Containerbedrijf in Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - industrie,


Groene Taille Comité:
‘Gemeente Echt-Susteren maakt uitglijder
met containerbedrijf in woonkern Dieteren’


Uit: Extra Nieuwsbrief van het Groene Taille Comité:

Susteren, 21 Februari 2008,

Gemeente Echt-Susteren maakt uitglijder met containerbedrijf in Groene Taille

In onze gebiedsvisie maar ook tijdens onze periodieke ontbijtsessies met het gemeentebestuur Echt-Susteren wijzen we als het Groene Taille Comité met voortduring op de inpassing van industrie in het buitengebied van de gemeente Echt-Susteren. Met name om te leren van de in het verleden gemaakte fouten zoals het voormalige Wealer-terrein, maar ook te kijken naar bedrijven die niet meer passen op de huidige locatie zoals containerbedrijf van Fa. de Boer aan de Maaseikerweg in Susteren. De gemeente heeft ooit toegestaan dat dit containerbedrijf gevestigd werd op een terrein met de bestemming lichte industrie direct grenzend aan de woonkern Dieteren. Het containerbedrijf zorgt op dit moment voor landschapsvervuiling, geluidsoverlast en veel vrachtbewegingen met zwaar vrachtverkeer direct langs een woongebied.

We zouden graag zien dat fouten uit het verleden hersteld worden en hebben het gemeentebestuur meerdere malen gevraagd te onderzoeken of er mogelijkheden zijn het bedrijf te verplaatsen naar een industrieterrein buiten de woonkernen, zoals Holtum Noord 2, die beschikken over een goede ontsluiting op de A2.

Kennelijk heeft het gemeentebestuur geen oor voor de argumenten van het Comité, want alles wijst erop dat het bestuur alle medewerking verleend voor het realiseren van een loods van 1412 m2 en 8.30 meter hoog op het terrein van firma de Boer met als argument dat deze loods past binnen het nieuw te maken bestemmingsplan. Op 9 januari 2008 heeft het comité nog een brief naar het gemeentebestuur gestuurd om vooral niet mee te werken zeker gelet op de investeringen die nu op het terrein gaan plaatsvinden. Op 11 januari publiceerde de gemeente dat zij willen meewerken aan een vrijstelling art.19a van de WRO van het bestemmingsplan voor het realiseren van de loods. Een aankondiging in ít Waekblaad maar zonder vermelding van de aanvrager, zonder vermelding van de bestemming van het pand en op een adres dat nergens terug te vinden is. Markant detail is dat in de aanvraag geen enkele uitspraak wordt gedaan over de activiteiten die in de loods gaan plaatsvinden en gebouwd wordt voor verhuur. Dat de gemeente hierin meegaat is des te erger. Daarnaast is er geen enkele informatie terug te vinden op de effecten van deze nieuwe loods op de omgeving, een milieuvergunning of een wijziging op de bestaande milieuvergunning is niet aangevraagd, hinder naar de omgeving is niet onderzocht. Wij vinden dat de investering van Fa. de Boer juist voor de gemeente een extra impuls moet zijn om alles in het werk te stellen het bedrijf te verplaatsen.

Wij hebben op de valreep nog bezwaar ingediend op de vrijstelling waarbij wij hebben aangegeven dat er geen ruimtelijke onderbouwing bij het verzoek om vrijstelling is gevoegd. Er geen revisie van de milieuvergunning is aangevraagd terwijl voor de aangevraagde activiteit een aanpassing van de milieuvergunning is vereist. Dat de milieuinvloeden van de nieuwe activiteiten niet in beeld zijn gebracht. Ook, dat niet is aangetoond dat het plan past binnen de geldende geluidszone van het industrieterrein en dat er geen afweging heeft plaatsgevonden van woon-, milieu-, landschap- en natuurbelangen.

Omdat de wijze waarop deze procedure wordt gevoerd ons erg doet denken aan de Snippe-affaire zullen wij als het Groene Taille Comité alle maatschappelijke, publicitaire en juridische acties voeren om ervoor te zorgen dat de regels die voor iedereen gelden, dus ook voor het gemeentebestuur, worden nageleefd en om de toekomst van de Groene Taille te beschermen zullen wij blijven vechten voor verplaatsing van het containerbedrijf uit de kern van de Groene Taille.
Webmaster info@deetere.nl