Dieteren op de schop


Bewonerscommissie
Kort verslag van de bewonerscommissie op 13 juni 2016 in de Koppel.

Zoals u weet heeft een aantal inwoners zich opgegeven om deel te nemen aan bewonerscommissie om de opmerkingen en wensen vanuit de inwoners kenbaar te maken aan de gemeente.
Op maandagavond 13 juni 2016 was de eerste bijeenkomst voor dit gezelschap. Vanuit de gemeente opende dhr Nico Heijen deze bijeenkomst en lichtte kort toe wat de procedure is van het project. Vervolgens werden de aanwezigen in drie groepjes verdeeld en kreeg elk groepje een plattegrond van de kern en deden Niek de Wit bijgestaan door Miriam Oberendorff van adviesbureau Brouwers het verzoek knelpunten aan te geven en om vervolgens aanbevelingen te doen richting een oplossingsrichting.
Elke groep ging vervolgens voortvarend aan de slag om zoveel mogelijk op de kaart aan te geven.

Elke groep druk bezig met aangeven knelpunten en ideeën ter verbetering.

Aansluitend werden alle ideeën van de drie groepen gezamenlijk besproken, er bestond tussen de groepen veel eensgezindheid betreffende constateringen en oplossingsrichtingen.
Een greep uit de gemaakte opmerkingen. Vanwege de recente wateroverlast werd hiervan al direct notitie gemaakt zoals Kerkstraat-Echterstraat en dan vooral de Drènk en Vleutstraat-Paereplein.
Qua verkeersveiligheid kwam vooral het stuk Kerkstraat ter sprake tussen Kerk en kerkhof. De kruisingen Kerkstraat met Roosterderweg, Kerkstraat met Kampstraat, Vleutstraat met Zilstraat (Kröpke) en Zilstraat met Zilpad. Algemeen wordt geconstateerd dat er nog wel eens te hard wordt gereden maar ook de moeilijk begaanbare stoepen voor met name rollaters komen ter sprake.
Ook wordt opgemerkt dat er bij de uitvoering rekening gehouden moet worden met de diverse activiteiten die zich op het plangebied voordoen zoals: carnavalsoptocht, voorjaarsmarkt, kennedymars, koningsdag etc..
Iedereen is het over eens dat groen wenselijk is maar alleen waar het kan en zodanig dat er weinig overlast is te verwachten door goede soortkeuze. Om voldoende parkeerplekken te houden in combinatie met verkeersveiligere indeling van de wegen stelt men vast dat dit wellicht het beste is uit te voeren met eenzijdige parkeerstroken wisselend over de weg en plaatselijk gecombineerd met enkele bomen als extra stukje groen. Hierbij rekening houdend met veiligheid wandelaars, fietsers, opritten, landbouw en vrachtverkeer(toeleveranciers). Drempels worden als niet wenselijk gezien maar wel accentuering kruisingsvlakken, de verkeersremming zou dan door voormelde verspringen met parkeerstroken zijn.
Ook voor groen komen de pleintjes aan bod. Zo wordt geopperd om het Kröpke iets anders in te richten, door ter plekke de Zilstraat er bij op te nemen en de verkeerstroom via één zijde te laten lopen. Bij het Paereplein wordt voorgesteld om de indeling te verbeteren waardoor pleinfunktie en parkeren duidelijker worden. Dit kan worden gerealiseerd door de weg iets te verleggen. Dit geeft de mogelijkheid om de bestaande leibeplanting uit te breiden.
Algemeen wordt opgemerkt dat men graag uniforme materialen doorheen het dorp wil gebruiken met een authentieke dorpse uitstraling.
Een andere goede opmerking betreft de bereikbaarheid hulpdiensten voor de Louerstraat. Vaak komen de hulpdiensten via de Susterense kant aanrijden en komen dan tot fietstunnel waarna ze zich moeten omdraaien en omrijden, hierdoor gaat kostbare tijd verloren. De suggestie wordt gemaakt om de Dieterse kant van de weg een andere naam te geven (aan de Koppelberg?).

Centraal bespreken van opmerkingen en oplossingen

De medewerkers van bureau Brouwers nemen alle suggesties mee en gaan dit verwerken in schetsen waar de bewonerscommissie in een volgende sessie weer verder mee kunnen.Kort verslag van de bewonerscommissie op 27 juni 2016 in de Koppel.

Op deze tweede bijeenkomst van de bewonerscommissie opende wederom Nico Heijen van de gemeente de avond. Ook dit keer werd hij weer bijgestaan door Niek de Wit en Miriam Oberendorff van adviesbureau Brouwers. Tevens was ook Toine Wetzelaer, medewerker verkeer bij de gemeente, aangeschoven.
Een van de eerste vragen die gesteld werden aan Nico Heijen en overige deskundigen was of het in Dieteren wel mogelijk was om een infiltratieriool te verwezenlijken. Hierbij werd vooral aandacht gevraagd vanwege de hoogte van de grondwaterstand op de werking van zo'n infiltratieriool. Nico Heijen antwoordde hierop dat dit nog uit technisch onderzoek moet blijken, dan pas kan worden bepaald of de voorgestelde uitvoering haalbaar is.
Vervolgens kregen de medewerkers van adviesbureau Brouwers het woord. Zij hadden al wat schetstekeningen gemaakt die al zo veel mogelijk rekening houden met de gemaakte opmerkingen uit de eerste bijeenkomst. Hierop kon door de bewonerscommissie opmerkingen en aanbevelingen worden gemaakt. Voor de duidelijkheid, het zijn dus nog geen vastgestelde schetsen er kunnen nog wijzigingen op plaatsvinden. Het eerste wat bij de schetsen opviel was dat er rekening gehouden was met de wateroverlast zoals we onlangs meerdere malen meegemaakt hebben. Men heeft gekozen voor een middengoot in het wegdek zodat het water van de huizen afloopt en snel afgevoerd kan worden. Deze uitvoering werkt voor het verkeer ook snelheidsremmend wat immers in een 30 km zone gebied wenselijk is.
Verder heeft men aandacht aan de trottoirs besteedt door deze zoveel mogelijk ‘rollator vriendelijk ’ uit te voeren door voldoende breed en zoveel mogelijk gelijk door te trekken. Dit houdt echter wel in dat op die enkele plaats waar de feitelijk beschikbare ruimte zeer smal is de keuze wordt gemaakt om hier ter plaatse geen parkeren toe te laten, er wordt wel gezorgd dat er voldoende parkeerruimte in de nabije omgeving is. Overigens wil men overal voldoende parkeergelegenheid hebben, veelal geregeld via parkeerstroken al dan niet afgewisseld met een te planten boom.
Voor de boomaanplant in de straten wordt gedacht aan Magnolia in de Kerkstraat, Eiken in de Zilstraat en Peren in de Vleutstraat. Uiteraard alleen daar waar dit mogelijk is. Bovendien zijn hierbij nieuwe planttechnieken beschikbaar waardoor overlast van bijvoorbeeld wortelgroei te beheersen is.
De kruising Kerkstraat, Zilstraat en Echterstraat, dus bij de Mariakapel wordt in rode betonklinkers uitgevoerd wat voor extra accentuering zorgt. Het pleintje op de kruising bij het Kröpke wil men groener maken en het voorstel is om ter plaatse van het pleintje de Zilstraat eenrichting te maken, dus links en rechts van pleintje, maar wel zo dat ook vrachtwagens de buitenbocht goed kunnen nemen. Ook hier aandacht voor parkeer (on-)mogelijkheden.
Het Paereplein wil men zoals in de eerste bijeenkomst aangegeven anders inrichten door het wegvak van de Vleutstraat op het huidige plein noordelijker te situeren waarbij duidelijker en meer parkeerplekken overblijven. Een in mijn ogen vreemd voorstel is om het H. Hartbeeld hier weg te halen vanwege hier aan te planten bomen en aan overkant langs de weg te plaatsen. Een ander voorstel is om het H. Hartbeeld aan de noordzijde van het plein te zetten.
Ook werden nog beelden getoond van materialen,uitvoeringen en meubilair. Afwisselend kreeg dit instemming maar ook afkeuring door de bewonerscommissie.
In een volgende bijeenkomst wordt rekening houdend met opmerkingen door de bewonerscommissie en mogelijkheden een verder gedetailleerd plan gepresenteerd waar dan weer verder over gesproken wordt.

Kort verslag van de bewonerscommissie op 11 juli 2016 in de Koppel.

Op deze derde bijeenkomst van de bewonerscommissie bespraken Niek de Wit van adviesbureau Brouwers en Nico Heijen van de gemeente het verder uitgewerkte conceptplan. De medewerkers van bureau Brouwers hebben in dit concept zoveel mogelijk wensen van de bewoners en mogelijke oplossingen verwerkt. Het blijkt niet gemakkelijk om overal en voor iedereen direct een oplossing te vinden zonder een compromis te doen. Uiteindelijk is het echter de bedoeling dat iedereen zich kan vinden in een plan wat rijp is om bij de volgende informatie avond te tonen.
Enkele punten:
Meer groen; de wens om meer groen te krijgen in de openbare ruimte, blijkt nog niet zo gemakkelijk. Als men rekening houd met leidingstroken, stoepbreedte, opritten en parkeerplekken blijken nog maar enkele bomen per straat zijn in te passen. Wel opgemerkt wordt dat dit bijna altijd te koste gaat van de parkeerruimte.
Stoepen; de wens was om een voldoende brede stoep komt die overal goed begaanbaar is voor iedereen. Dit wordt verwezenlijkt door uit te gaan van een minimale breedte te realiseren van 90 cm en gelijk te laten doorlopen.
Wateroverlast; de vraag om wat te doen aan de wateroverlast bij zware buien wordt op verschillende manieren aangepakt. Ten eerste komt er een grotere diameter riolering en ook een gescheiden systeem van vuilwater en regenwaterriool. Tevens wil men het wegdek uitvoeren met een molgoot op het midden van de weg en zo het water van de huizen laten aflopen en via kolken direct en snel af te voeren.
Kruispunten; om de kruispunten optisch te markeren wil men deze uitvoeren door in een gelijkliggend vlak met klinkers een afwijkende kleur te geven, gedacht wordt aan een roodbruin achtige tint.
Pleintjes; de vraag was om de bestaande pleintjes een upgrade te geven. Bij het Paereplein is de gedachte overgenomen om hier te Vleutstraat iets te laten verspringen waardoor je duidelijkere parkeerplekken kunt creëren en anderzijds nog ruimte over houdt voor extra groen, zitplaatsen met een ondergrond die bijvoorbeeld geschikt is voor jeu de boules. Ook aan de overzijde is op de groos nog plaats voor een extra groen element.
Het Kröpke is ook wat anders in te delen waardoor kruis en ook het monument wat beter tot zijn recht komt. Voor de Zilstraat wordt het beide aan beide zijden eenrichtingverkeer.
Parkeren; parkeren is ook een moeilijke opgave in dit plan. Door de invoering van parkeervakken danwel parkeersuggestiestroken krijg je rekening houdende met plaatselijke omstandigheden een vrij goede invulling onder normale omstandigheden.
Wegbreedte; de weg wordt geprojecteerd op 5,30 meter en op smalle stukken met een minimum van 4,80 meter zodat ook vrachtwagens en landbouwverkeer op een veilige manier doorgang kunnen vinden.
Snelheid; ondanks dat dit een 30 km zone is wordt toch door sommigen nog veel te hard gereden. De nieuwe inrichting probeert de weggebruiker toch meer aan de geldende snelheid doen aanpassen. Dit wordt bewerkstelligd door een aantal zaken zoals optische markeringen van kruispunten en middengoot, parkeren en enkele bomen bij de parkeerstroken.

Na nog een bijeenkomst in september kan daarna, waarschijnlijk begin oktober weer een algemene informatieavond gehouden worden waarbij het concept met het hele dorp besproken wordt.
Kort verslag van de bewonerscommissie op 5 september 2016 in de Koppel.

Op deze bijeenkomst werd door Thijs Mansvelt van bureau Brouwers een geheel nieuw ontwerp gepresenteerd, vanuit de gemeente was wederom Nico Heijen aanwezig. Jammer genoeg kon ik maar heel even bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, maar wel lang genoeg om de grote lijnen van het nieuwe ontwerp te bekijken. Om meer detail over het plan te kunnen beschrijven heb ik enkele malen gevraagd om een digitale of papieren versie van dit plan maar hieraan is tot heden geen gehoor gegeven. Daarom nu wat later dan gewend en heel summier het verslag van deze avond.
Wat direct opviel aan het nieuwe plan is dat de er geen middengoot is maar weer het traditionele beeld met stoep-goot-asfalt wegdek-goot-stoep op grote stukken van de straten. Alleen op de kruisingsvlakken en plein vanaf kerk tot en met paereplein een rood-bruinachtige gebakken klinker.
Ook de parkeer(suggestie)vakken zijn nu eenduidig door het hele dorp gelijk voorzien, gedeeltelijk op stoep-wegdek.
Uit geluiden van andere aanwezigen van de bewonerscommissie komt naar voren dat het nieuwe voorstel beter aansluit bij de wensen uit het dorp en er ook meer aandacht lijkt voor het authentieke dorpse karakter.
Een informatieavond voor het gehele dorp is voorzien op 3 oktober 2016 aanvang 19.00 uur in de Koppel. Hopenlijk is de plantekening dan ook rijp om ze ook via deze site te presenteren.
In het kort de stand van zaken betreffende ‘Dieteren op de schop’ 22 januari 2017.

Bureau Brouwers heeft het ontwerp in een bestek vertaald met bijbehorende tekeningen. Deze zijn nodig voor het aanbesteden van het werk. Op dit moment is de verwachting dat de werkzaamheden zullen starten in mei 2017. Bijgaand enkele schetsen van de plannen.


Schets Echterstraat.


Schets Kerkstraat.


Schets Vleutstraat.


Schets Zilstraat.


In januari 2017 starten de nutsbedrijven met hun werkzaamheden. Over het algemeen zijn dit saneringswerkzaamheden. D.w.z. dat de huidige hoofdleidingen en wellicht ook de huisaansluitingen worden vervangen. Voor zover bij mij bekend is zal Enexis de gasleiding vervangen in de Pater van Heldenstraat, het gedeelte Kerkstraat tussen de Pater van Heldenstraat en het Paereplein en op het Paereplein. WML gaat het groter aanpakken. Wat ik tot nu toe weet is dat bijna heel Dieteren zal worden gesaneerd. Over deze werkzaamheden zal het betreffende nutsbedrijf de inwoners per brief informeren. Dit gaat in principe buiten de gemeente om.

Als straatverlichting is gekozen voor LED-verlichting deze lichtmasten zijn in de kleur RAL 9005(gitzwart). Voor model Prunus A3 zie foto.


Voorbeeld nieuwe armatuur.


De gemeenteraad heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Echterstraat. Dus de optie is nu omgezet naar definitief.

Na de opdrachtverlening aan de aannemer volgt er nog een informatieavond.

In verband met de schommelende grondwaterstand wordt nader onderzocht hoe het nieuwe riool aangebracht dient te worden. Waarschijnlijk zal het grondwater terplaatse van de rioolsleuf verlaagd moeten worden. Om dit goed voor te bereiden zal er in januari 2017 op de voormalige schoollocatie een proefbronnering geplaatst worden.

Dieteren op de schop
Resultaat van aanbesteding.
BLM uit Wessem heeft na de aanbestedingsronde van de gemeente de opdracht gekregen om de herinrichting van de straten in Dieteren uit te voeren.
Met BLM heeft de gemeente goede ervaringen opgedaan bij een aantal projecten; Herinrichting van de Oude Rijksweg Zuid en Noord en het Centrumplan in Susteren en de Herinrichting van Berkelaar.
Binnenkort zal er een informatie avond gehouden worden. Zodra hiervan de datum bekend is zullen de aanwonenden een uitnodiging per brief ontvangen. De gemeentelijke communicatie verloopt verder via het Waekblaad en de gemeentelijke website.
Dieteren op de schop
Vertraging.
Zoals het er nu uitziet zal de aannemer niet voor de bouwvak beginnen met de werkzaamheden aan de wegen. Jammer, want nu de weersomstandigheden gunstig zijn gaan veel werkbare dagen verloren. Wel zal er voor de schoolvakanties een informatieavond worden ingepland. Hierna wordt gestart met de bouwkundige opnamen.
Dieteren op de schop
Informatieavond.
12 juli 2017 zal er om 19.00 uur in de Koppel te Dieteren een informatieavond gehouden worden over de planning en komende werkzaamheden door de aannemer van de reconstructie van wegen en riolering in Dieteren.
Deze avond zal de aannemer uitleg geven hoe de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.
Aan de orde komen o.a. de planning, bereikbaarheid, contactpersonen, vuilnisophalen, .

Webmaster info@deetere.nl