Toekomst Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - bevolking,

Van de CDA jongeren kreeg ik de volgende reactie binnen op antwoorden van college m.b.t. fietspad tussen Echt en Dieteren langs Lange Akkersweg en Doorderweg.


CDjA Echt-Susteren: College van B&W komt gedane beloftes al wéér niet na!

De beantwoording van de vragen van het CDjA Echt-Susteren door het College van B&W van de gemeente Echt-Susteren, met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid in de kern Dieteren, heeft in het kerkdorp terecht tot grote beroering geleid. Eén van de beloften die door het College van B&W werd gedaan kwam neer op het ontwikkelen van een integraal plan waarin onder andere de ‘(verkeers)veiligheid’ aan bod zou komen. Vragen van het CDjA met betrekking tot het aanleggen van een fietspad van Dieteren naar Echt (traject Lange Akkersweg Doorderweg) laten echter zien dat deze belofte wederom een lege huls is.

De feiten liggen als volgt: het CDjA heeft een aantal vragen gesteld aan het College van B&W, één daarvan betrof de mogelijkheid tot het aanleggen van een fietspad voor de schoolgaande jeugd langs de Lange Akkers- en Doorderweg. Het College heeft hierop helaas geen concreet antwoord gegeven. Daarom heeft het CDjA meermaals voor de zekerheid tijdens commissievergaderingen wederom dit onderwerp aan de kaak gesteld. Uit het hierop gegeven antwoord blijkt duidelijk dat het College van B&W géén enkele intentie heeft om überhaupt maar een fietspad aan te leggen; het College acht zulks ‘niet opportuun’. Het integrale plan wat als zoethoudertje aan de bevolking van Dieteren is gepresenteerd blijkt op dit punt een dode mus!

Het CDjA Echt-Susteren kan echter aantonen dat de redenen aangedragen voor dit besluit volstrekt onhoudbaar zijn. Waar handelt het hier precies over?
Het College van B&W heeft officieel kenbaar gemaakt geen heil te zien in de aanleg van een fietspad. De door het College van B&W gegeven toelichting laat echter zien dat aan dit besluit geen enkele geldige reden ten grondslag ligt. Kort en goed ziet het College van B&W vier (drog-)‘redenen’ waarom een fietspad géén haalbare kaart is:

- er is een alternatieve studie verricht naar de haalbaarheid van zulk een fietspad;

In de eerste plaats is dit uiteraard geen reden, maar slechts een feit. Daarnaast zou het CDjA Echt-Susteren graag willen weten wat dan de uitkomst van deze ‘studie’ is geweest.

- Staatsbosbeheer wenst niet mee te werken aan de aanleg van een fietspad; voor Staatsbosbeheer is afsluiting de beste optie;

De logica van deze redenering ontgaat het CDjA Echt-Susteren volledig. De feitelijke situatie ter plaatse (het eerste gedeelte van de Doorderweg, door natuurgebied ‘De Doort’ (beheerd door Staatsbosbeheer)) is echter dat een eventueel fietspad eenvoudigweg aangelegd kan worden langs de bestaande weg. Het kadastrale onderzoek dat door het College blijkbaar (gemakshalve?) achterwege is gelaten, is daarentegen door het CDjA Echt-Susteren wel verricht. En wat blijkt? De ruim aanwezige berm, die wel degelijk de gelegenheid biedt een (al dan niet tweerichtings-) fietspad aan te leggen, is in eigendom van de wegbeheerder, in casu de gemeente Echt-Susteren! Het CDjA Echt-Susteren kan daarom dus niet inzien waarom samenwerking met Staatsbosbeheer noodzakelijk is en waarom een eventuele weigerachtige houding van deze private instelling de aanleg van een fietspad zou moeten verhinderen. Afsluiting kan voor het CDjA Echt-Susteren nooit een oplossing zijn, zoals hieronder nader wordt toegelicht.

- Met de Provincie Limburg is overleg gevoerd over een bijdrage uit een speciaal fonds, de Provincie heeft te kennen gegeven geen subsidie uit dit fonds te kunnen uitkeren;

Navraag heeft geleerd dat het College van B&W verzocht heeft om een uitkering uit een fonds dat euregionale aanleg van fietspaden stimuleert. Problematisch is echter dat een eventueel fietspad van Dieteren naar Echt naar de mening van het CDjA Echt-Susteren nog geen landsgrenzen overschrijdt. Het CDjA heeft echter navraag gedaan bij de Provincie Limburg. Het resultaat van dit eenvoudige onderzoek is als volgt: het College van B&W heeft domweg verzocht om uitkering uit een fonds dat bij voorbaat niet in aanmerking kwam. Het door het CDjA verrichtte onderzoek heeft echter geleerd dat er wel degelijk een ander fonds is dat aangeboord had kunnen worden, namelijk een fonds dat ziet op bescherming en veiligheid van schoolgaande jeugd in het verkeer. Is er dan toch nog hoop voor Dieteren? Het CDjA is dan ook van mening dat aanbeveling verdient de juiste fondsen te raadplegen alvorens, naar nu blijkt, premature conclusies te trekken.

Als vierde reden wordt aangegeven dat:

- het College van B&W het niet opportuun acht een fietspad aan te leggen;

Het moge duidelijk zijn dat dit geen reden is maar een conclusie. Uit het bovenstaande mag echter duidelijk zijn dat deze conclusie elke grondslag ontbeert. Het CDjA Echt-Susteren verzoekt het College van B&W opnieuw onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een (tweerichtings-) fietspad van Dieteren naar Echt langs het traject Lange Akkersweg-Doorderweg.

Tot slot is afsluiting van de Lange Akkersweg voor Dieteren zeker geen oplossing zoals de dienstdoende wethouder namens het College van B&W opperde. De Lange Akkersweg is een vitale verkeersader voor de kern Dieteren, nu de Maaseikerweg na herstructurering flink aan vitaliteit heeft ingeboet. Voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de kern Dieteren vormt afsluiting een nog grotere bedreiging. Naast de overige weinige verkwikkelijke voorstellen van ons College van B&W.

Webmaster info@deetere.nl