Woningbouw Dieteren

Woningbouw Koppelveld van de baan!
Is de kop boven een artikel in “de Schakel” het maandblad van Dieteren. Gezien het belang voor de toekomst van ons dorp is het zeker de moeite waard hiervan kennis te nemen en waar mogelijk actie te ondernemen bij de inspraak op het nieuwe bestemmingsplan van Dieteren.


Woningbouw Koppelveld van de baan!

In de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren is op 3 november j.l. het bestemmingsplan “kern Dieteren” aan de orde geweest. Dit plan kent twee bestemmingen uit te werken woondoeleinden. Het betreft enerzijds 11 solitaire bouwlocaties binnen de kern Dieteren anderzijds het Koppelveld, een gebied gelegen in de hoek Kerkstraat, Vleutstraat en Coppelveldgraaf, dat door de voormalige gemeente Susteren is aangewezen als toekomstige bouwlocatie. In dit plangebied is plaats voor maximaal 22 woningen. In de onderliggende gemeentelijke notitie worden navolgende argumenten genoemd ter rechtvaardiging van het standpunt dat het Koppelveld binnen de planperiode van het nieuwe bestemmingsplan niet nodig is voor woningbouw en derhalve een woonbestemming niet de meest passende bestemming is voor dit gebied.
  • Uit het in december 2008 uitgevoerde regionale woningmarktonderzoek blijkt dat de woningbehoefte voor de kern Dieteren nog maar zeer beperkt groeit van 350 woningen in 2008 naar 364 woningen in 2023. Daarna zal de woningbehoefte afnemen.
  • Met de elf solitaire bouwlocaties kan binnen de planperiode worden voorzien in de woningbehoefte voor de kern Dieteren.
  • Gelet op de ruimtelijke en functionele relatie tussen de kernen Dieteren en Susteren hebben woninginitiatieven in de ene kern consequenties voor de behoefte in de andere kern. Mede gelet op de beoogde ontwikkeling van de Gebiedsvisie Susteren ligt het voor de hand thans hiermee rekening te houden bij het toekennen van (in)directe woningbouwtitels in de kern Dieteren.
  • Voor zover in de kern Dieteren reeds behoefte bestaat aan woningbouw is deze gelegen in het segment seniorenwoningen. Het Koppelveld is echter geen geschikte locatie voor het realiseren van dergelijke woningen.
  • Voor de kern Dieteren is ook het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Dieteren in voorbereiding. Niet uitgesloten is dat ter uitvoering van dit plan een claim op extra woningen zal worden gelegd.
Op grond van deze argumenten is door B & W besloten het Koppelveld overeenkomstig het huidig gebruik een agrarische bestemming te geven. Vanwege te verwachten planschade van een eigenaar zal een planschade risicoanalyse worden uitgevoerd, uitgaande van twee opties:
  • het wijzigen van de bestemming “Uit te werken woondoeleinden” naar “Agrarisch”;
  • het wijzigen van de bestemming “Uit te werken woondoeleinden” naar “Agrarisch”met een wijzigingsbevoegdheid naar “Wonen”.
Omdat in de gemeentelijke notitie sterk geleund wordt op het in december 2008 uitgevoerde regionale woningmarktonderzoek, hebben wij dit opgevraagd en bekeken voor zover het Dieteren betreft. Dit onderzoek is uitgevoerd door het adviesbureau Companen te Arnhem. De onderzoeksvraag kwam in essentie neer op de volgende: Hoe ontwikkelt de woningbehoefte zich in kwantitatieve en kwalitatieve zin in de periode 2008 tot 2013, per dorp, met een doorkijk naar 2018?
Uit de uitvoerige rapportage van Companen halen we het volgende.

Respons op de vragenlijsten
In Dieteren zijn de vragenlijsten naar alle 360 huishoudens en naar 20 thuiswonende jongeren tot 28 jaar gestuurd. Van de huishoudens hebben er 60 gereageerd, van de jongeren niemand. Bij de huishoudens scoort Dieteren met 17% het laagste, bij de jongeren uiteraard ook.

Tevredenheid woning en woonomgeving.

