Toekomst Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - Gebiedsvisie Groene Taille Comité,

Op 15 september 2008 maakte het Groene Taille Comité haar nieuwste gebiedsvisie bekend.
Sinds de oprichting op 3 mei 2006 zet het Groene Taille Comité zich in voor behoud, verbetering en versterking van landschap, natuur en leefbaarheid in het smalste deel van Nederland: “de Groene Taille”. Het aandachtsgebied van het comité ligt binnen de gemeente Echt-Susteren en strekt zich uit van Nieuwstadt tot het recreatiegebied Hommelheide en van de Nederlandse/Duitse grens tot de Grensmaas.

Uit deze visie zijn voor Dieteren de volgende punten van belang waarvoor het comité zich wil inzetten:
Inpassing Holtum noord 2 en 3 waar mogelijk ook nog eens windmolens komen.
Compensatie verbreding A2.
Bedrijventerrein Dieteren wordt als rommelig ervaren ook hier betere aankleding met groene elementen. Specifiek wordt genoemd om het containerbedrijf te verplaatsen naar Holtum noord 2.
Reclamemast langs A2 zorgt voor lichtvervuiling, lampen tijdens nachtelijke uren doven.
Zwerfvuil andere aanpak gewenst.
Ecologische Hoofdstructuur versterken.
Stimuleren door gemeente en provincie van agrariërs voor agrarisch natuurbeheer.
Verwezenlijkt is al herinrichting Vloedgraaf Geleenbeek en uitvoering van natuurproject 3 ‘inrichting inundatie’ in de ganzenvoet dat is waar deze beken samen met de Rode beek samen komen. Hier zijn poelen, eiland en laagte gemaakt.

Wonen en leefbaarheid Dieteren
-Betere toegang tot het dorp
-Verbeteren van de dorpsranden
-Opvang gevolgen van de vergrijzing

Gebiedsvisie voor Dieteren
Gebiedsvisie Dieteren, opmerkelijk de locatie uitbreiding woningen Kerkveld.

Op bijgaand kaartje is te zien waar het Groene Taille Comité de uitbreidingslocaties voor woningbouw voorzien heeft, opmerkelijk is dat dit naast het al zoveel besproken Koppelveld ook het Kerkveld wordt aangewezen. dit is het gebied ten (noord-)westen van de kern Dieteren.


Website Groene Taille Comité www.groenetaille.nl.

Webmaster info@deetere.nl