Koppelberg te Dieteren

Welkom bij feiten Koppelberg,


Bouwtype: Motte 
Kasteel typologie: Mottekasteel 
Lokatie toponiem: Dieteren 
Lokatie straat: Bij de Louerstraat 
Lokatie gemeente: Susteren 
Lokatie coordinaten: 187,46 / 342,80 
Huidig gebruik: Agrarisch, weiland. 
Huidige toestand: Goed 
Monument status: Archeologisch monument MRS-nr. 46045 
Monument omschrijving: (ROB i.c.m. SB4) Terrein waarin een middeleeuwse kasteelberg. Oppervlak van het terrein ca. 180 x 150 meter. Het terrein bestaat uit een steile heuvel en een voorterrein. Het geheel wordt gedeeltelijk door een droge gracht / greppel omgeven. De heuvel is opgeworpen uit lemige, grindhoudende grond. De voet en de top hebben respectievelijk een diameter van circa 54 en 6 meter, De hoogte bedraagt circa 7 meter. In de top bevindt zich een kleine ingraving. 
Monument omvang: Terrein 180 x 150 meter met heuvel 
Bescherming dorpsgezicht: Nee 
Bescherming landschap: Ja 
Archeologie status: Beschermd monument, 68B-003 
Archeologie waardering: Wetenschappelijk, cultuur-historisch, zichtbaar 
Archeologie toelichting: Gaaf, zeldzaam en markante ligging 
Archeologie beheersvisie: Complex vrijwaren van opslag, ingraving en ontsierend gebruik. Bij het kappen van bomen de stobben laten zitten. Bij het uitslepen zorgen dat het (micro)reliëf niet wordt aangestast. Voorafgaande aan een eventuele herinplant door middel van onderzoek de aard, omvang diepteligging en kwaliteit van aanwezige archeologische sporen laten vaststellen. Geen aantasting van het reliëf. Geen grondwerkzaamheden die dieper reiken dan de huidige bouwvoor (zoals woelen en draineren) of die grondverzet of aantasting van de reliëfkenmerken inhouden. Handmatig of met licht materieel maaien. Geen verlaging of verhoging van de grondwaterstand. 
Gemeente monumentencommissie: Ja, met een monumentenverordening 
Gemeente bestemmingsplan: In het vigerend bestemmingsplan 'Buitengebied Susteren' heeft het een bestemming als: terrein voorkomende op de lijst van beschermde archeologische monumenten gelegen op gronden met de bestemming agrarisch gebied van landschappelijke waarde - zonering. In het ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied-Oost' heeft het een bestemming als: agrarisch gebied. 
Gemeente meerjarenprogramma: Ja 
Gemeente restauratieplannen: Nee 
Bezoek mogelijkheid: Nee 
Literatuur:
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 492.
 • Es, G. van, 'Het laatste leengericht op de Koppelberg' in: Frankenland, 1(1943 / 44), 278-280.
 • Escaille, H, de l', 'Les fiefs du Haut Quartier de la Gueldre, 1236-1598 (2 Het ampt Montfort: Roosteren 2: Het leen genaamd van der Motten)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 31(1894), p. 204.
 • Hinz, H., 'Über frühe Burgen und Siedlungen am Niederrhein' in: Niederrh. Jahrbuch, 4(1959), p. 7-21.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 79 en 82 (nrs. 327 en 340).
 • Leclercq, W.L., Limburg, Reisboek, Amsterdam, z.j. (±1940), p. 172.
 • Linssen, J., 'Enkele gegevens uit de 14de eeuw over de heren van Dieteren' in: Limburgse Leeuw, 5(1956 / 57)1, p 10.
 • M.J., De Koppelberg te Susteren' in: De Maasgouw, 1(1879), p. 40.
 • Peters, W., 'Over het verleden van Dieteren' in: Heemklank, 6(1983)1, p. 6-19.
 • Roozen, N., Susteren en zijn oude zegels, z.p., 1958, p. 71-73.
 • Rosenkrantz, E., 'Bijdrage tot de geschiedenis der graven van Kessel (Het goed Dieteren te Susteren)' in: De Maasgouw, 18(1896), p. 8 en 11.
 • Wolters, A., 'De leenen van het adellijk huis te Dieteren bij Susteren. De leenkamer van den Koppelberg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 24(1887), p. 1-38.
 • Wolters, A., 'Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Echt' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 61(1925), p. 251-273.
Documentatie:
 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der gemeente Susteren, 1635-1948, Maastricht, Dienst Inspectie der Archieven in Limburg, 1978, 250 p.

Terug


@ Email