Toekomst Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - bevolking,

Het antwoordt dat wethouder Janssen gaf op de vragen van het P.v.d.A. en zoals nu blijkt ook als antwoordt op de vragen van de CDA jongeren betreffende woningbouw, heeft in Dieteren nogal wat reacties teweeg gebracht. Van de dorpsraad in Dieteren kreeg ik de volgende inhoudelijke reactie op 22 april 2008 binnen.


Nee, Ho, Stop niks ervan! Niks volgend jaar. Nu!
In reactie op vragen van een raadsfractie geeft wethouder Janssen de visie van het college weer over de oplossingsrichtingen die voor de kern Dieteren in gedachten worden gehouden. Overigens worden de vragen van de betreffende fractie niet beantwoord, maar dat is iets tussen die fractie en het college.

Kort gezegd zegt het college:
Ja dank je de koekoek!

De school blijft.

Het schoolbestuur heeft voorgenomen zich sterk te richten op een aantrekkelijk programma, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de voordelen van de kleine school, zodanig dat de school zich kan onderscheiden en ook aantrekkelijk is voor specifieke groepen kinderen en hun ouders buiten Dieteren. Deze school gaat het wel overleven. Maar we moeten het wel belangrijk vinden dat de school het hier ook overleeft. Als onze kinderen hier niet meer naar school gaan ontwikkelen zij hun sociaal netwerk elders. Dat kan niet zonder gevolgen blijven voor de instroom vanuit Dieteren in de plaatselijke verenigingen. Daarom hebben school, vertegenwoordigers van verenigingen en dorpsraad samen overleg over de mogelijkheden de basisschool sterker neer te zetten.
De school blijft, is onze stellige overtuiging. Misschien kan iemand van de school of van het schoolbestuur onze overtuiging op deze plaats bevestigen en gefundeerd toelichten.

De peuterspeelzaal verhuizen heeft geen zin als er geen peuters zijn. De dekkingsgraad van de peuterspeelzaal is altijd hoog geweest. Bijna alle kinderen in de peuterspeelzaalleeftijd werden en worden opgegeven voor de speelzaal. Enkele jaren geleden waren er nog wachtlijsten. Bijna alle kinderen stromen door naar de basisschool. Die aantallen nemen af door afnemende instroom in de peuterspeelzaal. Er worden hier minder kinderen geboren.

We kunnen in Dieteren eindeloos blijven debatteren over de toekomst van het gemeenschapshuis of de basisschool of het teruglopende ledenaantal van verenigingen of de instandhouding van de voorzieningen, maar het is zinloos als we niet teruggrijpen naar de basis van de problematiek.

Vergrijzing, ontgroening en laag geboortecijfer
Ja, er is vergrijzing. Gelukkig. We worden gemiddeld allemaal wat ouder en blijven langer gezond. En als we nu ook nog langer aangenaam in Dieteren kunnen blijven wonen, dan kan daar niemand iets op tegen hebben. Nee, die ontgroening is de kern van het probleem. In Dieteren ontbreekt het aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jongeren. Er zijn nauwelijks mogelijkheden voor zelfstandige huisvesting van jongeren. De behoefte daaraan is zelfs nog nooit gepeild. Er zijn geen betaalbare woningen beschikbaar voor jonge gezinnen. Er zijn weinig mogelijkheden tot doorstroom. De jongeren die hier opgegroeid zijn kunnen hier niet blijven en jonge gezinnen van elders kunnen hier niet terecht. Raar hè, dat dan de geboortecijfers laag zijn in Dieteren.

Je kunt die dingen niet los van elkaar zien. Als er wel woningen zijn, maar geen voorzieningen, wie wil zich hier dan vestigen, zelfs al is hij hier opgegroeid? Peuterspeelzaal, school, kerk, verenigingen, activiteiten, gemeenschapsvoorzieningen, (verkeers)veiligheid, inrichting openbare ruimte, het draagt allemaal bij tot een interessanter leefklimaat.

Wanneer start de woningbouw?
Ruim veertig jaar liggen plannen en tekeningen te verstoffen over de ontwikkeling van het bestemmingsplan Koppelveld. Toen er vorig jaar voorzichtig wat stof afgeblazen werd stonden de eerste projectontwikkelaars in de rij in de hoop voor een prikje alvast wat grond te verwerven.

