Knipsels over Dieteren

Welkom bij “Jubileum Boerenleenbank”,

Bron: Limburgs Dagblad 20 november 1965
Feestviering op donderdag 25 november

Boerenleenbank Dieteren aan gouden mijlpaal toe
HULDIGING VAN JUBILARISSEN
DIETEREN, 20 november — Op donderdag 25 november zal de Boerenleenbank Dieteren haar gouden bestaansfeest vieren. De dag begint met een H. Mis in de parochiekerk, op te dragen tot intentie van de levende en overleden leden en de relaties van de Boerenleenbank. De feestvergadering, waaronder de huldiging van jubilarissen plaats vindt, wordt gehouden in zaal Esser en begint om 10 uur. Van 12-13 uur vindt in dezelfde lokaliteit een receptie plaats, terwijl om 14 uur bestuur, leden en genodigden aanzitten aan een feestmaaltijd in zaal Claessen in de Stationsstraat te Susteren. Om 19 uur zijn de leden van het gezelschap weer terug in zaal Esser versterkt met echtgenote, verloofde of beheerders. Dan begint de feestavond, waaraan bekende artiesten hun medewerking verlenen. Dit zal het blijde slot zijn van een festijn dankbaarheid, waartoe deze gebeurtenis zeker aanleiding geeft.


Toen in 1915 over de Nederlandse grens de grote ruzie aan de gang was, gingen in Dieteren verschillende inwoners: Fr. Fiddelers, Th. Schulpen, Math. van Heel, Joseph Custers, Jos Ramakers, Leo Lijnen, G. van Heel en pastoor Eydems rustig bij elkaar zitten om plannen te smeden voor de oprichting van een afdeling van de Boerenleenbank in Dieteren. Hoofdinspecteur Dekkers van de CCB in Eindhoven was aanstonds bereid de verre reis te ondernemen en mede onder zijn woordenvloed werd de afdeling ten doop gehouden. Th. Schulpen kreeg de voorzittershamer toegewezen. terwijl Math. van Heel en Jozef Custers het bestuur completeerden. Men koos Jos Ramakers tot president van de Raad van Toezicht, waarvan Leo Lijnen en G. van Heel de leden werden. Fr. Fiddelers nam het kassierschap terwijl pastoor Eijdems als geestelijk adviseur fungeerde.

Verlegen
Uit overleveringen en vergeelde papieren blijkt dat men eigenlijk iets verlegen zat met de nieuwe vereniging. Er was alleen een bank zonder geld en zonder brandkast. Een dergelijke bewaarplaats kostte in die tijd de kapitale som van f 280. “We zullen wachten tot de kikker veren draagt”, zei de voorzitter. Bestuur en leden verwachtten ook geen geldregen. Want tijdens de eerste bestuursvergadering werd besloten “hebben en houden” te laten verzekeren voor ƒ 1000. De grote moeilijkheid in de eerste periode was dat de 21 leden er meer voor voelden geld op voorschot te nemen dan geld uit te zetten. De voorschotten waren wel niet groot, maar de kassier was —toen nog — geen miljonair. Elders was het natuurlijk niet anders. De afdeling Dieteren begon te roeien met de riemen die men had. Per 31 december 1916 kon de eerste balans worden opgemaakt. Er was een inleg van f 7800 aan spaargelden terwijl het bedrag van de voorschotten ƒ 2600 bedroeg. Dieteren kon dus vooruit. Het ledental ging vlug de hoogte in en bedroeg in genoemd jaar reeds vijftig. In 1919 werd pastoor Eydems opgevolgd door pastoor Bemelmans, die spoedig mee aan de bestuurstafel zat.

