Dieteren op de schop


Bewonersoverleg
Zoals aangegeven tijdens de laatste informatieavond in de Koppel is een kleine groep bewoners geformeerd om periodiek bij elkaar te komen samen met gemeente en mensen van bureau Brouwers en aannemer BLM. De bedoeling is om de ontwikkelingen rond het project te volgen en om knelpunten te bespreken.

Kort verslag van de eerste bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 19 september 2017 vond het eerste overleg plaats in de directiekeet van BLM op het Paereplein.
Na een korte voorstellingsronde volgde een welkomstwoord door Nico Heijen van de gemeente waarbij hij aangaf dat Jean-Pierre Wertz van adviesbureau Brouwers vervangen wordt door Rene Schreurs.
De voortgang van het project ligt nog altijd binnen de planning. Dit betekent dat als er geen obstakels of verlet wegens weersomstandigheden zijn de oplevering volgend jaar mei zou kunnen plaatsvinden.
Vanuit de bewoners werd vervolgens ingegaan op een aantal storende zaken met name de onveilige omleidings routes over Breedenweg en Beuningerstraat. Deze straten zijn te veel te smal vooral de Breedenweg waarbij de berm door de voorbije natte periode omgevormd werd tot een modderpoel met mogelijk gevaarlijke slippartijen tot gevolg. Ook de ontsluiting via Roosterderweg is verre van ideaal door de werkzaamheden die daar plaats vinden en doordat veel verkeer op een oneigenlijke manier gebruik maakt van de kruising met de Maaseikerweg. De aannemer tracht dit op te lossen door volgende week eerst het nieuwe riool aan te leggen op het Paereplein, dus het voorste stuk van de Vleutstraat. Hierna wordt dit gedicht en wordt de funderingslaag aangebracht zodat het plaatselijke verkeer dan weer via de Vleutstraat en Kerkstraat richting de verkeerslichten en vice versa kan rijden. Hiermee zou de omleidingsroute via Breedenweg en Beuningerstraat voor de bewoners niet meer nodig zijn.
Vervolgens werd ook aandacht gevraagd voor de communicatie richting bewoners. Ook dit werd door partijen onderkend en wil men gericht via bewonersbrieven de mensen bereiken die het aangaat. Op aanraden van de groep wordt ook informatie via deze site aangeboden alsook via het Dieterse maandblad de Schakel.
De werkzaamheden gaan nu verder op de Kerkstraat tot en met de kruising met de Roosterderweg. Dan wordt zoals al gemeld eerst het eerste stuk van de Vleutstraat ter hoogte van Paereplein gedaan waarna deze vrijgegeven wordt voor het lokale verkeer. Daarna gaat men verder op de Kerkstraat vanaf kruising Roosterderweg tot en met kruising met de Kampstraat. Hierna wordt het laatste stuk van de Kerkstraat tot aan Zilstraat opgepakt.
Aanspreekpunten voor de bewoners betreffende de werkzaamheden zijn Ralph Peerbooms uitvoerder van BLM en Laurens Driessen namens de Gemeente, beiden zijn meestal overdag ter plaatse aanwezig.
Een volgend overleg is over een maand gepland.
Kort verslag van de tweede bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 17 oktober 2017 vond het tweede overleg plaats, ditmaal in de Koppel.

Voortgang
De werkzaamheden op de Kerkstraat zijn nog volop bezig, het nieuwe riool is inmiddels gelegd tot aan de kruising met de Kampstraat. Ook is het asfalt verwijderd vanaf dit punt tot nagenoeg aan de kruising met Echterstraat/Zilstraat. Over 3 weken hoopt men ook hier het nieuwe riool gelegd te hebben. Dan vervolgd men deze werkzaamheden op de Vleutstraat, hierbij wordt eerst de toplaag gefreesd van de gehele Vleutstraat en daarna wordt in secties het gehele asfalt verwijderd zodanig dat gemeenschapshuis de Koppel zoveel mogelijk toegankelijk blijft.
Ongeveer half november wordt op de Kerkstraat het asfalt aangebracht tot aan de kerk, vanaf hier wordt gestart met klinkers leggen tot aan Corneliushof.

Bestemmingsverkeer
Na het leggen van het nieuwe riool op het Paereplein is dit stukje Vleutstraat vrijgegeven voor de bewoners om snel Dieteren uit of in te rijden. Omdat hier nu nog veel werkzaamheden plaatsvinden vraagt de aannemer om hier tijdens werkuren beperkt gebruik van te maken door liever te kiezen voor de omleidingsroute. Vanuit de bewoners wordt lof gesproken over de positieve manier hoe de werknemers omgaan met het doorlaten van het verkeer ondanks dat dit vaak de werkzaamheden stoort. Door het toelaten van (bewoners)verkeer in de nog niet voltooide weggedeeltes wordt er extra begrip gevraagd van de bewoners m.b.t. tot de veiligheid van zowel weggebruikers maar zeker ook voor het personeel van de aannemer. Toch is men ook kritisch als het gaat om de omleidingsroute, deze is ver van ideaal vanwege de smalle wegen en bij nat weer de modderige poelen met kans op vervelende slippartijen. Vanuit de gemeente wordt hier nu extra inspanning beloofd om dit bij te houden en ook enkele extra uitwijkplaatsen aan te leggen.

Communicatie
De bewonersgroep vraagt ook mede hierom aandacht voor voldoende informatie naar de bevolking. Naast informatie via deze website en het Dieterse maandblad de Schakel wil men ook nog een algemene informatiebrief bezorgen bij alle huisadressen in de kern.

Wijzigingen
Het H.Hartbeeld zou volgens plan verplaats worden naar de overzijde van het Paereplein maar men wil nu bekijken of het toch op de huidige plek kan blijven staan. Onbekend is nog hoe beeld en sokkel aan elkaar bevestigd zijn. Bij het Kröpke worden enkele bomen vervangen. Het verplaatsen van het oorlogsmonument is besproken met vertegenwoordigers van de stichting 4 mei herdenking.

Ontkoppelen
Voor bewoners die willen ontkoppelen kan vanuit de gemeente materiaal(regenpijp) beschikbaar worden gesteld om het regenwater de leiden tot aan de erfgrens waar de aannemer het dan kan aansluiten op het infiltratieriool.

De volgende bijeenkomst is over 3 weken gepland.

Kort verslag van de derde bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 7 november 2017 vond het derde overleg plaats, wederom in de Koppel.

Voortgang
De uitvoerder meld dat men nu op de Kerkstraat volop bezig is met het klinkeren van de straatgoot. Volgende week woensdag 15 november is namelijk het aanbrengen van het asfalt gepland op de Kerkstraat en wel vanaf Kerk tot kruisvlak met Kampstraat en vanaf kruisvlak Kampstraat tot aan kruisvlak met Echterstraat-Zilstraat. Vervolgens zullen de trottoirs op de Kerkstraat beklinkerd worden, daarna ook het kruisvlak met de Kampstraat en de Kerkstraat vanaf kerk tot ingang Corneliushof. Tijdens het beklinkeren van de Kerkstraat is hier geen verkeer mogelijk.
Inmiddels zijn nu ook de rioleringswerkzaamheden gestart op de Vleutstraat, hierdoor is deze weg nu ook niet meer bruikbaar als ontsluitingsweg. Het is nu nog meer als voorheen noodzakelijk dat men gebruik dient te maken van de omleidingsroute via Echterstraat, Breedenweg, Beuningerstraat, Maaseikerweg en vice-versa.
Wat betreft de voortgang op de Vleutstraat hoopt de uitvoerder deze zover mogelijk te hebben gerealiseerd voor de Kerst en zelfs op 18 december hoopt men hier al de eerste asfalt te kunnen aanbrengen.

Veiligheid
Vanwege het parkeren in andere straten ontstaan hier ook minder gewenste situaties. Om alles veilig te houden wordt verzocht om goed te kijken waar men parkeert en de snelheid laag te houden vooral bij kruispunten waar het zicht soms beperkt is vanwege bebouwing en parkeren te kort op kruispunt. Zoals bijvoorbeeld bij Roosterderweg met Kerkstraat en Meester Ramakerstraat met de Kampstraat. Dat er overlast en soms frustatie heerst is begrijpelijk maar als iederen meewerkt komen we ook door deze periode heen en is het hopen dat het werk voorspoedig zal verlopen en we kunnen uitkijken op een mooi nieuw ingericht dorp.

Ontkoppelen
Op een vraag vanuit de bewoners betreffende wat de afspraken zijn over aansluiten gescheiden aanbieden schoon water en vuilriool wordt geantwoord dat aangesloten wordt op vuilwaterriool en pas als eenduidig vaststaat dat het om hemelwater gaat er aangesloten kan worden op het infiltratie riool.

Varia
Wederom komt ook de omleidingsroute ter sprake, deze wegen worden zoals eerder al aangegeven tijdens het werk voortdurend gemonitord en waar nodig hersteld.
Het H. Hartbeeld wordt toch zoals oorspronkelijk gepland, verplaatst naar de overzijde van de Vleutstraat en blijft dus wel op het Paereplein.
Van een aankomende activiteit namelijk het plaatsen van de Bok en de Sint Maartensviering heeft men vernomen dat er voor een aangepaste route wordt gekozen.
Vanuit de bewoners wordt ook aandacht gevraagd voor het geval er bijvoorbeeld een stroomkabel wordt geraakt en er bij herstel de elektra op een traject wordt uitgeschakeld er rekening gehouden kan worden met hulpbehoevende inwoners. De bewoners willen inventariseren welke adressen dit per straat zou kunnen betreffen en dat hier extra aandacht aan gegeven wordt mocht zich een dergelijk geval nogmaals voordoen.
Nico Heijen meld vanuit de gemeente verder nog dat de de klinkers op de Zilstraat die op de opgebroken sleuven nogal hoog zijn gelegd binnenkort nog goed gelegd worden.

De volgende bijeenkomst is over 4 weken gepland.

Kort verslag van de vierde bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 5 december 2017 vond het vierde overleg plaats, wederom in de Koppel.

Stand van zaken:
Op dit moment is het treintje met rioleringswerkzaamheden gevorderd tot gemeenschapshuis de Koppel. Dit betekent dat het gemeenschapshuis vanaf nu toegankelijk is vanaf het Paereplein.
Op de Vleutstraat is ook al begonnen met het plaatsen van de trottoirbanden.
Op de Kerkstraat schiet men al goed op met het beklinkeren van de trottoirs.

Planning:
Het beklinkeren op de Kerkstraat gaat zodra de trottoirs klaar zijn verder op het kruispunt met de Kampstraat en vervolgens bij kerkplein richting Paereplein. Let op! Zodra men bezig is op de rijbaan zal deze uiteraard niet toegankelijk zijn voor verkeer.
Op de Vleutstraat worden de werkzaamheden voortgezet met rioleringswerkzaamheden en het plaatsen van trottoirbanden. Als de weersomstandigheden niet tegenzitten wordt zelfs op 19 december a.s. al de asfalt aangebracht op de Vleutstraat.
Daarna zullen ook nog saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd op een stukje van de Zilstraat richting Bosweg/Louerstraat.
Tijdens de Kerst en feestdagen zullen er naar verwachting geen gaten meer openliggen.
Voor sommige activiteiten die normaal gesproken in de Koppel zouden plaatsvinden zal soms een alternatieve lokaliteit worden gezocht.
Rond 18 december zal er weer een informatiebrief bezorgd worden.

Uitbreiding:
Zoals u wellicht gehoord heeft zijn er door een aantal Dieterse raadsleden voorstellen gedaan om extra budget beschikbaar te stellen om ook nog het stuk Kerkstraat tot aan de verkeersregelinstallatie mee te nemen in het project zodat ook dit stuk uniform wordt ingericht.
Afhankelijk van een positief Raadsbesluit, onderhandelingen met de aannemer en andere randvoorwaarden zal er voor de aanwonenden en andere belanghebbenden mogelijk in januari of februari nog een informatieavond worden gepland.

