Natuur en landschapsplan Dieteren- Oost

Plannen voor aanleg wandelroute door natuurlijke omgeving in Dieteren.
In het natuur en landschapsplan Dieteren-Oost wordt in 2008 uitvoering gegeven aan de aanleg van een wandelroute door de kern en het buitengebied van Dieteren. Hierbij wordt ook de visvijver aangepast en worden langs de Louerstraat poelen aangelegd en worden struiken en bomen aangeplant.
Hoe een en ander onderbouwd is leest U hieronder.

Natuur en landschapsplan Dieteren- Oost
Het perceel langs de Louerstraat ligt tussen de Coppelveldgraaf en het woonwagenkamp. Het perceel heeft een oppervlakte van 1.28.26 ha. en ligt op een ondergrond van poldervaaggrond (KRn2) die tot de oude rivierkleigronden behoort. Er heerst een grondwatertrap van VI. De locatie ligt in het verspreidingsgebied van de boomkikker. Om het habitat van de Boomkikker te versterken is er een poel en struweel langs de Coppelveldgraaf opgenomen die tevens dienst kan doen als stapsteen naar de Rode beek/Vloedgraaf. Het struweel gaat over in een kruidenrijk grasland dat plaats kan bieden voor de Patrijs. In dit grasland zijn enkele solitaire bomen en een boomgroep opgenomen die voor beschutting en menselijke schaal zorgen. Het bos bestaat uit een pnv van het Essen-iepenbos. In het bos is een open plek en een zichtlijn opgenomen. De open plek zorgt voor afwisseling in het biotoop. Ter vergroting van de recreatieve aantrekkelijkheid staat aan het einde van de zichtlijn, in de open plek, een rode beuk. Het bos is zo gesitueerd dat storende element uit de omgeving zoveel mogelijk worden gecamoufleerd. Verder is langs de Coppelveldgraaf een bomenrij van knolwilgen opgenomen. Deze versterken o.a. de beleefbaarheid van cultuurhistorische waarden in het gebied e.o. Het gebied sluit aan op een bestaande bosstrook die tussen et bosgebied en de visvijver aan de Bosweg in ligt.
De pias (visvijver) is jaren geleden gegraven tbv van de kleiwinning, in een tijd waar nog niet werd gekeken naar een duurzame ecologische afronding. Met het gevolg dat de kleiput te diep en de oevers te stijl zijn om ecologisch gezien goed te kunnen functioneren. De oeverbeplanting is, qua soortenrijkdom, marginaal te noemen en foerageer mogelijkheden binnen deze beplanting zijn minimaal De pias ligt daarentegen wel binnen de EHS. De vijver heeft op het moment een functie als visvijver maar functioneert als dusdanig niet goed. Hier speelt het probleem dat de vissen zich niet in stand kunnen houden. De oevers zijn te stijl en hiermee niet geschikt om als paaiplaats dienst te kunnen doen. Door de grote diepte van de poel bevat het water relatief weinig zuurstof waardoor het water niet bij uitstek geschikt is voor vissen. De pias bestaat nu uit een groot wateroppervlak en vormt het ideale jachtterrein voor sperwers die, de vissen die nergens schuil gelegenheden hebben, op onnatuurlijke wijze kunnen opjagen. Dit bij elkaar opgeteld vormt de vijver geen geschikt habitat voor de vis. Om de plas op te waarderen wordt voorgesteld de plas te voorzien van flauwe oevers die ecologisch gezien goed zijn en tevens paaimogelijkheden bieden voor de vissen. Door in de plas een klein eiland (pias-dras) te realiseren wordt de totale oeverlengte vergroot en biedt het eiland schuil- en vluchtmogelijkheden voor de vissen. Mede door de realisatie van dit eiland wordt de plas ondieper gemaakt.
De combinatie ecologie en visvijver is in de praktijk moeilijk te maken doordat de vissen de eitjes en larven van amfibieën zullen opeten. Echter doordat de plas flauwe oevers krijgt neemt het potentieel leefgebied aanzienlijk toe en zullen overlevingskansen toenemen. Om de ecologie extra tegemoet te komen zal enerzijds een kleine poe! die separaat lint van de plas eveneens worden voorzien van flauwe oevers. De bezonning zal verbeterd worden door bossage te verwijderen op de zuid- oever. Hiermee wordt de poel geschikt gemaakt voor de Boomkikker. Deze poel zal enkel een ecologische functie kennen. Anderzijds zullen enkele weilanden aansluitend aan de westzijde van de plas ingericht worden als een kleinschalig coulisselandschap bestaande uit boomgroepen, solitaire bomen, hagen, singels en poelen. Deze zone zal de plas en het nieuwe bos aan de Louerstraat fysiek met elkaar verbinden en zo een robuuste ecologische zone vormt die aansluit op POG en EHS, Door verdere ontwikkeling van de EHS (die voor 2018 gereed moet zijn) vormt het gebied een groot aaneengesloten natuurgebied samen met het Taterbos en de Doort.
Het gebied sluit aan op de te ontwikkelen recreatieve wandelroute. Deze route start in Dieteren en zal via de Koppelberg (dp 13 van LPS: reconstructie medio 2008 maakt nog geen onderdeel uit van deze aanvraag) het bosgebied aan de Louerstraat en de pias bereiken. De route loopt vervolgens via de Koppelveldgraaf naar de Doort waarna de route terug richting Dieteren loopt.

