Aardbeving Haïti.


Ramp in Haïti

Specifieke pose van pater Laurens Bohnen

Na de ramp in Haïti waarbij vooral het gebied getroffen is waar voorheen pater Bohnen actief was, kreeg ik het verzoek van mensen die graag een bijdrage willen leveren. Vanuit Dieteren zijn zowel stichting de Schakel (zie hun bijdrage: Contact) als ook stichting Bonen voor Bohnen vele jaren actief om het project waar pater Bohnen de aanzet voor heeft gegeven te ondersteunen. Pater Bohnen heeft namelijk vele tienduizenden kinderen een betere toekomst geboden door onder andere voor voedsel en schooltjes te zorgen.
Van de stichting Bonen voor Bohnen kreeg ik de volgende folder toegestuurd die specifiek gericht is om de mensen nu te helpen.
Lees de folder, deze pdf wordt geopend met acrobat.
Het rekeningnummer van de stichting Bonen voor Bohnen is 86.68.06.822.


Van de Missieprocuur Don Bosco mocht ik de volgende informatie ontvangen.

DON BOSCO IN HAITI

Onder deze puinhopen liggen honderden kinderen bedolven
Onder deze puinhopen liggen honderden kinderen bedolven

De ramp in Haïti heeft de Werken van Don Bosco zwaar getroffen.
- Alle gebouwen van de zes instituten van Salesianen en Zusters van Don Bosco in de hoofdstad zijn verwoest of zwaar beschadigd. Een drietal salesianen een groot aantal leerlingen is om het leven gekomen. De overlevenden verzorgen nu zo goed als dat kan de gewonden en met man en macht wordt nog getracht om kinderen uit de puinhopen te bevrijden. Onder die hulpverleners is missionaris Wim Boksebeld sdb, de Nederlandse salesiaan die sinds enkele jaren de leiding heeft over het project “Kleine schooltjes van pater Bohnen”. De school ENAM die het hart vormt van dat werk is geheel verwoest en geplunderd. Wim zelf is aan de dood ontsnapt, maar honderden van de leerlingen en een groot aantal straatkinderen van het project Lakay hebben de ramp niet overleefd.

In dit huis voor straatkinderen vielen de meeste doden
In dit huis voor straatkinderen vielen de meeste doden

Hulpverlening komt nu op gang. - Don Bosco-werkers uit de buurlanden komen te hulp. Vanuit de gehele wereld wordt solidariteit getoond. Meer dan ooit zal men in de komende jaren in Haïti beroep gaan doen op de Werken van Don Bosco. De ondersteuning van de Don Bosco-werken zal worden gecoördineerd vanuit de Missieprocuur van de Verenigde Staten.
De Nederlandse salesianen sluiten zich daar gaarne bij aan. Vanuit de Nederlandse Missieprocuur zal er worden gezorgd dat deze bijdragen zo spoedig mogelijk ter plaatse beschikbaar komen.

Soest, 18 januari 2010.

Gerard Schoorl sdb,
missieprocurator.

Geldelijke bijdragen voor Don Bosco Haïti
kunnen worden overgemaakt naar:

Bankrekening ING 714005

t.n.v. Stichting Don Bosco te Soest,
met vermelding van: ‘Don Bosco Haïti’


Van stichting de Schakel ontving ik onderstaande details. Deze Dieterse stichting heeft al vanaf de begintijd connecties met pater Laurens Bohnen en hem altijd gesteund en ook na zijn dood is men verder gegaan met het steunen van zijn project. Hier volgt dan het artikel dat ik mocht ontvangen.

Contact


Arm Haïti. Aardbeving catastrofaal. Massale hulp geboden.

Het armste land van het Westelijk halfrond en dan zo getroffen worden. Het zijn verschrikkelijke beelden, die we dagelijks op TV zien. Het officieel aantal doden is inmiddels opgelopen naar ruim 111.000 doden en het aantal gewonden naar 200.000, welke bovendien maar uiterst moeizaam geholpen kunnen worden omdat veel ziekenhuizen ingestort zijn. De infrastructuur is volledig ontregeld. Uiteraard gingen onze gedachten meteen naar hen, met wie wij uit hoofde van onze steunverlening aan de Kleine Schooltjes van Pater Bohnen contacten onderhouden, de paters Zucchi en Boksebeld en dr. Barbara Hoefler. Over pater Wim Boksebeld hebben we kort na de aardbeving in de krant kunnen lezen dat hij ongedeerd was. Wij stuurden hem meteen een mail met het verzoek om nader informatie over het lot van pater Zucchi en dr. Barbara Hoefler en over de situatie rond de Kleine Schooltjes van Pater Bohnen. Gelukkig blijken ook pater Zucchi en mevrouw Hoefler ongedeerd te zijn. Dat blijkt uit de mail met de volgende inhoud, die wij op maandag 18 januari van pater Zucchi ontvingen.

