Gemeentelijke ontwikkelingen met betrekking tot Dieteren.Bestemmingsplan Dieteren vertraagd.


In de gemeentelijke commissie vergadering Ruimtelijke Ontwikkelingen zijn op 14 en 15 maart een aantal ontwikkelingen besproken die ook zijn uitwerking op Dieteren zullen hebben. Zo werd in het kader van de binnensportaccommodaties in het Susterense plannen gepresenteerd voor Roosteren, Susteren en Nieuwstadt.
U zult nu wel denken/zeggen en Dieteren dan? Heel begrijpelijk gezien de situatie in Dieteren en de grote inzet uit diverse geledingen zoals dorpsraad, stichtingsbestuur van de Koppel en vooral de contactgroep. Ook enkele Dieterse commissieleden vroegen tijdens de commissievergadering om aandacht voor Dieteren zoals het in stand houden van een multifunctioneel gemeenschapshuis. Hierop zei wethouder Beckers toe dat het college zich in zal spannen De Koppel als multifunctionele zaal in stand te houden onder de voorwaarden genoemd door de Contactgroep Dieteren en onder de voorwaarde dat ook de harmonie en de schutterij van De Koppel gebruik gaan maken.
Een vraag vanuit de commissie waarom niet eerst de gebiedsvisie Susteren plus, dus inclusief de inbreng van Nieuwstadt, Roosteren en Dieteren uitgewerkt en besproken wordt antwoordde wethouder Pustjens dat dit college een DOE college wil zijn en niet eerst de energie wil steken in allerlei papieren documenten waar dan uiteindelijk niet veel mee gebeurd. De ambtenaren zijn dus hiervan afgehaald en hebben meegewerkt aan de huidige uitvoeringsplannen. Dit houdt ook in dat de bestemmingsplannen van Dieteren en Roosteren hiermee vertraging hebben ondergaan.

Dit zal al met al geen jubelstemming opleveren in Dieteren maar willen we op zijn minst de toezegging van het college welke door wethouder Beckers naar voren is geschoven te gelden maken dan is het nu meer dan voorheen nodig dat we in Dieteren als een eenheid richting gemeentelijk bestuur optrekken. Buiten het gemeenschapshuis zijn er nog meerdere zaken waarvoor we ons sterk moeten maken zoals woningvoorraad waar de komende jaren behoefte aan is alsook voor infrastructele werken en aankleding van het dorp. Dit alles in het teken van leefbaarheid en dat ons mooie dorp met zijn rijke verenigingsleven nog in lengte van dagen zal voortbestaan.
Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl