkomst was gemaakt. Deze keer is tevens aanwezig Henk Sonnemans directeur bij Menswel en Peter Pustjens wethouder in de gemeente Echt-Susteren.


Directeur Henk Sonnemans en wethouder Peter Pustjens.


Bij aanvang krijgt ieder een document uitgereikt waarin stelselmatig de ontwikkelingen van het Peuterspeelzaalwerk in de gemeente Echt-Susteren uiteengezet worden. Ook is er een uitgebreid financieel overzicht toegevoegd.
Nadat alle aanwezigen door de directeur welkom geheten werden schilderde wethouder Pustjens kortweg de voorgeschiedenis en stand van zaken omtrent de opgelegde bezuinigingsopdracht die de gemeente heeft gesteld voor Menswel alsook voor alle andere organisaties die door de gemeente gesubsidieerd worden. Immers ook de gemeente wordt geconfronteerd met een flink lagere overheidsbijdrage vandaar dat de gemeenteraad besloten heeft om te snijden in o.a. de diverse subsidies.
Directeur Sonnemans van Menswel besprak vervolgens in detail de ontwikkelingen waarvoor Menswel zich gesteld zag. Enerzijds zijn er kostenstijgingen zoals loonkostenstijging, hogere kwaliteitseisen alsook indirecte personeelskosten in verband met preventie/vroegsignalering en volgsystemen. Anderzijds door de ontgroening tot ±2020 wordt het nog moeilijker om de exploitatie rond te zetten. Dus ook zonder korting op de subsidie zou het al ondoenlijk zijn om alle peuterspeelzalen in stand te houden.
Door de opgelegde bezuinigingsopdracht is deze ontwikkeling extra versneld waarbij ook opgemerkt dient te worden dat vanuit de gemeente gesteld wordt dat ca 50-75% van de ouders als tweeverdieners onder de wet Kinderopvang vallen en de gemeente hiervoor geen subsidie meer wil verstrekken.
Als oplossing van deze problematiek wil Menswel een kanteling doorvoeren bij de peuterspeelzalen zodat ze voldoen aan de wet Kinderopvang. Dit houdt dan ook in dat er in plaats van 1 leidster(= huidige wettelijke toegestane bezetting) in het oude systeem dit verdubbeld dient te worden naar 2 leidsters per groep kinderen om te voldoen aan de wet Kinderopvang. Dit is alleen haalbaar in grotere kernen waarbij ook de mogelijkheid wordt gehouden voor meer mogelijkheden opvang, vandaar dat men moest besluiten om de kleinere peuterspeelzalen te sluiten. Men maakt liever een grote stap dan een ‘sterfhuisconstructie’ dat zou betekenen dat stukje bij beetje de peuterspeelzaal ook zou verdwijnen en er dan geen alternatief voorhanden was.


De bijeenkomst werd goed bezocht door ouders en enkele andere belangenbehartigers.


De ouders blijken enigzins begrip te hebben voor het financiële verhaal en het besluit vanuit Menswel, echter pleit men toch voor handhaving van de peuterspeelzalen in de Dieteren en Roosteren als onderdeel van de leefbaarheid in deze beide dorpen. De stelling is namelijk dat sluiting van de peuterspeelzaal op korte termijn ook gevolgen zal hebben voor het voortbestaan van de basisschool in beide dorpen en mogelijk gevolgd door dreiging voortbestaan van diverse verenigingen. In eerste instantie wordt dit verband tegengesproken door de wethouder maar na verscheidene voorbeelden aangehaald door enkele ouders komt hij hierop terug.
Ook wordt geopperd dat vanwege het niet uitvoeren van woningbouw in Dieteren waarvoor al 40 jaar geleden plannen zijn vastgesteld nu tot gevolg heeft dat de laatste voorzieningen dreigen te verdwijnen. Ook voor Roosteren geldt een vergelijkbaar verhaal zij het dat daar een bouwstop geldt (tot 2013) vanwege de overstromingen in 1993 en 1995. Wethouder Pustjens herkent deze opmerkingen maar stelt dat dit toch niet voldoende kon zijn om er zeker van te zijn dat er structureel voldoende kinderen zouden zijn om het betaalbaar te houden.
Iedereen is het overigens eens dat het voortbestaan van de peuterspeelzalen enerzijds economisch niet haalbaar is maar uiteindelijk in handen ligt van politieke besluitvorming. Na voorlichting van de commissie op 18 oktober over dit onderwerp zal de Raad mogelijk een beslissing nemen in november.
Hoe de politiek zal beslissen is echter nog ongewis en ook afhankelijk van het leefbaarheidsvraagstuk in zijn gehele omvang te bekijken. Het komt nu dus niet langer aan op beloften maar op werkelijke daden.
Onduidelijk is mij nog hoe het vervoer geregeld wordt naar de grotere kern als sluiting doorgaat zoals voorzien. En welke begeleiding wordt geboden om de kinderen voor de basisschool in het eigen dorp te behouden. Ik ga er echter van uit dat de Raad hier terdege rekening mee houdt.Aanbieding petitie naar aanleiding van voorgenomen sluiting peuterspeelzalen in Dieteren en Roosteren.


Ouders, kinderen en enkele inwoners van Dieteren en Roosteren waren op 10 november 2011 naar het gemeentehuis in Echt gegaan om er om 9:00 uur een petitie aan te bieden aan wethouder Peter Pustjens.
Eerst sprak Paul Opgenort de wethouder toe om de bezorgdheid die leeft in de kleinere kernen nogmaals bij wethouder Peter Pustjens onder de aandacht te brengen.
Vervolgens kreeg de wethouder de petities aangeboden uit Dieteren (400 ondertekenaars) en Roosteren (ruim 800 ondertekenaars).
Waarna wethouder Peter Pustjens beloofde om in ieder geval te kijken of in ieder geval de peuterspeelzalen kunnen open blijven tot de grote vakantie i.p.v. 1 januari.
Vervolgens kreeg de wethouder ook nog een speciaal voor deze gelegenheid opgemaakte taart aangeboden in de vorm van een Hart met het opschrift “Heb hart voor de kernen”
Enkele sfeerbeelden.


Verzamelen voor het gemeentehuis in Echt.In de hal van het gemeentehuis met ballonnen en spandoek.Paul Opgenort spreekt de wethouder toe.De wethouder aanhoort de groep uit Dieteren en Roosteren.Het aanbieden van de petitie.De wethouder neemt de taart in ontvangst.Ballonnen met kaartjes tegen het plafond van het gemeentehuis in Echt.