Veiligheid/bereikbaarheid:
Wederom wordt aandacht gevraagd om de omleidingsroute via Breedenweg en Beuningerstraat in goede staat te houden, zeker bij natte weersomstandigheden.
Mochten er buiten kantooruren problemen onstaan dan kan men ook terecht via het klachtennummer van de Gemeente via: 06-22198282

De volgende bijeenkomst wordt half januari gepland.

Kort verslag van de vijfde bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 16 januari 2018 vond het vijfde overleg plaats, wederom in de Koppel.

Stand van zaken:
Inmiddels zijn de rioleringswerkzaamheden gevorderd tot het pleintje op de hoek Vleutstraat/Zilstraat.
Voor de Kerst waren de werkzaamheden uitgevoerd zoals gepland. Op de Vleutstraat was de asfalt aangebracht vanaf Paereplein tot aan kruispunt Kampstraat. Op de Kerkstraat was het kruispunt met de Kampstraat en het wegdek vanaf Kerk tot aan ingang Corneliushof beklinkerd, nadat ook de trottoirs op de Kerkstraat beklinkerd waren.

Planning:
Naar verwachting zal voor de Carnaval de Vleutstraat en Zilstraat vanaf Bosweg tot voorbij het pleintje de rioleringswerkzaamheden en aanbrengen funderingslaag voltooid zijn. Komende vrijdag wordt hiertoe het asfalt al opgebroken vanaf Bosweg tot voorbij het pleintje. Dit betekent overigens ook dat de route van en naar Louerstraat vanuit de kern afgesloten is en men de omleiding via de Lange Akkersweg en Bosweg moet volgen.
Voor de carnaval zal waarschijnlijk ook het pleintje voor de Kerk en het kruispunt op de Vleutstraat met de Meester Ramakersstraat beklinkerd zijn. Dit zou voor carnavalsoptocht gunstig zijn waarbij op de Zilstraat een alternatieve route via Mgr Lijnenstraat/Kampstraat tot de mogelijkheid behoort.
De werkzaamheden liggen tijdens de carnaval stil gedurende de maandag, dinsdag en woensdag. Hierna gaat men op de Zilstraat verder. De eerste fase tot aan de Jumper en de tweede fase vanaf Jumper tot aan kruising Kerkstraat/Echterstraat, waarna men op de Echterstraat verder gaat.
Na de carnaval zal men waarschijnlijk ook het H. Hartbeeld gaan verplaatsen.

Uitbreiding:
Het budget voor het stukje Kerkstraat tot aan de VRI (stoplicht) is inmiddels door de raad beschikbaar gesteld. Nu worden nog alle voorbereidingen getroffen en zodra dit afgerond is zullen de aanwonenden geïnformeerd worden.

Veiligheid/bereikbaarheid:
De omleidingsroute en de stukken rijbaan waar geen asfalt is aangebracht worden regelmatig door de aannemer gemonitord en waar nodig bijgehouden.
Bij het parkeren in de nieuwe situatie wordt gevraagd om zoveel mogelijk rekening te houden met voldoende passeermogelijkheid voor de voetganger met name voor mensen met rollators.

Een volgende bijeenkomst voor de bewonersgroep wordt gepland op 20 februari 2018.

Kort verslag van de zesde bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 20 februari 2018 vond het zesde overleg plaats, wederom in de Koppel.

Stand van zaken:
Inmiddels heeft er een wisseling in het team plaatsgevonden. De heer Jean-Pierre Wertz is vervangen door de heer Wim Lemmens van bureau Brouwers als toezichthouder namens de gemeente. Hij is bereikbaar tijdens de werkzaamheden onder nummer: 06-53759669 of via email w.lemmens@brouwers.com
Op de Zilstraat is de bovenste laag asfalt gefreesd en tot aan de Jumper vanaf Kröpke is de fundering verwijderd. Morgen, woensdagmorgen wordt dit traject op explosieven gecontroleerd waarna de rioleringswerkzaamheden hervat worden.
Op de Vleutstraat zijn de banden geplaatst en worden de stoepen beklinkerd. Zodra dit voltooid is en de weersomstandigheden meezitten wordt ook het kerkplein afgewerkt. De weersvooruitzichten geven echter matige vorst aan waardoor deze werkzaamheden waarschijnlijk vertraging gaan opleveren.

Planning:
Naar verwachting zal men met de rioleringswerkzaamheden op het eerste stuk van de Zilstraat over 6 weken klaar zijn waarna dit geasfalteerd kan worden aansluitend op Vleutstraat en richting Louerstraat.
Bij het H. Hartbeeld heeft men een proefsleuf gegraven en is men tot de slotsom gekomen dat het verplaatsen teveel risico's met zich meebrengen. Derhalve is besloten het beeld op zijn huidige standplaats te handhaven en wordt het bomenplan iets gewijzigd voor een goede inpassing.

Uitbreiding:
Het budget voor het stukje Kerkstraat tot aan de VRI (stoplicht) is inmiddels door de raad beschikbaar gesteld. Met de voorbereidingen is men nu al gevorderd tot onderhandelingen met de aannemer en zodra dit geslaagd en afgerond is zullen de aanwonenden geïnformeerd worden.

Nieuwsbrief:
Rond de Paasdagen zal een volgende nieuwsbrief worden bezorgd.

Veiligheid/bereikbaarheid:
De omleidingsroute en de stukken rijbaan waar geen asfalt is aangebracht worden regelmatig door de aannemer gemonitord en waar nodig bijgehouden.
Bij het parkeren in de nieuwe situatie wordt gevraagd om zoveel mogelijk rekening te houden met voldoende passeermogelijkheid voor de voetganger met name voor mensen met rollators.
Op het smalle weggedeelte in de Kerkstraat wordt met klem gevraagd niet te parkeren op het trottoir, aangezien er dan geen ruimte meer over is voor rollatorgebruikers en of rolstoelers.

Een volgende bijeenkomst voor de bewonersgroep wordt gepland op 27 maart 2018.

Kort verslag van de zevende bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 27 maart 2018 vond het zevende overleg plaats, wederom in de Koppel.

Stand van zaken:
Inmiddels is de toegang tot de kerk betegeld en beklinkerd. De tegels zijn niet geschikt voor zwaarder verkeer derhalve liggen hier pallets zodat er niet overheen gereden wordt. Het is nog zoeken naar een goede oplossing hiervoor. Op de Zilstraat is de eerste fase vanaf Kröpke tot aan Jumper voltooid de rioleringsploeg is nu op het volgende deel van Zilstraat richting Echterstraat bezig. Ook de trottoirs op het eerste stuk van de Zilstraat vorderen voorspoedig. De trottoirbanden zijn al tot de Mgr. Lijnenstraat geplaatst en het beklinkeren van de stoep tot aan het Zilpad.

Planning:
De rioleringswerkzaamheden op het laatste stuk van de Zilstraat nadert haar voltooing. De asfalteringswerkzaamheden (eerste twee lagen) van Zilstraat en laatste stuk Vleutstraat is voorzien op 20 april. Hierna worden de kruisingsvlakken nog beklinkerd.
Komende vrijdag 30 maart wordt de bovenste laag van het asfalt op de Echterstraat weggefreesd. De week daarna wordt op dinsdag 3 april de fundering weggehaald, dan zal de Echterstraat dus ook niet meer toegankelijk zijn een feit om rekening mee te houden! Wel blijft het kruispunt Lange Akkersweg naar Breedenweg en vice-versa open.
Woensdag 28 maart wordt begonnen met de riolering en regenwaterafvoer voor de woningen achter het kerkhof.
Op 16 april worden al een aantal bomen geplant.
Uitbreiding:
Omstreeks eind mei als het oorspronkelijke project is voltooid zal begonnen worden aan het stuk Kerkstraat tussen Paereplein en Maaseikerweg. Aandacht wordt dan gevraagd voor mogelijk gevaarlijke situaties als Roosterderweg vanaf Maaseikerweg wordt ingereden of uitgereden richting Susteren beiden zijn immers niet toegestaan.

