Gemeenschapshuis in Dieteren


Gemeenschapshuis Dieteren, renovatie of nieuwbouw?

Op een druk bezochte informatie bijeenkomst op 25 maart 2013 in de grote zaal van gemeenschapshuis ‘de Koppel ’ werd door Paul Opgenort op duidelijke wijze uitgelegd wat de stand van zaken is ten aanzien van de renovatie van het gemeenschapshuis.Als eerste gaf hij aan wie in de werkgroep zit en welke opdracht deze had meegekregen van enerzijds de gemeente Echt-Susteren en anderzijds Stichting gemeenschapsbelang. Zoals U wellicht nog weet heeft de gemeenteraad 655.000 euro voor renovatie van het gemeenschapshuis beschikbaar gesteld. De werkgroep moest uitzoeken welke wensen de verenigingen en andere gebruikers van het gemeenschapshuis hadden en hoe men kon komen tot een sluitende exploitatie.

Omdat het huidige gebouw niet meer aan de huidige eisen voldoet en er zeel veel afgebroken en verbouwd moet worden heeft men ook de opdracht meegekregen om de optie van nieuwbouw te bekijken als en in hoeverre men dit ook binnen het opgegeven budget kan doen.
Paul Opgenort vertelde eerst alles over de optie renovatie en ambtenaar Hub Heijman ging vervolgens in op de onderzochte optie van nieuwbouw hij gebruikte hiervoor de situatie in Sint Joost als voorbeeld. Rekening houdend met de wensen van de gebruikers en gekeken naar het huidig gebruik komt men tot een kleiner gebouw met een oppervlakte van 430 m2.

Nadat beiden klaar waren was de algemene indruk dan ook dat nieuwbouw toch wel de beste optie zal zijn. Mede ook omdat dan ook de exploitatie beter haalbaar zou worden. De Stichting gemeenschapsbelang heeft dan ook besloten om eerst de optie van nieuwbouw nader uit te werken. Een belangrijk gegeven hierbij is dat de gemeenteraad een besluit moet nemen om de gelden die voor renovatie zijn bestemd nu te bestemmen voor nieuwbouw. Gezien de voordelen voor de gemeenschap zou de gemeenteraad hier logischerwijs mee moeten instemmen.
Mocht deze echter hier geen toestemming aan kunnen geven zal de oorspronkelijke opdracht van renovatie uitgewerkt en uitgevoerd worden.

Tijdens de avond kwam ook het beheer meerdere malen aan de orde. Sinds vele jaren hebben Jo en Wilma dit op een uitmuntende manier voor hun rekening genomen. In de nieuwe situatie denkt men dit wellicht op een andere manier te moeten invullen en wel gedeeltelijk met een in te huren beheerder en anderzijds door vrijwilligers. De voorkeur gaat uit naar een vaste beheerder die men nog niet heeft kunnen vinden, is er iemand die zich hiertoe geroepen voelt kan die contact opnemen met de stichting. Echter geen nood voorlopig zal Wilma nog klaarstaan om alles gladjes te laten doorlopen.
Ook het parkeren kwam uitgebreid aan bod waar verschillende tips vanuit het publiek kwamen om extra parkeerplekken waarbij ook aandacht voor invalide plaatsen zal zijn. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de toegankelijkheid van het hele gebouw. Omdat het nieuwe gebouw kleiner zal zijn kwam er ook een logische vraag of men ook bij de inrichting rekening kon houden dat bij een groter event er op eenvoudige wijze bijvoorbeeld met een paviljoen afdoende ruimte gecreeerd kan worden.

Nieuwbouw betekent echter wel dat gedurende sloop en bouw men moet uitwijken naar andere lokaties. Binnen Dieteren zijn hiervoor enkele kleinere lokaties beschikbaar. Een cafébezoek zit er echter gedurende deze tijd niet in, tenminste niet in Dieteren. Mocht voor nieuwbouw alle lichten op groen gaan dan denkt men na het carnavalsseizoen van 2013-2014 dus in het voorjaar van 2014 van start te kunnen gaan.Omdat ik jammer genoeg niet aanwezig kon zijn bij de informatieavond en ik U toch wil informeren volgt hier het verslag van de hand van André Filott.

Op weg naar een nieuw gemeenschapshuis in Dieteren

Op dinsdag 7 januari 2014 vond een drukbezochte informatieavond plaats in De Koppel over de bouw van een nieuw gemeenschapshuis. Namens het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Dieteren lichtte Paul Opgenort de aanwezigen met een duidelijke presentatie in over de stappen, die al gezet zijn en vooral die welke nog gezet moeten worden om te komen tot een nieuw gemeenschapshuis, gaandeweg een aantal vragen beantwoordend.

De Gemeenteraad heeft ingestemd met nieuwbouw inclusief een budget daarvoor. Er is een begeleider aangesteld voor het hele bouwproces in de persoon van Victor Beerkens en er is een planning opgesteld.

Eerst zal er een concept-voorlopig ontwerp worden opgesteld waarvoor een 4-tal architecten worden uitgenodigd. Nadat deze hun werk hebben gedaan en hun ontwerp hebben toegelicht zal een keuze worden gemaakt welk ontwerp het in principe zal worden en zal die architect opdracht krijgen dit uit te werken in een voorlopig ontwerp en dit tevens voorzien van een kostenraming. Medio april zal wederom een informatieavond plaatsvinden waarna het voorlopig ontwerp zal worden vastgesteld.

Begin mei 2014 zal worden gestart met het definitieve ontwerp, hetgeen begin juli afgerond moet zijn. In de 2e week van juli begint de fase van de bouwvoorbereiding zoals het maken van bestek en tekeningen en de documentatie van de installaties, de constructies en de brandveiligheid. Afronding van deze fase wordt voorzien in de 3e week van september.

Vanaf eind september / begin oktober wordt dan de omgevingsvergunning aangevraagd met een doorlooptijd tot in de 3e week van januari 2015. Als alles naar wens verloopt is er dan ook een bouwvergunning. Gelijktijdig vindt ook de fase van prijsvorming en de gunning aan een aannemer (en onderaannemers) plaats. Daarna kan in principe begonnen worden met de sloop van het huidige gebouw en kan de nieuwbouw een aanvang nemen.

Omdat Carnaval in 2015 erg vroeg valt zou hiermee wind en weder dienende het best begonnen kunnen worden na Aswoensdag 18 februari 2015.

8 Maanden later zou dan het nieuwe gebouw in gebruik genomen moeten kunnen worden.

Het beheer van het gemeenschapshuis zal in overleg met het huidige beheerdersechtpaar Jo en Wilma Spelthan op een andere leest geschoeid worden, waarbij veel meer dan thans het geval is een beroep zal worden gedaan op de inzet van de verenigingen en andere gebruikers.

Met dank aan : André Filott (De Schakel)
Informatie-avond 16 april 2014

16 april 2014 was er weer een informatie-avond in de Koppel over een nieuw te bouwen. Het bouwteam van het stichtingsbestuur heeft zich uitgesproken over een bouwplan dat al als concept is besproken met de Deeterse verenigingen. Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor alle inwoners van Dieteren.
Zoals gewend presenteerde Paul Opgenort strak en soms met een kwiekslag deze avond met alle voorhanden zijnde informatie en de concept tekening.


Voorontwerp nieuwbouw Koppel

Het nieuwe gebouw zal kleiner worden dan de huidige Koppel echter met enkele belangrijke verbeteringen zoals isolatie (geluid en warmte) en handiger indeling. Ondanks een kleiner ca 470 m2 en lager gebouw blijft de oppervlakte van grote zaal gelijk, deze kan overigens middels een scherm in twee gedeelten worden afgescheiden. Ook komt er een vergaderzaal en meer en betere toiletvoorzieningen. Ook is er voorzien in een terras aan de zuidkant dit is de achterzijde van het gebouw. Belangrijk detail is ook dat het gebouw iets naar achter wordt geplaatst wat 2 voordelen oplevert. Ten eerste wordt eventuele overlast verder beperkt voor de naaste buren en ten tweede komt hiermee ruimte vrij voor meer parkeerruimte, gedacht wordt aan een 12-tal plaatsen aan de voorzijde van de nieuwe Koppel.
Vanuit de zaal kwam ook een terechte vraag ten aanzien van de energie voorziening en meer in het bijzonder om hierbij gebruik te maken van zonnepanelen. Dit zou op den duur de exploitatie van het gebouw beter betaalbaar houden.
Deze en andere vragen/opmerkingen zoals over de indeling worden door het bouwteam meegenomen en verder uitgewerkt in een definitieve(re) versie. Daarna kan men gaan denken over de aankleding en inrichting van het gebouw maar we worden tijdig weer op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen door het stichtingsbestuur.
Informatie-avond 10 september 2015

Donderdag 10 september 2015 was in het fanfare-gebouw “de wiejerd” de presentatie SVZ nieuwbouw gemeenschapshuis De Koppel Dieteren, waarbij Paul Opgenort de huidige stand van zaken op een duidelijke manier uiteenzette. De uiteindelijke nieuwbouw zal een bruto oppervlakte hebben van 484 m2 de kosten van het gebouw bedragen zo'n 9 ton. De nieuwbouw wordt door de gemeente geregeld en is uitbesteed aan aannemer Leon Corstjens uit Panheel. De oplevering zal naar verwachting 11 december 2015 zijn. De gemeente stelt het gebouw ter beschikking aan de Dieterse gemeenschap.
De inrichting wordt vervolgens door de stichting gerealiseerd in samenwerking met interieurarchitect Pascal Snitjer. Het benodigde budget van € 121.000 hiervoor kan slechts gedeeltelijk uit eigen middelen worden bekostigd. Daarom is men op zoek gegaan naar middelen via o.a. fondsen, sponsoring maar ook wil men een via een actie(loterij) middelen binnenhalen.
De stichting heeft zich ook tot doel gesteld het beheer en de exploitatie op zich te nemen waarbij de werkzaamheden door vrijwilligers worden gedaan. Om de praktische invulling hiervan verder uit te werken zal nog overleg met de lokale verenigingen/stichtingen volgen.
Uiteindelijk zal het gebouw voldoende ruimte en mogelijkheden bieden voor Dieteren.
Na deze uiteenzetting en het beantwoorden van de gestelde vragen heeft de interieurarchitect Pascal Snitjer nog een filmpje laten zien wat een impressie gaf hoe het gebouw er van buiten en binnen komt uit te zien.

Hieronder plattegrond en enkele fragmenten uit het filmpje van interieurarchitect Pascal Snitjer.


Plattegrond nieuwbouw KoppelVooraanzicht nieuwbouw Koppel


Entree naar zaal


Bar en voorste stuk zaal


Overzicht zaal


Kleine (vergader)zaal


Officiële opening 19 maart 2016

Onder grote bestelling van bevolking en gemeentebestuur werd op zaterdagavond 19 maart 2016 de nieuwe Koppel officieel geopend.OnthullingOnthulling naambord De KoppelGrote belangstelling in de zaal van de nieuwe Koppel.


Webmaster info@deetere.nl