Aan de voorzitter van De Schakel

Alleen vandaag heb ik toegang tot internet. Ik kon niemand bereiken noch per telefoon noch per email. Door de aardbeving ligt het hele communicatiesysteem plat en kon niemand een bericht ontvangen of verzenden. De elektriciteit viel op hetzelfde moment uit en tot dusverre hebben we er geen. Het telefoonbedrijf verloor zijn antenne. Het ergste is dat mijn kantoor en andere diensten, evenals de werkplaatsen en de magazijnen zijn vernield door dieven, plunderaars en bendes van de sloppenwijken. U kunt zich mijn frustratie en teleurstelling niet voorstellen bij het zien van zon wangedrag. Alle gegevens aangaande De Kleine Schooltjes van Pater Bohnen bestaan niet meer. Zelfs mijn laptop, de computers van de kantoren, chequeboekjes en de hele informatiebestanden zijn meegenomen.

Er zijn geen gebouwen meer in OPEPB of in ENAM. We hebben alles verloren. We moeten opnieuw vanaf de tekentafel beginnen. We moeten de studenten begraven, die stierven onder de ruines en wier ouders de lijken niet weg kwamen halen terwijl we ook de zorg hebben voor de docenten en studenten, die gewond zijn; de meesten van hen moeten een operatieve ingreep ondergaan. Veel ziekenhuizen zijn ingestort. De weinigen, die zijn overgebleven, zijn vol en hebben geen kamers om mensen op te nemen. Het is werkelijk een verschrikkelijke en onvoorstelbare situatie. Enerzijds opereren er bendes, anderzijds zijn er onschuldige mensen, die lijden, wachten en vragen om hulp.

Hartelijk dank dat u aan ons denkt. We zijn zo terneergeslagen dat we niet in staat een voorstel te sturen naar onze vrienden. Dr. Barbara was thuis toen de aardbeving plaatsvond. Gelukkig heeft ze een klein, vrijstaand huis gehuurd. Ze heeft geen schade van betekenis waargenomen. Pater Wim lag onder de ruines maar hij kon zelf naar buiten kruipen door een kleien gat. Laten wij God danken met hem. Ik was op mijn kantoor op de tweede verdieping. Het gebouw zakte in elkaar maar het dak bleef intact. Zodoende kon ik er veilig uitkomen. Dat zijn de wonderen van God voor ons. We moeten blijven bidden. We hebben ongeveer 200 mensen verloren, studenten, leraren en medewerkers. De kinderen waren thuis.

Hartelijke groeten aan alle leden van de Schakel. We zullen contact blijven houden

Fr. Zucchi

Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, telt circa 1,3 miljoen inwoners; de agglomeratie 2,5 a 3 miljoen inwoners. Wat we uit deze stad aan beelden gezien hebben is in één woord samen te vatten: verschrikkelijk. We kunnen ons geen beeld vormen van de catastrofe die het land en vooral de hoofdstad getroffen heeft. We hebben in 1992 ook een aardbeving gehad in Limburg maar de gevolgen waren vergeleken met hetgeen op Haïti gebeurd is nietig.
We kunnen ons de ontreddering van pater Zucchi zeer wel voorstellen. Het levenswerk van pater Bohnen, voortgezet door zijn opvolgers, pater Zucchi en pater Damien Gijsbrechts en na diens plotseling overlijden in 2004 sinds enkele jaren pater Wim Boksebeld onder vaak moeilijke omstandigheden in ongeveer 9 seconden weggevaagd. We moeten hen helpen en dat zullen we ook doen uit eigen middelen maar ook door actie te voeren. We juichen alle hulp die nationaal en internationaal geboden wordt van harte toe en hopen dat u royaal gestort hebt of nog stort op het gironummer 555; zo royaal dat de staatskas flink moet bloeden ( ook al betalen we dat uiteindelijk ook weer allemaal zelf). Deze hulp zal hard nodig zijn om de ergste noden te verlichten, om het puin te ruimen en de slachtoffers, die eronder liggen, te bergen, zorg te dragen voor een nieuwe infrastructuur en herstel van openbare voorzieningen, scholen, kerken en andere gebouwen. Maar gevreesd moet worden dat deze hopelijk enorme hulp verre van toereikend zal zijn om alle woningen te herstellen of te herbouwen. En zeker niet de scholen en dienstgebouwen van OPEPB, die tot stand gekomen zijn dankzij de giften van vele veelal particuliere weldoeners.
Als u deze Schakel onder ogen krijgt hebben wij als bestuur van Stichting De Schakel beslissingen genomen over de wijze waarop wij pater Zucchi en pater Boksebeld kunnen helpen bij een doorstart van de Kleine Schooltjes van Pater Bohnen. We kunnen en zullen de circa 20.000 kinderen, de leraren, de medewerkers en de leiding niet aan hun lot overlaten. Er zullen nieuwe schooltjes in de sloppenwijken en centrale scholen moeten komen en de kinderen zullen als voorheen tijdens de school wat te eten moeten krijgen. We kunnen ons niet voorstellen, dat onze kinderen niet naar school kunnen gaan en nauwelijks te eten krijgen. Pater Zucchi zal als hij over de ergste schok heen is zeker met concrete voorstellen komen. Maar we moeten hem daarbij helpen en daar niet op wachten. Wij vragen royaal te doneren voor Haïti op onze bankrekening 1114.90.561 of Postbank ( nu ING) P 3268249 zodat we bedragen kunnen noemen waarmee beide paters aan de slag kunnen gaan. U bent van ons gewend dat wij in alle openheid rekening en verantwoording af over de besteding van uw giften en dat deze volledig en rechtstreeks naar de rekening van de Kleine Schooltjes van Pater Bohnen gaan.


De Redactie
24 januari 2010


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl