Toekomst Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - bevolking,

Het is alweer een hele tijd geleden dat de dorpsraad een enquete heeft gehouden over de toestand van de lange akkersweg en doorderweg om deze voor fietsers veiliger te maken.
Op herhaalde vragen in commissie R.O. naar de stand van zaken omtrent dit wegvak hebben de betrokken wethouders het volgende geantwoord.


Mogelijke aanleg van een fietspad langs de Lange Akkersweg.

Bij de vaststelling van het verkeersplan 2006 en de meerjarenbegroting heeft de Raad de investering "verbetering verkeersveiligheid Lange Akkersweg en Doorderweg" voor het jaar 2009 vastgesteld. Het begrotingsbedrag van € 1.500.000,- is gebaseerd op een herinrichting van de beide wegen binnen het bestaande profiel.
De aanleg van een separaat fietspad is niet meegenomen en wel om de volgende redenen:
Het voorgaande heeft zich in de periode 2003 - 2005 afgespeeld en vanuit deze status wordt het project dit jaar opgepakt.
We starten met de eerste fase medio mei dit jaar. In deze eerste fase zullen wij, samen met betrokken bewoners, een inventarisatie van de verkeerssituatie in het buitengebied tussen Echt en Dieteren uitvoeren, waarbij ook de inrichting van de Lange Akkersweg en de Doorderweg worden bezien.
De tweede fase bestaat uit de voorbereidingen van de reconstructie van de Lange Akkersweg en de Doorderweg met als uitgangspunt dat de aanbesteding eind dit jaar plaatsvindt en de werkzaamheden voorjaar 2009 starten.

Hoe het college samen met de betrokken bewoners tot een inventarisatie wil komen is mij nog niet duidelijk. Hopenlijk krijgen we spoedig nadere informatie en neemt het college de zienswijze van de bewoners voldoende serieus.

Webmaster info@deetere.nl