Bestemmingsplan kern Dieteren 2010

Welkom bij "Nieuws" - bestemmingsplan,

Het bestemmingsplan voor de kern Dieteren wordt opnieuw vastgesteld. Op 13 juli 2010 vindt er tussen 19:00-20:00 een inloopavond plaats.
Lees hieronder de bekendmaking van de Gemeente Echt-Susteren.

INSPRAAK VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “KERN DIETEREN”

Begrenzing bestemminsplan kern Dieteren 2010.

In het kader van de wettelijk vereiste actualisering van bestemmingsplannen wordt voor de kern Dieteren een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan is een beheersplan. Dit betekent dat in hoofdzaak wordt uitgegaan van de bestaande situatie (bebouwing en gebruik). Het plan wordt globaal begrensd door de huidige woonkern Dieteren en omgeving.

Graag vernemen wij uw mening over het voorontwerp van het bestemmingsplan. Voordat de officiële bestemmingsplanprocedure wordt gestart, wordt hiertoe een inspraakprocedure gevolgd conform de gemeentelijke Inspraakverordening. Dit houdt in dat het voorontwerp van het bestemmingsplan vanaf vrijdag 25 juni 2010 gedurende zes weken (dus tot en met donderdag 5 augustus 2010 ) voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op dinsdag van 9.00 uur tot 13.00 uur en op woensdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Op dinsdag 13 juli 2010, wordt tussen 19.00 en 20.00 uur in gemeenschapshuis De Koppel, Vleutstraat 22 in Dieteren, een inloopavond gehouden. Tijdens deze avond kan een ieder kennis nemen van het bestemmingsplan en kunnen desgewenst hierover vragen worden gesteld.
Het bestemmingsplan kan ook worden bekeken via de website van de gemeente www.echt-susteren.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke inspraakreacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van “voorontwerp-bestemmingsplan Kern Dieteren”. De reacties dienen te zijn voorzien van een duidelijke en volledige vermelding van uw naam en adres en motivering.

Na afloop van de inspraakprocedure nemen burgemeester en wethouders een standpunt in over de ingediende inspraakreacties. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan na voorafgaande bekendmaking ter inzage gelegd en kunnen wederom door eenieder zienswijzen worden ingediend. Tot slot beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Echt-Susteren, 24 juni 2010


Link naar pagina gemeente waar documenten te bekijken zijn.

Vele inwoners Dieteren bezochten inloopavond.

Bestuderen kaarten voorontwerp bestemmingsplan.
Bestuderen van de kaarten behorend bij voorontwerp bestemmingsplan.

Verschillende inwoners die deze avond bezochten winden er geen doekjes om: „Wij willen dat de gemeente nu eindelijk de daad bij het woord voegt om de leefbaarheid in deze kern structureel te versterken.”
Vooral het door de gemeente voorgestelde wijziging van titel UW naar Agrarisch in het Koppelveld was voor de meest aanwezigen onverteerbaar. Vooral de heer Paul Opgenort kreeg veel instemmende reacties toen hij op kalme en opbouwende wijze zijn visie verwoorde tegen de aanwezigen vertegenwoordigers van de gemeente, te weten Frank Jenniskens als projectleider en Eric Pietermans van de afdeling RMO. Hij raakte volgens mij de essentie van het verhaal door te stellen dat willen de voorzieningen en verenigingsleven in Dieteren in stand blijven er voldoende (jonge) mensen moeten (kunnen) wonen. Hij gaf aan dat er voldoende randvoorwaarden en kansen in Dieteren bestaan zoals voldoende parkeergelegenheid, school op korte afstand alsook sportvoorzieningen. Alleen moet de gemeente dan ook zorgen voor voldoende wooncapaciteit of in ieder geval de mogelijkheid daartoe.
Zoals wellicht bekend is de contactgroep bezig met het ontwikkelen van een visie voor Dieteren welke deel zal gaan uitmaken van de gebiedsvisie Susteren. Het gemeentebestuur heeft te kennen gegeven de strategie te richten op een dergelijke gebiedsvisie. Er is dus nog hoop voor Dieteren als er tenminste ook daadwerkelijk door de gemeente invulling aan wordt gegeven.
Ook veel detailvragen op individueel gebied werden gesteld variërend van bouwtitels en bouwblokken zoals op de bijbehorende kaarten is ingetekend. Er werden ook opmerkingen gemaakt over de vaak verkeerde richting die in de toelichting staan, bijvoorbeeld: Corneliushof ligt in het westen van Dieteren en niet in het oosten zoals in de toelichting staat.

Veel inwoners Dieteren bezochten inspraakavond voorontwerp bestemmingsplan.
Veel inwoners Dieteren bezochten inspraakavond voorontwerp bestemmingsplan.


Nu kan desgewenst tot uiterlijk 5 augustus 2010 een inspraakreactie worden ingediend, een eventuele inhoudelijk reactie van gemeentewege kan men echter waarschijnlijk niet eerder tegemoet zien dan over circa 6 maanden. De heer Frank Jenniskens legt uit dat de inspraak via een aantal stappen uiteindelijk bij het college van B&W beoordeeld wordt waarna een aanpassing wel of juist niet dienovereenkomstig overgenomen wordt. Pas daarna ontvangt de indiener het besluit zoals door het college beslist is. Daarna volgt het volgende stadium in de procedure waarbij men nog zijn zienswijze kan kenbaar maken.Webmaster info@deetere.nl