Toekomst Dieteren

Welkom bij "Nieuws" - bevolking,

Dieteren op keerpunt

Bron: De Limburger pagina: Regio B2+B3 donderdag 10 juli 2008Dieteren op keerpunt
door Monique JennissenDieteren. Een dorp waar nog maar heel weinig gebeurt.
Waar verenigingen uitdunnen en nog amper kinderen op straat spelen. De vrees voor het ontstaan van een spook-of slaapdorp is reëel. Zo ver hoeft het volgens de Dieterdenaren echter niet te komen.

Hoe erg is het gesteld met de vergrijzing en ontgroening in Dieteren? Is het al merkbaar? Hierover verschillen de meningen, zo leert een rondgang door het dorp. “Nou ja, we zien nog genoeg kinderen in de straten”, vertelt een seniorenkoppel. Maar volgens Wilma Spelthan, beheerder van gemeenschapshuis De Koppel, is de ontgroening wel degelijk merkbaar. “Het valt me op, bijvoorbeeld met de kermis. Vroeger renden hier dan allerlei kinderen rond. Nu komen er steeds minder kleintjes bij.”
Over de toekomst lijken de inwoners eensgezind. Volgens pastoor Boon vrezen de dorpelingen voor te veel senioren tegenover veel te weinig jongeren. En voor het verdwijnen van voorzieningen als De Koppel en basisschool St. Cornelius. “Het gonst door het dorp”, zegt de pastoor.
Het risico is groot dat Dieteren in een negatieve spiraal terechtkomt. Komen er te weinig kinderen bij, dan zijn voorzieningen als een gemeenschapshuis of basisschool geen lang leven beschoren. Verdwijnen die dorpse voorzieningen, dan wordt Dieteren nóg onaantrekkelijker voor jonge gezinnen. Paul Opgenort is voorzitter van Fanfare Eendracht. “Op dit moment hebben we nog voldoende jeugd”, vertelt hij. “Maar hoe moet het als er amper nog kinderen zijn in Dieteren? In dat geval kun je de uitstroom van oude leden niet meer compenseren met de instroom van jonge leden.” Een andere verenigingsman is John Louvenberg. Eén van zijn zoons zit bovendien op St. Cornelius. “Vorige maand zaten er nog 250 man in de zaal bij een musicaluitvoering. Dat geeft aan hoeveel betrokkenheid er is bij de school. Mocht St.. Cornelius ooit sluiten, dan gaan de kinderen die er nog zijn waarschijnlijk in Susteren naar school. En dan willen ze natuurlijk op dezelfde clubs als hun vriendjes in Susteren.
Begrijpelijk, maar wel funest voor het gemeenschapsleven hier.”
De vraag is hoe Dieteren die negatieve spiraal kan omkeren. Het steeds terugkerende antwoord van de dorpelingen laat weinig ruimte voor misverstand: de gemeente Echt-Susteren moet na tientallen jaren van praten en soebatten over woningbouw in Dieteren, nu eindelijk toestaan dat er daadwerkelijk gebouwd wordt. Er moeten in ieder geval voldoende starterswoningen komen om jonge gezinnen te trekken, vinden de dorpsbewoners. Het Koppelveld lijkt hen hiervoor de aangewezen plek. En St. Cornelius en De Koppel? Die moeten volgens de Dieterdenaren hoe dan ook worden behouden. Peter Koren van de dorpsraad verwoordt het zo: “Nieuwe aanwas en voorzieningen houden het gemeenschapsleven bruisend. Zonder ingrijpen worden we een wijk van Susteren. Dat laten we niet gebeuren.”


Het ‘dossier’ Dieteren in de gemeentepolitiek
In maart 2008 pleitte het CDjA voor starterswoningen, behoud van De Koppel en de aanleg van een fietspad langs de Lange Akkersweg. Kort daarop vroeg de PvdA aan het college van Echt-Susteren wanneer er nou starterswoningen gebouwd worden in het Koppelveld. Pas in de loop van 2009 buigt de raad zich over concrete oplossingen.
Het college heeft zich intussen uitgesproken over het verkeersveiligheidsvraagstuk. De Lange Akkersweg en Doorderweg worden in 2009 heringericht, maar er komt géén apart fietspad. Dit tot ongenoegen van het CDjA, dat de redenen om geen fietspad aan te leggen als ‘drogredenen’ bestempelde. Inmiddels zijn er twee werkgroepen opgericht. Werkgroep PO-KON (Plaatselijke Ontgroening Keren Op Niveau) richt zich ophet behoud van jongeren in Dieteren. In de werkgroep zijn alle fracties uit de gemeenteraad vertegenwoordigd. Het CDjA en de dorpsraad in Dieteren richtten een werkgroep op met als doel: vertegenwoordigers uit de gemeente en belanghebbenden uit Dieteren verenigen om gezamenlijk plannen te bedenken voor woningbouw, behoud van voorzieningen en verbetering van de infrastructuur.Dorpsvoorzieningen uitgehold
In Dieteren zijn de voorbije jaren al diverse belangrijke voorzieningen verdwenen: bakkerij Anjes Sevriens, café Awt Deetere, café De Bòkkesjtal, café Het Trefpunt en het Rabobank-filiaal. Voor de volgende voorzieningen wordt gevreesd: basisschool St. Cornelius en gemeenschapshuis De Koppel.
Het leerlingenaantal van de school zit onder de opheffingsnorm van 72. Na drie van zulke jaren kan de bekostiging van de school worden beëindigd. Het gemeenschapshuis dreigt te verdwijnen door de mogelijke komst van een nieuwe sporthal. Het bewegingsonderwijs in Susteren en Dieteren verplaatst zich dan naar deze hal. De Koppel zou ook te groot zijn voor de behoefte aan verenigingsaccommodatie.

‘Nog steeds vitaal, ondanks alles’
“Dieteren is ondanks alles nog steeds een vitale gemeenschap. Toegegeven, tijdens de processie staat er niet zoveel publiek langs de kant, maar dat komt ook doordat er zoveel mensen meelopen in de stoet”.
Paul Opgenort, voorzitter Fanfare Eendracht Dieteren.


Deetere, hawt vol!

In De Limburger van donderdag, 17 juli 2008 verscheen hierop de volgende ingezonden brief

Met veel interesse las ik de reportage over de leefbaarheid en problemen in Dieteren. Ook het nabijgelegen zusterdorp Roosteren zal een dergelijk lot beschoren zijn, wanneer er geen maatregelen getroffen worden. Het wordt tijd dat het gemeentebestuur, samen met betrokkenen, het ‘kleinekernenbeleid’ gestalte gaat geven.
Een grote rol is daarbij weggelegd voor de eigen bevolking, die heus wel in staat is grote werken te verrichten. De gemeente zal echter het voortouw dienen te nemen en de initiatieven dienen te faciliteren.
Dat men zich in Dieteren zorgen maakt over het voortbestaan van zowel de school als het gemeenschapshuis, kan ik me voorstellen. Want op het moment dat de school in een dorp verdwijnt, is dat het begin van het einde.
Als oud-directeur van de Sint Corneliusschool in Dieteren kan ik nu met een gerust hart stellen dat, ofschoon de school klein van omvang is, het een school is met hart en oog voor ieder kind. Dit wordt onder meer geïllustreerd door de zeer lage verwijscijfers en de goede cito-resultaten.
Echter.....de dorpsbevolking moet dan zelf ook gebruik willen maken van deze prachtige voorziening. Als dat gebeurt, is het nog lang niet afgelopen met de dorpsschool. Want behalve een gemeentelijke opheffingsnorm is er ook nog zoiets als de gemiddelde schoolgrootte waar een schoolbestuur bij het ministerie een beroep op kan doen.
En dat zal het schoolbestuur beslist doen wanneer de plaatselijke bevolking duidelijk maakt dat het ‘als één man’ achter het team van leerkrachten gaat en blijft staan. Ik ben er zeker van dat, wanneer aan alle plannen van gemeente, gemeenschap en bevolking uitvoer gegeven wordt, er tot in lengte van dagen in Dieteren een onderwijs- én gemeenschapsvoorziening zal zijn.
Deetere, hawt vol!
Eric van Hooy, Roosteren


Webmaster info@deetere.nl