HISTORIE
Hieronder een artikel uit de Publication etc.. van 1899 over zegel uit Dieteren.


In de “Publications de la société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg”
deel 35 uit 1899 uit het artikel van deze uitgave:
“De Limburgsche GEMEEENTEWAPENS,
vergeleken met de oude plaatselijke zegels
en beschouwd in het licht der locale geschiedenis.

Door
Jos. M.H. Eversen, Amanuensis bij het Rijksarchief in Limburg
en
J.L. Meulleners, pastoor te Heer.”

Lezen we op blz 489-490

De buurt Dieteren, die deel uitmaakt van de gemeente Susteren, was in vroeger eeuwen eene heerlijkheid. Zij is dit gebleven tot in de XVIe eeuw.
Als eerste heeren treffen wij aan in het begin der XIIIe eeuw van Dieteren. „Wiricus, nobilis vir de Ditren” zegelt in 1330 met een klimmende, geklauwen, eenstaartigen leeuw, waarover heen een barensteel met vijf smalle hangers. Het wapenschild heeft denzelfden vorm als het zegel: ovaal, van onderen spits toeloopend. Omschrift: Sigilvm. WinÖ.I.. De. Diteren.
Dit zegel heeft eene hoogte van 7,5 c.M ; op zijne breedste plaats is dit 5,5 c.M. Na 1335 treffen wij aan als heeren van Dieteren die van Stein, wapen: zie Stein.. Arnold van Stein liet te Dieteren zelfs munt slaan. noot Daarna was de heerlijkheid in het bezit van Hoen van Hoensbroek.
Er bevond zich te Dieteren ook een laathof. Op het Rijksarchief in Limburg berust een zegelstempel, in zilver, van dezen laathof. Hij stelt voor: een boom, waaraan een wapenschildje hangt, beladen met een omgekeerden keper, vergezeld van boven tusschen de beenen van den keper van eene vijfbladerige roos aan een takje met twee bladeren; te weerszijden van den boom de letters G.G. Omschrift: Sig. DíNI FEVDI ET PARIVM CVRIAE IN DIETHEREN. Midd. 4,5 c.M.
Te Dieteren was eene kapel, toegewijd aan den H. Stephanus. In 1842 werd de kapel tot parochiekerk verheven.


Zie ook: Verhaal over lakzegel laathof van Dieteren.


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl