P.D.V.

Pagina over "Dieterse Postduivenvereniging",

foto van postduivenvereniging Deetere uit circa 1960            Met dank aan: familie Geurts
Foto van (bestuurs-)leden P.D.V. ‘De Valk’ naar schatting uit 1960 (Met dank aan familie Geurts).
Van links naar rechts. Sjang Damen, Sef Rooyen, Harie Smeets, Tjeu Goedermans, Sef Smeets.Een korte beschrijving uit de geschiedenis van P.D.V. “De Valk” vond ik o.a. in het Streekmagazine van 20 maart 1980. Dit artikel was geschreven naar aanleiding van het 70 jaar bestaan van deze vereniging.
Bron: Streek magazine 20 maart 1980
70 Jaar duiven-vereniging ‘de Valk’ Dieteren

Op 1 April in het jaar 1910 werd te Dieteren de duivenvereniging de Valk opgericht. Deze oprichters waren; Frans Schijns, Hub Damen, Frans Schulpen, Jan Slangen, Chris Baeten, Ties Pustjens en Sef Schulpen genaamd de Witte. Laatst genoemde was tevens lokaalhouder.
In de eerste wereldoorlog was de vereniging rustend, daar geen duiven gespeeld mochten worden. Toen deze afgelopen was werd weer van voren af aan begonnen. Het toenmalige vervoer kan het oudste lid, Jan Damen, zich nog zeer goed herinneren. Hijzelf was het die de duiven per hondekar naar het station vervoerde. Hij werd hier rijkelijk voor beloond, voor het heen en terug rijden ving hij nl. 60 cent. Tijdens de tweede wereldoorlog mochtten eveneens geen duiven gehouden worden. Toen ook dit achter de rug was, besloot men om naar lokaal M. Hoorens te trekken, daar de vorige lokaalhouder naar Susteren verhuisd was. Ook op de dag van vandaag is het lokaal hier nog gevestigd, zij het onder een andere naam. De Valk heeft in al die jaren danig van zich doen spreken. Ondanks dat het ledenaantal tussen de tien en vijftien schommelde kwam men toch tot goede prestaties. Ook in het samenspel Susteren, waaronder de vereniging resortteert, deelt men behoorlijk de lakens mee uit. Zo werd er de laatste jaren door onze leden steeds mee vooraan meegestreden om de kampioenschappen.
De gebr. Schulpen wisten zich in drie jaar tijd twee keer als generaal-kampioen te klasseren van het samenspel Susteren. Het afgelopen seizoen werden wij door B.v.Wegberg als derde gen.kampioen in Susteren vertegenwoordigd. Ook andere liefhebbers gooien ieder jaar weer hoge ogen. Ons oudste lid Jan Damen, 55 jaar lid, is nog steeds een gevreesd melker. Het-afgelopen seizoen ging hij met de eer van generaal-verenigingskampioen strijken. Een mooie prestatie van onze oudste jubilaris. Niet te vergeten zijn de gebr. Halmans. Ieder jaar weer doen zij met hun kolonie van zich spreken. Ondanks de felle concurrentie van de Susterse verenigingen, komt de Valk aardig voor de dag in het vliegseizoen.
Op 28 maart a.s. zal het 70 jarig jubileum gevierd worden in het huidige lokaal H. Esser.
Tijdens de receptie op die avond zullen de heren Jan Damen, 55 jaar lid, B.v.Wegberg, 30 jaar lid, Th. Schulpen, 30 jaar lid en P. Halmans, 25 jaar lid gehuldigd worden. Ongetwijfeld zal op deze avond een hele brok historie opgehaald worden. Ook zal er nog veel gesproken en gedacht worden over het pionierswerk dat de toenmalige oprichters verzet hebben.
Want aan hen is het te danken dat wij, als nazaten, op zo'n rijkelijk verleden kunnen terugblikken. Wij als bestuur en leden van de Valk zullen er alles aan doen om aan dit jubileum nog vele jaren vast te knopen.

De Dieterse postduivenvereniging is in 1910 opgericht, althans “De Valk 1910” want er had na 1960 een afsplitsing plaatsgevonden van enkele leden die verder gingen onder de naam “De Valk”. De eerstgenoemde bleef met de grootste groep leden in het eigen clublokaal voormalig café Hoorens inmiddels (Thissen ? of ‘bie de Esser’ ?). Zij bleven ook bij dezelfde bond namenlijk de C.L.B.v.P. Centrale Limburgse Bond van Postduivenhouders.
De afgesplitste vereniging vondt zijn clublokaal bij een van zijn leden namenlijk Sef van de Winkel even verderop in Kerkstraat. Zij stapten over naar de bond Phoenix.

Een poging om de scheiding van de vereniging ongedaan te maken is vruchteloos gebleven. Als je het als buitenstaander nu naderhand op afstand bekijkt is het eigenlijk jammer want beide verenigingen zijn heden ten dage niet meer actief in Dieteren.
De P.D.V. “De Valk 1910” is omstreeks 2000 opgeheven en P.D.V. “De Valk” heeft haar activiteiten naar Mirage in Susteren verplaatst.

De afstanden die de duiven toen overbrugten zijn vergelijkbaar met nu, eerst vroeg in het seizoen, 1e vlucht 1ste zondag van april over een korte afstand ongeveer 80 á 100 kilometer. Dit betekende dat de losplaats ergens in België lag, de afstanden werden dan verder opgebouwd tot uiteindelijk de bestemming Barcelona afstand in vogelvlucht schrik niet 1100 kilometer!!

foto van postduivenvereniging De Valk 1910 bij het 70 jarig jubileum in 1980            Met dank aan: familie Geurts
Foto van (bestuurs-)leden P.D.V. ‘De Valk’ 1980 (Met dank aan familie Geurts).
Van links naar rechts. Staand: Frans Halmans, Thei Sevriens, Jan Fiddelaers, Harie Schulpen, Henk Esser, Jo Schulpen, Jan Coenen en Lei Hellebrekers
Zittend: mevr Halmans, Peter Halmans, mevr Schulpen-Hurxkens, Thei Schulpen, mevr van Wegberg-Blommaert, Bert van Wegberg, mevr Damen-Eberson, Sjang Damen en Fons Geurts.
In die dagen was het klokken van de duiven als ze na een wedstrijd thuis aankwamen nog allemaal handwerk. De wedstrijd gummi die de duif bij het inkorven om een poot kreeg moest zo snel mogelijk afgedaan en in de klok gedaan worden om zodoende de tijd te registreren.
In het begin waren slechts enkele klokken in Dieteren beschikbaar die op vaste lokaties stonden, het was dan zaak om zo snel mogelijk bij de klok te komen. Als de afstand tot de klok wat groter was het wel eens estafette lopen om toch maar zo weinig tijd als mogelijk te verliezen.
Later was het algemeen dat iedereen zijn eigen klok had, deze werden voor de wedstrijd in het clublokaal middels een moederklok geijkt.

foto van duivenklok die gebruikt werd tijdens de periode van postduivenvereniging De Valk 1910 bij wedstrijden.       Met dank aan: familie Geurts

Wilt U reageren dan kan dit via info@deetere.nl

Bedankt voor uw interresse en tot een volgende keer.!