In de ontwikkeling van dit bestemmingsplan liggen de kansen voor Dieteren om een gezonde balans te krijgen in instroomwoningen, doorstroomwoningen en adequate seniorenwoningen, afgestemd op de werkelijke behoefte van Dieteren. Hoe groter de belangen van de ontwikkelaars, hoe kleiner de invloed van de gemeente in de verdeling van de bestemming. Wat ons betreft gaat het niet om onderzoeken wat de mogelijkheden zijn m.b.t. woningbouw, maar om inplannen wanneer er mee gestart wordt.

Sporthal in plaats van Koppel? Koppel kan blijven!
Met allerlei groeperingen en betrokken partijen in Susteren wordt door de gemeente gesproken over de nieuw te bouwen sporthal en het eventuele multifunctionele karakter daarvan. Maar het ding komt in Dieteren te staan. Het lijkt ons logisch dat Dieteren dan ook een van de gesprekspartners is. Zeker als het college nu alvast een voorschotje neemt door te stellen dat in zaalaccommodatie met bijvoorbeeld Carnaval in de sporthal al kan worden voorzien.
Dat de gymles in de Koppel zijn langste tijd gehad heeft als er op een steenworp afstand een eigentijdse sportaccommodatie komt, staat als een paal boven water.
Willen we in de kwestie sporthal gesprekspartner zijn, dan moeten we ook weten waar we het over hebben. De stichting Gemeenschapsbelang Dieteren is eigenaar en beheerder van het gebouw de Koppel. Met het verdwijnen van het gebruik gymzaal en eventueel de peuterspeelzaal vervallen ook substantiële inkomsten voor die stichting. Op de schouders van het bestuur van die stichting rust de taak om in afstemming met gebruikers, leveranciers en exploitant een sluitend exploitatieplan voor te bereiden. Eerst maar eens in beeld brengen welke behoefte er bestaat aan gemeenschapshuisvoorziening op dit moment. Concreet bekijken welke activiteiten er aan toegevoegd zouden kunnen worden, waaruit middelen gegenereerd kunnen worden. Er zal best iets veranderen, maar het moet toch mogelijk zijn om een structureel evenwichtige exploitatie op te zetten. Wil je als Dieteren invloed hebben op de mate van multifunctionaliteit van de sporthal, dan moet je eerst een helder beeld hebben van de locale behoeften en mogelijkheden. Doe je niets, dan stevent de stichting af op een faillissement, waaruit hooguit nog een beperkte horeca functie overblijft.
Gelukkig verkeren we in de overtuiging dat het bestuur druk doende is met planvorming. Misschien wil iemand van het bestuur van de stichting gemeenschapsbelang deze plaats gebruiken om de ontwikkelingen en visie nader toe te lichten.

Gemeente is voornemens....
een integraal plan voor Dieteren met mogelijkheden en onmogelijkheden te laten ontwikkelen. De oplossingen uit dit plan worden dan volgend jaar aan de gemeenteraad voorgelegd....

Nee, Ho, Stop niks ervan! Niks volgend jaar, niks oplossingen uit een extern te ontwikkelen plan!
Stoppen met praten over Dieteren en starten met praten met Dieteren!

Kom op zeg, Volgend jaar! Die sporthal staat al vlak na de zomer in de raadsagenda. Dan is dat integrale plan al niet meer zo integraal en misschien gedeeltelijk al mosterd na de maaltijd.

We zijn hier toch niet achterlijk!

Kom het maar uitleggen
De patiënt is verwaarloosd, maar het wordt hoog tijd dat hij opknapt.
Wij vinden dat de tijd rijp, zelfs overrijp is voor dialoog. Laten we samen, wat ons betreft gemeente (meerdere portefeuilles), schoolbestuur, verenigingsbesturen, bestuur stichting gemeenschapsbelang en dorpsraad maar eens beginnen met een openbare informatie-avond, waarin de stand van zaken op alle relevante thema's uit de doeken gedaan wordt.
En natuurlijk moet er een integraal plan komen, maar dan wel een plan, waarin bedreigingen omgebogen zijn tot kansen, waarin oplossingen duurzaam zijn en waarvoor een breed draagvlak is.

Dorpsraad Dieteren

Wilt u ingaan op deze reactie van de dorpsraad om uw eigen zienswijze hier te publiceren.?
Stuur dan uw reactie naar info@deetere.nl.

Webmaster info@deetere.nl