Spaarvarkens
In de twintiger jaren werden de spaar-varkens in Dieteren niet vet. In 1925 daalden de spaargelden die in 1920 85000 bedroegen tot 59.000.
Maar vijf jaren later toonden de boeken weer een bedrag van ƒ 84.000. Terwijl het spaargeld in tien jaar een kleine daling vertoonde, liepen de voorschotten in dezelfde tijd op tot ƒ 44.000. De zeer slechte dertiger jaren weerspiegelden zich het scherpst in de boeken van de Boerenleenbank. De prijzen van de produkten daalden binnen enkele jaren tot een dieptepunt. De boeren kregen slechts een beetje geld in handen, dat moest dienen voor het noodzakelijk levensonderhoud. De voorschotten stegen tot een ongekende hoogte en van de CCB was geen geld meer los te krijgen. Het bestuur moest aan vele leden blijven duwen om. de aflossingen op tijd binnen te krijgen. In 1936 kwam een kleine kentering en de inleg begon te stijgen.
In 1940 wees de financiële barometer een bedrag van f 58.000 aan inleggelden en van ƒ 43.000 aan voorschotten aan. In 1940 begon zoals elders de run op de bank. De kassier werd een zeer “verlicht” man, maar spoedig voelde hij zich weer “bezwaard”. Er was werk. Er kwam geld en veel werd kassier Fr. Fiddelers “toegestopt”. In 1941 werd op zeer bescheiden schaal het zilveren bestaan herdacht. Drie jaar later ontviel de ijverige en nauwgezette kassier aan de bank. Zijn opvolger werd de heer G. Lijnen die thans nog de financiële draden van de Boerenleenbank vast en keurig in handen houdt.

Alles weg
Bij hun terugtocht in 1944 roofden de Duitsers al wat los zat en de bevolking moest evacueren. Het weinige geld en de boeken werden toevertrouwd aan Moeder Aarde. Toen de Dieterenaren na de gedwongen gevangenschap terugkwamen, waren de huizen weg en lagen de akkers braak. Het onkruid vierde kermis.... Dank zij een royale hulp van LBH en andere instanties kwam Dieteren weer overeind. Na de geldzuivering is het girale verkeer met sprongen omhoog gegaan.
De vette jaren kwamen en in 1950 bedroegen de spaargelden ƒ 350.000 en de voorschotten ƒ 33.000. De omzet beliep ruim één miljoen gulden. Toen in 1955 de bank op luisterrijke wijze haar robijnen geboortedag vierde, werd voor het eerst het half miljoen aan spaargelden bereikt, terwijl de omzet was gestegen tot ƒ 4,5 miljoen. Inmiddels had in 1945 de heer Th. Schulpen als directeur bedankt. Hij werd opgevolgd door Jan Custers, terwijl pastoor Van Buggenum in 1947 werd opgevolgd door pastoor Lebens. Enkele jaren later ontviel de bank de president van de RVT en de heer W. Henskens nam de plaats in. Pastoor Flecken volgde in 1955 pastoor Lebens op, die elders parochieherder werd.

Welvaart
De stijgende welvaart bezorgde ook de kassier van de bank steeds meer werk Er kwam veel geld vrij. Er kwamen velerlei nieuwe methoden van sparen en mede hierdoor werden de spaargelden steeds groter. In 1960, een jaar nadat de heer J. Custers zijn plaats als directeur afstond aan de huidige voorzitter, de heer G. Hoorens werd de bank miljonair De miljoenste gulden aan spaargeld kwam binnen terwijl slechts ƒ 180.000 aan voorschotten werd verleend. Vijf jaar later, bij het gouden jubileum van de afdeling, hebben de spaarders reeds een tegoed van 1,5 miljoen gulden. De voorschotten hebben ook een grote sprong gemaakt en zijn gestegen tot een half miljoen. De omzet heeft een hoogte bereikt van ƒ12 miljoen, terwijl de reserve ƒ 30.000 bedraagt.

Feest
Op donderdag 25 november is in Dieteren om meer dan één reden aanleiding tot grote dankbaarheid en tot het vieren van een groot feest. Tijdens de feestvergadering zal de kassier, de heer G. Lijnen de oude geschiedenis opnieuw gestalte geven en vijftig jaar Boerenleenbank, “ten tonele” voeren. Een van de hoogtepunten van deze bijeenkomst is ongetwijfeld de huldiging van de jubilaresse mevrouw wed. Horens - Craenen en de jubilarissen Th. Schulpen, Leo Lijnen en Jan Custers. Voorzitter G. Hoorens zal dit kwartet graag in het gouden zonnetje zetten, omdat het vijftig jaar geleden mee de grondslag legde voor deze welvarende Boerenleenbank.

Oude foto Frans FiddelersFrans Fiddelers
Kassier Boerenleenbank Dieteren
Toelichting: Fr. Fiddelers is Frans Fiddelers 30 september 1870 - 25 januari 1944. Hij was kassier in het huis aan de Kampstraat waar ook de wethouder Chris Fiddelers woonde. Frans was een oom van Chris.

Heeft U vragen of opmerkingen neem dan contact op via info@deetere.nl