Contactgroep DieterenUITNODIGING
Wat ?           Presentatie ontwerp leefbaarheidvisie Dieteren
Voor wie ?Alle inwoners van / ondernemers in Dieteren
Wanneer ?Donderdag 2 september 2010 om 20.00 uur
Waar ?Gemeenschapshuis De Koppel
Waarom ?Vooraleer de definitieve toekomstvisie aan het college van B&W wordt aangeboden, willen wij graag dat u op de hoogte bent van de inhoud

In de leefbaarheidvisie Dieteren is zoveel mogelijk rekening gehouden met uw inbreng tijdens de eerdere bijeenkomsten. Kom dus zeker kijken/luisteren naar het resultaat.
Wij hopen u dan ook op 2 september a.s. te mogen begroeten.

Namens de Stichting Dorpsraad Dieteren/Contactgroep Dieteren,


Paul Opgenort, voorzitter                    Bart Keybeck, secretaris

CONTACTGROEP DIETEREN: HERINNERING VOOR
INWONERS VAN 26-55 JAAR


Geachte heer/mevrouw,

Onlangs hebben wij u bericht dat wij van de gemeente een verzoek hebben gekregen om een toekomstvisie Dieteren (inbegrepen Baakhoven) op te stellen, waarin de inwoners van Dieteren en Baakhoven, waaronder u dus, aangeven hoe de leefbaarheid in ons dorp zich de komende jaren dient te ontwikkelen. Tevens hebben wij in dat bericht aangegeven dat de contactgroep Dieteren heeft besloten om in een 5-tal gesprekken met verschillende doelgroepen uw mening over de leefbaarheid in ons dorp nu en in de toekomst te peilen. De inhoud van deze vijf gesprekken vormt de basis voor de op te stellen visie.

Het eerste gesprek heeft op 1 april jl. plaatsgevonden. Wij hebben toen gesproken met de vertegenwoordigers van de vele verenigingen die Dieteren rijk is. Het deed ons veel plezier vast te stellen dat alle Dieterse verenigingen bij dit gesprek waren vertegenwoordigd en dat de deelnemers zonder uitzondering na afloop aangaven dat het een zeer zinvol gesprek was.

Het volgende gesprek staat (zoals reeds aangekondigd) gepland voor 15 april a.s. te 20.00 uur. Het gesprek zal plaatsvinden in het gemeenschapshuis de Koppel (Vleutstraat 22 te Dieteren). De doelgroep bent u: de inwoners van Dieteren en Baakhoven in de leeftijd van 26-55 jaar. Wij nodigen u bij deze dan ook (nogmaals) uit om daarbij aanwezig te zijn.

U weet ongetwijfeld wat u in Dieteren en Baakhoven uit het oogpunt van leefbaarheid wilt behouden en wat u graag anders zou zien.

Wij willen dat heel graag van u horen. Immers: het is niet onze menig die telt, maar de uwe. Dit is uw kans om iets te betekenen voor (de toekomst van) Dieteren en Baakhoven. Wij rekenen dan ook op u(w aanwezigheid).

Namens de Dorpsraad/Contactgroep Dieteren,

Paul Opgenort, voorzitter
Bart Keybeck, secretaris


Dieteren, 20 maart 2010

Beste inwoners en ondernemers van Dieteren

Zoals u in de Schakel van Februari hebt kunnen lezen en inmiddels ook op de website www.deetere.com is te zien, is in een bijeenkomst op 5 januari 2010 besloten een Contactgroep Dieteren in het leven te roepen met als hoofdtaak het ontwikkelen van een realistische toekomstvisie voor Dieteren. De Contactgroep, waarin naast de dorpsraad ook vertegenwoordigers van alle verenigingen en instellingen in Dieteren zitting hebben, heeft inmiddels een drietal vergaderingen gehad en overleg gevoerd met de gemeente op bestuurlijke en ambtelijk niveau. Dit overleg heeft o.a. geleid tot een formeel verzoek van de gemeente om een toekomstvisie op te stellen. In een dergelijke visie geven de inwoners van Dieteren, u dus, aan hoe de leefbaarheid in ons dorp zich de komende jaren dient te ontwikkelen.

De contactgroep heeft haar plan van aanpak dat moet leiden tot een realistische toekomstvisie intussen gereed en in dat plan van aanpak spelen de inwoners van Dieteren, u dus, uiteraard de hoofdrol. De contactgroep heeft besloten om in een 5-tal gesprekken met verschillende doelgroepen uw mening over de leefbaarheid in ons dorp nu en in de toekomst te peilen.

Daarbij zijn de volgende doelgroepen onderscheiden:
  -   de jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar;
  -   de inwoners in de leeftijd van 26 tot 55 jaar;
  -   de inwoners van 55 jaar en ouder;
  -   vertegenwoordigers van verenigingen;
  -   de in Dieteren gevestigde ondernemers.