Overzicht plannen wandelroute.
Overzicht plannen voor wandelroute.

Inleiding
Na de eerdere besluitvorming waarbij de wens is uitgesproken te komen tot een verbetering van het viswater van HSV de Snoek is in overleg met landschapspark Susteren een "gebiedsplan" uitgewerkt. Het natuur en landschapsplan Dieteren oost omvat thans de volgende onderdelen:
Verbeteren visvijver de Bossen
Inrichting perceel naast woonwagenkamp Louerstraat
Realisering wandelroute (zie de overzichtskaarten Dieteren oost, Natuur en landschapsplan) De reden voor de opschaling van het oorspronkelijke project "Verbeterplan Visvijver de Bossen Dieteren" is o.a. gelegen in het feit dat uitsluitend het verbeteren van een viswater niet leidt tot het behalen van voldoende doelen om voor cofinanciering (Platteland in Uitvoering/ ILG) in aanmerking te komen. Een voorbespreking met het gebiedsbureau Westelijke Mijnstreek toont aan dat het nu voorliggende plan waarschijnlijk wel zal leiden tot de benodigde cofinanciering. Conform eerdere afspraken wordt een gedeelte (25%) van de realisering gefinancierd door LPS, de gemeente heeft destijds aangegeven het resterende financieringstekort aan te vullen. Nu de inrichtingsplannen meer concreet zijn uitgewerkt kan de omvang van de gemeentelijke bijdrage meer concreet geraamd worden, uitgaande van een positieve uitslag van de gevraagde subsidie (Platteland in Uitvoering/ ILG). Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf financiële consequenties.
Sportvisserij Nederland en het VSB fonds hebben inmiddels een gevraagde bijdrage van respectievelijk € 15.000,- en € 11.900,- beschikt waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat de plannen in 2007 daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Beoogd effect
- Gevarieerde en gezonde visstand welke zich op natuurlijke wijze in stand/ op peil kan houden.
- Verhogen natuurwaarde(n) en recreatieve waarde rond visvijver de Bossen
- Verbetering recreatieve ontsluiting en routing buitengebied Dieteren- oost.
- Landschappelijke inpassing woonwagenkamp en ruimte voor ruimte woningen Louerstraat
- Verhogen landschappelijke waarde buitengebied Dieteren- oost
Argumenten
1.1 De inrichtingsplannen voorzien in de wensen van HSV de Snoek en de wildbeheereenheid (wbe)
1.2 De inrichtingsplannen komen de landschappelijke en recreatieve beleving van het buitengebied van Dieteren te goede
2.1 Het is een goede investering, de bijdrage welke de gemeente levert betreft slecht een gering percentage (9-14%) in de totale uitvoeringskosten, afhankelijk subsidie Platteland in Uitvoering/ILG
2.2 Indien vanuit de subsidiestroom Platteland in Uitvoering/ ILG geen of slechts een gering aandeel wordt voorzien dient besloten te worden de plannen drastisch bij te stellen dan wel op te schorten, dit wordt echter niet verwacht
Natuur en landschapsplan Dieteren- Oost
Plan op hoofdlijnen
In de gemeente Echt Susteren worden in 2008 aan de oostzijde van Dieteren, door gemeente en Landschapspark Susteren, een aantal inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Deze inrichtingsmaatregelen vergroten de natuurwaarde en landschappelijke kwaliteit van dit gebied en de aanliggende natuurgebieden. Door de aanleg van mensgerichte natuur en een wandelroute wordt de recreatieve waarde van het gebied verder vergroot
Door deze ontwikkeling aan de oostzijde van Dieteren wordt een stap gezet in de verdere ontwikkeling van de EHS en Pog. Het te ontwikkelen gebied vormt een groot aaneengesloten natuurgebied samen met het Taterbos en de Doort. Deze ontwikkeling zal dan ook op deze gebieden een positieve uitwerking hebben.
Bij deze projectbeschrijving zijn een aantal kaarten opgenomen waarop de inrichtingsmaatregelen zijn weergegeven en de relatie met omliggende gebieden en de provinciale zonering is weergegeven.
Prestatie-indicatoren pMJP
Met de realisatie van dit project zijn de volgende prestatie-indicatoren uit het pMJP gediend.
code
omschrijving
omvang
eenheid
toelichting
zN2.1
Inrichten EHS
5,3
ha
Renaturering visvijver
ZN5.2
Inrichten mensgerichte natuur
1,3
ha
Inrichting deelgeb. louerstraat
zLc4.1
Recreatieve route
6
km
Route dieteren
zN5.2
soortenbescherming
1
stk
boomkikker
ZN5.2
Natuurvriendelijke oevers
0,8
km
Renaturering visvijver
zLc1.1
Aanleg kleinschalig cultuurlandschap
0,7
ha
Verb. Lourstraat-visvijver
         
Financiering
De kosten van de realisatie van deze maatregelen worden geraamd op een bedrag van 392.000 euro.

Beschrijving van de deelgebieden

Overzicht plannen aan de Louerstraat. Deelgebied Louerstraat
Het perceel langs de Louerstraat ligt tussen de Coppelveldgraaf en het woonwagenlocatie. Het perceel heeft een oppervlakte van 1.28.26 ha. en ligt op een ondergrond van poldervaaggrond (KRn2) die tot de oude rivierkleigronden behoort. Er heerst een grondwatertrap van VI. De locatie ligt in het verspreidingsgebied van de boomkikker. Om het habitat van de Boomkikker te versterken is er een poel en struweel langs de Coppelveldgraaf opgenomen die tevens dienst kan doen als stapsteen naar de Rode beek/Vloedgraaf. Het struweel gaat over in een kruidenrijk grasland dat plaats kan bieden voor de Patrijs. In dit grasland zijn enkele solitaire bomen en een boomgroep opgenomen die voor beschutting en menselijke schaal zorgen. Het bos bestaat uit een pnv van het Essen-Iepen bos. In het bos is een open plek en een zichtlijn opgenomen. De open plek zorgt voor afwisseling in het biotoop. Ter vergroting van de recreatieve aantrekkelijkheid staat aan het einde van de zichtlijn, in de open plek, een rode beuk. Het bos is zo gesitueerd dat storende element uit de omgeving zoveel mogelijk worden gecamoufleerd. Verder is langs de Coppelveldgraaf een bomenrij van knotwilgen opgenomen. Deze versterken o.a. de beleefbaarheid van cultuurhistorische waarden in het gebied e.o. Het gebied sluit aan op een bestaande bosstrook die tussen het bosgebied en de visvijver aan de Bosweg in ligt.

Deelgebied verbinding Louerstraat-Visvijver
Enkele weilanden aansluitend aan de westzijde van de plas ingericht worden als een kleinschalig coulisselandschap bestaande uit boomgroepen, solitaire bomen, hagen, singels en poelen. Deze zone zal de plas en het nieuwe bos aan de Louerstraat fysiek met elkaar verbinden en zo een robuuste ecologische zone vormt die aansluit op POG en EHS.


Overzicht plannen visvijver. Deelgebied visvijver
De plas (visvijver) heeft een oppervlakte van 6,2 ha en is jaren geleden gegraven tbv van de grindwinning. In een tijd waar nog niet werd gekeken naar een duurzame ecologische afronding. Met het gevolg dat het grindgat te diep en de oevers te stijl zijn om ecologisch gezien goed te kunnen functioneren. De oeverbeplanting is, qua soortenrijkdom, marginaal te noemen en foerageer mogelijkheden binnen deze beplanting zijn minimaal. De plas ligt daarentegen wel binnen de EHS. De vijver heeft op het moment een functie als visvijver maar functioneert als dusdanig niet goed. Hier speelt het probleem dat de vissen zich niet in stand kunnen houden. De oevers zijn te stijl en hiermee niet geschikt om als paaiplaats dienst te kunnen doen. Door de plaatselijk grote diepte van de poel bevat het water relatief weinig organische stof beschikbaar voor een evenwichtig waterecotoop. De plas bestaat nu uit een groot wateroppervlak en vormt het ideale jachtterrein voor Aalscholvers die, de vissen die nergens schuil gelegenheden hebben, op onnatuurlijke wijze kunnen bejagen. Dit bij elkaar opgeteld vormt de vijver geen geschikte habitat voor de vis. Om de plas op te waarderen wordt voorgesteld de plas te voorzien van flauwe oevers die ecologisch gezien goed zijn en tevens paaimogelijkheden bieden voor de vissen. Door in de plas een klein eiland (pias-dras) te realiseren wordt de totale oeverlengte vergroot en biedt het eiland schuil- en vluchtmogelijkheden voor de vissen. Mede door de realisatie van dit eiland en het vergraven van de oevers wordt de plas plaatselijk ondieper gemaakt.
In de huidige situatie is de combinatie ecologie en visvijver moeilijk te maken. Doordat de plas in de nieuwe situatie flauwe oevers krijgt neemt het potentieel leefgebied aanzienlijk toe en zullen overlevingskansen voor amfibieën toenemen. Om de ecologie extra tegemoet te komen zal enerzijds een kleine poel die separaat ligt van de plas van flauwe oevers worden voorzien. De bezonning zal verbeterd worden door bossage te verwijderen op de zuid- oever. Hiermee wordt de poel geschikt gemaakt voor de Boomkikker. Deze poel zal enkel een ecologische functie kennen. Er is reeds een ecologisch quikscan uitgevoerd, door Buro Meervelt, om de ecologische waarden in beeld te krijgen, er zijn geen soorten aanwezig waarvoor een ontheffing vereist is. De ecologische adviezen die uit het rapport voortvloeien zullen in de verdere concretisering van het project worden meegenomen. Hierin ligt de nadruk op het vergroten van het leefgebied voor de boomkikker en kamsalamander.

Recreatieve route
Het gebied sluit aan op de te ontwikkelen recreatieve wandelroute. Deze route start in Dieteren en zal via de Koppelberg (dp 13 van LPS: reconstructie medio 2008 maakt nog geen onderdeel uit van deze aanvraag) het bosgebied aan de Louerstraat en de plas bereiken. De route loopt vervolgens via de Koppelveldgraaf naar de Doort waarna de route via Ophoven terug richting Dieteren loopt, de route heeft een totale lengte van 6 km.

Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl