Maandblad "De Schakel"

Jaarverslagen "Stichting De Schakel",

Stichting De Schakel


Maandblad De Schakel Stichting de Schakel te Dieteren is een civiele stichting, gerangschikt ingevolge artikel 24 van de successiewet. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan ANBI- instellingen zijn binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. Schenkingen van vijf jaar via een notariële akte zijn geheel fiscaal aftrekbaar. Over giften ongeacht de grootte is Stichting De Schakel geen schenkingsrecht verschuldigd. De Schakel wendt deze giften aan voor de ondersteuning van projecten van missionarissen en andere werkers in ontwikkelingslanden, waarmee persoonlijke contacten worden onderhouden. Jaarlijks publiceert de Stichting een financieel jaaroverzicht.

Zij kent twee kerndoelstellingen te weten ontwikkelingshulp en bevordering van het gemeenschapsleven te Dieteren. Mede ter bereiking van dit laatste wordt het maandblad De Schakel uitgegeven, dat gratis plaatsruimte biedt aan verenigingen en instellingen, voor zover zij op enigerlei wijze te maken hebben met Dieteren.

De opbrengst van dit maandblad alsmede giften en legaten komen ter beschikking van ontwikkelingswerk.

Jaarverslagen

Boekjaar 57 2018-2019
Boekjaar 58 en 59 2019-2021Lees ook artikel over 50 jaar historie van maandblad de Schakel.


Wilt U reageren op deze site dan kan dit via info@deetere.nl