In deze gesprekken zullen onder meer de volgende thema's aan de orde komen:
  -   wonen in Dieteren: de woningmarkt, bouwmogelijkheden, etc..
  -   voorzieningen in Dieteren: de basisschool, gemeenschapshuis De Koppel, etc..
  -   de sociale structuur/ samenhang in Dieteren: verenigingen, parochie etc..
  -   veiligheid in Dieteren: verkeersveiligheid, criminaliteit, overlast, etc..

De gesprekken die allemaal zullen plaats vinden in ons gemeenschapshuis De Koppel staan gepland op de volgende data en tijden:
  1.   donderdag 1 april voor de vertegenwoordigers van de verenigingen, aanvang 20.30 uur.
  2.   donderdag 15 april voor de inwoners van 26 tot 55 jaar, aanvang 20.00 uur.
  3.   maandag 3 mei voor de inwoners van 55 jaar en ouder, aanvang 19.30 uur.
  4.   zondag 16 mei voor de jongeren, aanvang 19.30 uur.
  5.   woensdag 26 mei voor de ondernemers, aanvang 20.00 uur.

Noteert u de voor u van toepassing zijnde datum in uw agenda want naar onze mening gaat de leefbaarheid in ons dorp ons allemaal aan. Wij durven u dan ook te vragen om ons niet in de steek te laten en deel te nemen aan de geplande gesprekken waarvoor wij u van harte uitnodigen. Mocht u vragen hebben, aarzelt u niet om contact met ons op te nemen (p.opgenort@kpnplanet.nl).

Namens de Dorpsraad/Contactgroep Dieteren

Paul Opgenort, voorzitter      Bart Keybeck, secretaris


Ruim een maand geleden heeft een groep mensen bestaande uit een brede afvaardiging uit diverse verenigingen en stichtingen zich samengepakt als “Contacgroep Dieteren”. Dit is een heel goed initiatief welke we dan ook graag volgen. Daarom hier dan ook het verslag zoals het in de Schakel verscheen.

Het artikel in de december Schakel ‘Woningbouw Koppelveld van de baan!’ was voor fanfarevoorzitter Paul Opgenort aanleiding om na te gaan of er draagvlak was voor een Dieteren-breed overleg over de leefbaarheid en daarmee de toekomst van Dieteren als zelfstandige dorpskern. In een bijeenkomst op 5 januari 2010 Is besloten een Contactgroep Dieteren met als hoofdtaak het ontwikkelen van een realistische toekomstvisie voor Dieteren en als speerpunten woningbouw in het Koppelveld, een duurzame exploitatie van gemeenschapshuis de Koppel en behoud van de basisschool. In samenhang hiermee zal ook getracht worden invloed uit te oefenen bij het opstellen van het programma van eisen voor de nieuw te bouwen multifunctionele sporthal op het sportpark Koppelweide. De contactgroep heeft in principe een tijdelijk karakter; de Dorpsraad blijft zich voor Dieteren inzetten maar zal in deze majeure kwesties samen optrekken met de Contactgroep.
De contactgroep is als volgt samengesteld. Mia van Helden namens de Bond voor ouderen Dieteren, Jeanette Storken namens Vrouwenvereniging St. Oda, Bart Keybeck, Marcel Raemaekers en Helma Jacobs namens de Dorpsraad, Jeannie Rademakers namens basisschool St. Cornelius Dieteren, Eric Bocken namens de Samenwerkende Buurten, het Oranjecomité en Kindervakantiewerk, Paul Wouters namens Stichting gemeenschapsbelangen en het Kerkbestuur, John Louvenberg namens Carnavalsvereniging de Lollige Buk, Rob Berkers namens Schutterij St. Stephanus, Marc Rooijen en André Filott namens Stichting De Schakel, Marc Rooijen namens Zaate Herriemenie Jonk Vleisj en Paul Opgenort namens Fanfare Eendracht. Besloten is dat Paul Opgenort als voorzitter en Bart Keybeck als secretaris van de Contactgroep Dieteren zullen functioneren en dat contacten naar buiten via een van beiden zullen lopen.
Op 18 januari heeft een eerste overleg met de gemeente plaatsgevonden, waarbij van de zijde van de gemeente de wethouders Beckers en Wolters aanwezig waren alsmede de heren Heijman, Jenniskens en Wackers. Daarin is onder meer gesproken over bovenvermelde toekomstvisie en bijbehorende speerpunten. Afgesproken is dat medio maart een vervolgoverleg zal worden gepland. In de tussentijd zal het overleg met de gemeente op ambtelijk niveau worden voortgezet en een aanvang worden gemaakt met het opstellen van toekomstvisie voor Dieteren.

U kunt ook het hele verslag lezen.


Heeft U een suggestie of opmerking, mail naar info@deetere.nl