Tabel 3.1: Tevredenheid woning en woonomgeving per kern (% tevreden en zeer tevreden), 2008
EchtSchilbergPey/HingenSlekSt. JoostKoningsboschMaria-Hoop/ E’boschSusterenNieuwstadtDieterenRoosterenEcht-Susteren
Grootte van de woning94%93%94%95%93%95%96%91%94%100%93%94%
Onderhoudsstaat buitenkant85%89%92%83%92%91%89%86%89%84%89%88%
Onderhoudsstaat binnenkant85%89%93%82%91%88%89%88%89%82%90%88%
Geluidsisolatie74%79%78%79%85%85%86%79%79%75%76%78%
Stook- en energiekosten77%82%79%75%79%80%73%83%82%72%77%79%
Prijs-kwaliteitverhouding87%89%90%91%94%87%91%89%93%90%86%89%
Buitenruimte86%89%92%91%93%94%94%85%90%92%93%89%
 
Verkeersveiligheid66%87%70%73%72%62%74%71%70%65%72%70%
Speelgelegenheid51%76%65%68%83%35%63%67%58%59%63%61%
Hoeveelheid groen 76%89%78%95%92%77%96%85%85%74%88%83%
Onderhoud groen/straten/achterpaden76%68%70%80%77%68%70%64%59%52%64%68%
Dagelijkse voorzieningen97%81%68%32%12%6%10%88%62%21%45%68%
Veiligheid in de buurt77%85%84%81%87%80%89%80%80%82%82%81%
Rust in de buurt72%90%82%91%85%81%4%80%83%86%83%81%
Bereikbaarheid per openbaar vervoer92%91%72%28%27%23%20%79%67%43%40%69%
Parkeergelegenheid76%80%76%83%89%88% 89%74%75%62%85%78%
Scholen99%94%97%96%93%87%93%97%98%81%85%95%
Kinderopvang93%93%100%81%84%80%51%94%97%65%63%88%
Netheid van de buurt80%88%92%95%91%92%89%83%86%84%85%85%
Ruimte in de buurt90%93%94%96%99%95%100%92%93%89%96%93%
Onderlinge sociale contacten88%88%90%93%95%90%91%87%94%85%91%89%
Zorgvoorzieningen91%87%84%55%48%46%34%90%71%49%54%78%
Bron: Enquête Companen, 2008.

De woning scoort over het algemeen goed in alle kernen. Wat betreft woonomgeving scoort Koningsbosch, Dieteren en in mindere mate Roosteren het minst gunstig ten opzichte van gemeentelijk gemiddelde. Dat zit hem niet alleen in het voorzieningen-niveau, maar ook in andere aspecten.

Prognose aantal huishoudens Dieteren
 2008201320182023
1 & 2 phh < 35 jaar19252727
1 & 2 phh 35 - 54 jaar64544538
gezinnen128119109100
1 & 2 phh 55 - 74 jaar97116136143
1 & 2 phh 75+41444555
totaal350358363364

Conclusies
Dieteren heeft abominabel gereageerd op de in 2008 toegezonden vragenlijsten. Wordt het daar nu -zeker wat de jongeren betreft- op afgerekend? Jongeren moeten maar elders hun heil zoeken, voor seniorenwoningen is het Koppelveld niet geschikt ( waarom ?). Kennelijk wordt de voorkeur gegeven aan woningbouw in Susteren.
Met de leefbaarheid van de kleine kern Dieteren wordt in de voorstellen en de besluitvorming geen rekening gehouden. Het dorp zal verder vergrijzen, de basisschool zal het niet redden, de verenigingen zullen het moeilijk gaan krijgen. Slechts de uitvoering van het in voorbereiding zijnde Dorpsontwikkelingsplan kan een lichtpunt gaan vormen.

Oproep
Bij deze doen wij een oproep aan alle verenigingen om met een of twee leden de Dorpsraad te versterken zodat die met voldoende draagvlak het overleg met de gemeente kan aangaan om de leefbaarheid en daarmee de toekomst van Dieteren veilig te stellen. Of laten we alles over ons heen komen. Aan u de keus.

Stichting De Schakel
Bron: De Schakel


Webmaster info@deetere.nl