Sluiting Basisschool Dieteren


Na 185 jaar sluiting Basisschool Dieteren.


Na een onafgebroken periode van 185 jaar komt er nu definitief een einde aan het lagere schoolonderwijs in Dieteren.

Op maandagavond 13 februari 2012 werden de ouders van leerlingen die op Basisschool St. Cornelius zitten geïnformeerd over de sluiting van deze school en de mogelijkheden en keuzes die nu gemaakt moeten worden.
Hiertoe waren vanuit Stichting Kindante aanwezig de heer Yvon Prince, de heer Marcel van den Eijnden en de heer Guus van Kan. De twee eerst genoemde heren vanuit het bestuur en de laatste als verantwoordelijke voor de huisvesting. Het Schoolteam was compleet aanwezig onder aanvoering van Wil Notten directeur der school.

De heer Yvon Prince heette iedereen welkom en legde kort uit waarom tot de sluiting van deze school is besloten. Het komt er op neer dat door het teruglopend aantal leerlingen niet meer de kwaliteit op termijn te garanderen valt. Men stelt voor dat de school in Roosteren wellicht de beste keus is voor de kinderen die nu in Dieteren op school zitten. Omdat deze school het meest overeenkomt en het beste aansluit bij de huidige school in Dieteren.
Directeur Wil Notten geeft aan dat de gemiddelde Cito score 543,2 is, dit betekent dat het niveau tot de 10% beste behoort in Nederland.
Vervolgens laat hij de ontwikkeling zien van het aantal kinderen op de school in Dieteren.
De teldatum voor elk jaar is oktober.
Jaar    Leerlingen
200759
200859
200962
201063
201151
201245prognose
De groepen worden zo wel heel erg klein, als je tenminste nog van een groep mag spreken.
De vooruitzichten voor de jaren daarna laten een verdere daling zien. Als je daarbij bedenkt dat de sluitingsnorm in de gemeente Echt-Susteren op 72 ligt is toch wel duidelijk dat er iets moest gebeuren. De directeur vindt het zelf ook buitengewoon jammer dat de school in Dieteren zal sluiten. Hij stelt echter het belang van kinderen en leerkrachten centraal en ook daarom is hij overtuigd dat het samengaan met de school in Roosteren een betere keuze is.
Dan vertelt Wil Notten waarom hij de school in Roosteren kan aanbevelen.
Het Leersysteem in Roosteren is gelijk aan dat in Dieteren.
De methoden zijn bijna hetzelfde.
Ook het zorgsysteem is gelijk je zou kunnen zeggen leren op maat of waar ook sprake van is “passend onderwijs”.
Roosteren kent dezelfde kleinschaligheid als Dieteren dat wil zeggen de kinderen uit Dieteren kunnen makkelijk in de groepen worden opgenomen.
Op dit moment zitten er zo'n 80 leerlingen op de school in Roosteren wat over 4 jaar terug kunnen lopen tot 70. Dus als de kinderen uit Dieteren naar Roosteren zullen gaan zal de school aldaar ook nog langer kunnen bestaan.
Van juffrouw Marion, juffrouw Myriam en juffrouw Jeannie is inmiddels bekend dat ze meegaan naar Roosteren.
Het is dan ook de bedoeling volgens de bestuurders van Kindante om in Roosteren een “Krachtige, Stabiele, Sterke, Breede” school te vormen. Er wordt ook bekeken of en in hoeverre er voorschoolse en naschoolse opvang geboden kan worden, overleg met MIK is hierover in volle gang. Alles is uiteraard weer afhankelijk over het aantal kinderen wat uiteindelijk naar Roosteren zullen gaan.
Verschillende ouders reageren echter dat de enquete die onlangs door MIK is gehouden totaal niet in overeenstemming is met het verhaal dat men nu hoort. Men vraagt zich dan ook af wat de waarde is van een dergelijke enquete.
Wil Notten geeft vervolgens nog aan dat ook bekeken wordt of gezamenlijk vervoer geregeld kan worden inclusief begeleiding.
Ook wil hij de kinderen uit Dieteren betrekken bij activiteiten in Dieteren om ook het rijke verenigingsleven alhier niet tekort te doen. Want ook op de school wordt de kiem gelegd voor betrokkenheid en saamhorigheid.

Om een goed overwogen keuze te maken zullen er inloopdagen en open dagen zijn op de scholen in Roosteren en Susteren. In Roosteren zijn de data voor de ouders al bekend, bezien wordt nog in hoeverre deze vorm ook op de scholen in Susteren kan plaatsvinden.

Eind maart als alles bekend is, wordt van de ouders verwacht dat ze de keuze kenbaar maken.
Dan zal ook het einde van de school nabij zijn zoals ik in het beginwoord schreef een periode van zo'n 185 jaar, want zover als mijn informatie reikt werd in 1827 Jan Renier Smeets als eerste onderwijzer in Dieteren aangesteld.Webmaster info@deetere.nl