Nieuwsbrief:
Rond de Paasdagen zal een volgende nieuwsbrief worden bezorgd.

Veiligheid/bereikbaarheid:
De omleidingsroute en de stukken rijbaan waar geen asfalt is aangebracht worden regelmatig door de aannemer gemonitord en waar nodig bijgehouden.
Bij het parkeren in de nieuwe situatie wordt gevraagd om zoveel mogelijk rekening te houden met voldoende passeermogelijkheid voor de voetganger met name voor mensen met rollators.
Op het smalle weggedeelte in de Kerkstraat is het niet toegestaan om te parkeren ook niet (half) op de stoep, aangezien er dan geen ruimte meer over is voor rollatorgebruikers en of rolstoelers.
De route voor de Kennedymars Roosterderweg-Kerkstraat-Vleutstraat is toegankelijk voor de lopers.
Een volgende bijeenkomst voor de bewonersgroep wordt gepland op 1 mei 2018.

Kort verslag van de achtste bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 1 mei 2018 vond het achtste overleg plaats, wederom in de Koppel.

Stand van zaken:
De riolering voor de huizen achter het kerkhof is inmiddels ook al vernieuwd waarbij ook een buis voor hemelwaterafvoer is gelegd en aangesloten op het infiltratieriool.
Op Vleutstraat en Zilstraat zijn de eerste twee lagen van het asfalt aangebracht, het kruispunt op de Vleutstraat met de Kampstraat is nu ook gereed. De trottoirs op de Zilstraat zijn gereed. Op de Echterstraat zijn de trottoirbanden geplaatst nadat ook hier de rioleringsploeg klaar was.
Het aanplanten van de nieuwe bomen is ook al gestart.

Planning:
De kruispunten op de Zilstraat worden nu beklinkerd beginnend vanaf de Louerstraat. Op de Echterstraat wordt de goot nog gelegd waarna op 15 mei ook hier de asfalteringswerkzaamheden kunnen plaatsvinden.
Binnenkort zal WML op het kruispunt met het Corneliushof werkzaamheden verrichten aan de waterleiding waarna ook hier het riool aangesloten kan worden.
Vervolgings kunnen de rioleringswerkzaamheden op het laatste stuk Kerkstraat tussen VRI en Paereplein starten vanaf 28 mei.

Nieuwsbrief:
Rond Pinksteren zal een volgende nieuwsbrief worden bezorgd.

Veiligheid/bereikbaarheid:
De omleidingsroute en de stukken rijbaan waar geen asfalt is aangebracht worden regelmatig door de aannemer gemonitord en waar nodig bijgehouden.
Bij het parkeren in de nieuwe situatie wordt gevraagd om zoveel mogelijk rekening te houden met voldoende passeermogelijkheid voor de voetganger met name voor mensen met rollators.
Op het smalle weggedeelte in de Kerkstraat is het niet toegestaan om te parkeren ook niet (half) op de stoep, aangezien er dan geen ruimte meer over is voor rollatorgebruikers en of rolstoelers.
Begin juni tijdens het schuttersfeest in Dieteren zal er een omleidingsroute worden aangegeven waarbij ook eenrichtingsverkeer worden ingesteld op de Breedenweg.
Een volgende bijeenkomst voor de bewonersgroep wordt gepland op 5 juni 2018.

Kort verslag van de negende bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 5 juni 2018 vond het negende overleg plaats, wederom in de Koppel.

Stand van zaken:
Er zit nu behoorlijke voortgang in de werkzaamheden de eerste fase is nu bijna voltooid. De driehoek Kerkstraat, Vleutstraat en Zilstraat is nu zover klaar met uitzondering van de toplaag. Op de Echterstraat wordt de laatste hand gelegd aan het laatste stukje trottoir. De uitbreiding van de Kerkstraat vordert nu ook gestaag bijna is het kruispunt met de Pater van Heldenstraat gepasseerd.

Planning:
De werkzaamheden bij de uitbreiding Kerkstraat vanaf de VRI zijn inmiddels gestart en vorderen gestaag en liggen op schema.
De bestrating met klinkers rondom het kerkhof worden gelegd zodra de trottoir op Echterstraat voltooid is.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden voor de bouwvak zover klaar zijn dat ook de toplaag op alle gereconstrueerde stukken aangebracht zal zijn.
Bij de parkeervakken voor de Kerk wordt nog bekeken of er stootbanden geplaatst worden.

Veiligheid/bereikbaarheid:
Zodra de rioleringswerkzaamheden op de uitbreiding Kerkstraat vanaf de VRI voorbij de kruising met de Pater van Heldenstraat gepasseerd is zouden de bewoners in principe alhier weer bereikbaar zijn over de funderingslaag. Het probleem doet zich echter voor dat de VRI vanaf de Kerkstraat continu op rood staat, bekeken wordt nu in samenspraak met de Provincie of hier een oplossing voor gevonden kan worden.
De omleidingsroute en de stukken rijbaan waar geen asfalt is aangebracht worden regelmatig door de aannemer gemonitord en waar nodig bijgehouden.
Bij het parkeren in de nieuwe situatie wordt geconstateerd dat bij goed parkeren in de aangegeven vakken (zwarte stenen) dit veelal goed gaat. Nader bekeken wordt nog hoe om te gaan met de overige stukken met speciale aandacht voor smallere weggedeelten.
Een volgende bijeenkomst voor de bewonersgroep wordt gepland op 10 juli 2018.

Kort verslag van de 10de bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 10 juli 2018 vond het tiende overleg plaats, wederom in de Koppel.

Planning:
Op 11 juli worden de eerste 2 lagen asfalt aangebracht bij de uitbreiding van de Kerkstraat dit is tussen Paereplein en VRI. Vervolgens wordt de laatste laag asfalt aangebracht op de volledige Vleutstraat en op het stukje Zilstraat tussen pleintje bij het Kröpke richting de Louerstraat.

Volgende week maandag wordt de laatste laag asfalt aangebracht op de Zilstraat, Echterstraat en Kerkstraat. Bij deze werkzaamheden worden stukken weg afgesloten en worden ook verkeersregelaars ingezet. De aannemer waarschuwt ook dat je zeker niet over de kleeflaag moet lopen/rijden omdat eventuele teervlekken bijna niet te verwijderen zijn.

De VRI bij de Maaseikerweg staat momenteel op een starre regeling om de bewoners rond dat gebied de gelegenheid te geven veilig Dieteren uit te rijden. Na alle asfalteringswerkzaamheden zal de VRI weer als vanouds gaan werken.

Na de asfalteringswerkzaamheden worden ook weer de 30 kilometer markeringen aangebracht op het wegdek. Er blijken nu nog veel chauffeurs de maximum snelheid in de kern Dieteren ruimschoots te overschrijden. Daarom zal er ter extra attentie ook een smiley worden opgehangen op wisselende plekken op de Kerkstraat. Deze maatregelen zou voldoende moeten attenderen op de geldende maximum snelheid van 30 km/uur.

Verder vinden er nog afwerkende werkzaamheden plaats zoals aanplanten laatste groene elementen, plaatsen kombord op Louerstraat en laatste bestratingswerkzaamheden. Vervolgens worden alle elementen nagelopen op eventuele mankementen die dan ook hersteld zullen worden.

Aandacht wordt gevraagd voor de soms gevaarlijke omstandigheden bij het tegen de regels en daarom ook onveilig inrijden van de Roosterderweg vanuit de Maaseikerweg. Dit eindigt hopelijk als Dieteren weer goed bereikbaar is via de VRI vanuit de Maaseikerweg naar de Kerkstraat.
Er wordt opgemerkt dat op verschillende plekken een vieze lucht uit het riool via putjes is te ruiken. Dit lijkt het gevolg te zijn van de warme en droge omstandigheden de laatste weken. Enkele emmers water deponeren in deze putjes zou dit probleem kunnen verhelpen.

Afgesproken wordt vervolgens om nog zeker een keer samen te komen begin oktober om te evalueren of er nog problemen zijn te melden of dat alles naar behoren werkt.

Webmaster info@deetere.nl