Maandblad "De Schakel"

Pagina over "Stichting De Schakel",

Stichting De Schakel


Maandblad De Schakel Stichting de Schakel te Dieteren is een civiele stichting, gerangschikt ingevolge artikel 24 van de successiewet. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan ANBI- instellingen zijn binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar. Schenkingen van vijf jaar via een notariële akte zijn geheel fiscaal aftrekbaar. Over giften ongeacht de grootte is Stichting De Schakel geen schenkingsrecht verschuldigd. De Schakel wendt deze giften aan voor de ondersteuning van projecten van missionarissen en andere werkers in ontwikkelingslanden, waarmee persoonlijke contacten worden onderhouden. Jaarlijks publiceert de Stichting een financieel jaaroverzicht.

Zij kent twee kerndoelstellingen te weten ontwikkelingshulp en bevordering van het gemeenschapsleven te Dieteren. Mede ter bereiking van dit laatste wordt het maandblad De Schakel uitgegeven, dat gratis plaatsruimte biedt aan verenigingen en instellingen, voor zover zij op enigerlei wijze te maken hebben met Dieteren.

De opbrengst van dit maandblad alsmede giften en legaten komen ter beschikking van ontwikkelingswerk. De bijdragen concentreren zich de laatste jaren op gebieden in Haïti, Paraguay en Peru. De persoonlijke contacten met de werkers in deze gebieden zijn van dien aard dat het bestuur er ten volle van overtuigd is dat de bijdragen rechtstreeks en volledig ten goede van de projecten komen in de betrokken landen.

Het bestuur bestaat uit 7 personen ; daarnaast zijn er nog een achttal personen die met name actief zijn bij het verspreiden van het maandblad.

Voorzitter
Voorzitter van het stichtingsbestuur is de heer
Marc Rooijen,
Corneliushof 55,
6114 JX Dieteren.


Secretaris
Het secretariaat is in handen van mevrouw
Marlies Wouters,
Roosterderweg 40,
6114 KB Dieteren.


Penningmeester
De financiën worden behartigd door
Leanne Smeets-Cosemans,
Oude Rijksweg Noord 70,
6114 JG Susteren
telefoon 046-4493415.

Bij hen kan nadere informatie worden ingewonnen over het werk van De Schakel.

E-mail
Verder is De Schakel bereikbaar onder het e-mailadres deschakeldieteren@gmail.com

Maart 2017

In verband met ANBI status kunt u financiele gegevens van maandblad de Schakel
nalezen bij: Jaarverslagen.

Lees ook artikel over 50 jaar historie van maandblad de Schakel.


Wilt U reageren op deze site dan kan dit via info@deetere.nl