Nieuws over Dorpsraad Dieteren

Welkom bij nieuws: "bewonersbrief-enquête Verkeersveiligheid Lange Akkersweg",

De Stichting Dorpsraad Dieteren 2007 heeft 26 februari 2007 bij alle huishoudens in Dieteren een enquête brief bezorgd, hiermee wil men peilen wat de bevolking wenst ten aanzien van de verkeersveiligheid Lange Akkersweg. De toelichting aan de voorkant van de brief luid als volgt.


Geachte dorpsgenoot,
Zoals u wellicht weet is de Dorpsraad sinds november 2005 met de gemeente in gesprek over de verbetering van de verkeersveiligheid van de verbindingsweg tussen Dieteren en Echt, de Lange Akkersweg. De Dorpsraad is van mening dat de situatie steeds nijpender wordt, mede in het licht van de ontwikkelingen op de A2-A73 en de reconstructie van de Maaseikerweg. Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad op 6 oktober 2006 zijn door dorpsgenoten verschillende alternatieven naar voren gebracht. De gemeente heeft tijdens die vergadering toegezegd de alternatieven op een rij te zetten en de haalbaarheid daarvan te onderzoeken. De gemeente heeft ons onlangs kunnen melden werk te maken van deze haalbaarheidsonderzoeken en zich daarbij te laten ondersteunen door een adviesbureau. De Dorpsraad wil niet wachten tot de gemeente panklare voorstellen heeft gepresenteerd, maar vooraf de visie van de inwoners van Dieteren kenbaar maken, zodat die gebruikt kan worden door de gemeente bij het ontwerpen van de voorstellen.

Uit de zaal kwamen op 6 oktober een aantal voorstellen, waarvan sommige uitwerkingen waren van andere. We hebben dat gegroepeerd tot drie alternatieven, waarover wij graag uw mening horen. Uiteraard is er ook ruimte voor extra alternatieven. Daarnaast willen wij de gemeente ook informeren over de intensiteit en de aard van het gebruik van de Lange Akkersweg door inwoners van Dieteren.

Daarom vragen we uw medewerking door het invullen van de enquête op de achterzijde van deze brief.

Alternatief 1: Fietspad aanleggen naast het bestaande wegvak.
Alternatief 1 fietspad aanleggen naast bestaande wegvak
Voordelen: Veilig, vrijliggend fietspad; verbinding met Echt blijft voor inwoners van Dieteren onverkort gehandhaafd.
Nadelen: (toenemend)Sluipverkeer van en naar Echt blijft bestaan; relatief dure oplossing, langdurig traject i.v.m. onteigeningen en beperkte mogelijkheden ter hoogte van de Doort vanwege natuurbeschermingsaspecten.

Alternatief 2: Afsluiten van de Lange Akkersweg voor autoverkeer ter hoogte van de Doort.
Alternatief 2 afsluiten Doort voor autoverkeer
Voordelen: Veilig fiets- en voetgangersverkeer door lage verkeersintensiteit, geen sluipverkeer, verbindende fietsroute naar Echt voor o.a. schoolgaande jeugd en toeristen blijft onverkort gehandhaafd; relatief goedkoop te realiseren.
Nadelen: toename van gevoel van onveiligheid door vermindering van sociale controle (kinderen alleen door afgelegen veldweg); minder uitvalswegen uit Dieteren, zeker na de afsluiting van de pater van Heldenstraat en de gedeeltelijke afsluiting van de Roosterderweg (een probleem op de Maaseikerweg zet het dorp op slot voor autoverkeer); Route naar Echt voor autoverkeer wordt langer.

Alternatief 3: Éénrichtingsverkeer voor auto's op de Lange Akkersweg en Doorderweg met fietspad op het bestaande wegvak (vanaf de kruising Echterstraat-Lange Akkersweg in Dieteren tot de kruising Doorderweg-Gebroekerstraat in Echt, uitrijden in de richting Echt toegestaan). Een uitzondering kan gelden voor landbouwverkeer tussen de kruisingen van de Lange Akkersweg met de Bosweg en de Echterstraat.
Alternatief 3 eenrichtingsverkeer instellen
Voordelen: Veiliger fiets-/voetgangersroute door fietspad; vermindering sluipverkeer; uitvalsweg uit Dieteren voor autoverkeer blijft gehandhaafd; sociale controle blijft mogelijk.
Nadelen: Langere route autoverkeer van Echt naar Dieteren; Moeilijker te bereiken parkeerplaatsen in en rond de Doort (Hambroekerveldweg). 
Tijdens de (openbare) vergadering dorpsraad van 13 maart 2007 werd de voorlopige*1 uitslag van de enquête besproken. Nadat ook de laatste ontvangen formulier waren verwerkt kunnen we nu het resultaat bekijken.
Noot *1: enkele nagekomen formulieren moesten nog verwerkt worden.

Naast de drie aangegeven alternatieven is er nog een vierde alternatief, onder dit alternatief 4 zijn alle voorstellen gerangschikt die de inwoners op het formulier konden invullen. Hierbij werden o.a. de volgende aanvullende voorstellen gedaan: fietssuggestiestroken aanbrengen, snelheidscontroles uitvoeren, snelheidsremmende maatregelen realiseren, .......
Laat ons eens kijken naar de uitslag enquête dorpsraad i.v.m. Lange Akkersweg/Doorderweg.

Op hoofdlijnen merk ik de volgende zaken op:
De respons op de enquête was bijzonder goed.
De inwoners hebben zich hierbij duidelijk uitgesproken voor twee voorkeursvarianten, zie ook de cirkeldiagrammen. Op de eerste plaats komt variant 1, dit is naast de bestaande weg een vrijliggend fietspad aanleggen.
Eerste keus van de bevolking gaat uit naar variant 1


Op de tweede plaats komt variant 3 bij deze variant wordt eenrichtingsverkeer ingesteld voor auto's, met fietspad op bestaande weg.
Tweede keus van de bevolking gaat uit naar variant 3


Dat de mensen zich uitspreken voor deze variant is natuurlijk niet zonder reden en geeft eens te meer aan dat er wat gedaan moet worden om de veiligheid op dit traject te verhogen. Bovendien speelt zeker mee dat men hiermee ook denkt het sluipverkeer te verminderen en dat men zeker niet wil dat de weg helemaal wordt afgesloten, waardoor Dieteren bijvoorbeeld bij calamiteiten op slot komt te zitten.

De dorpsraad zal nu in overleg treden met de gemeente om te kijken wat realiseerbaar is, als hier duidelijkheid over komt wil men dit samen met de resultaten terugkoppelen met de bevolking. Wanneer dit zal zijn is nog niet bekend gemaakt.

Daarna zal ook de raad van de gemeente Echt-Susteren nog achter de keuze van de bevolking moeten staan zodat het plan ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Zij zijn het die uiteindelijk de financiële middelen ter beschikking moeten stellen.


Webmaster info@deetere.nl