Dieteren op de schop


Bewonersoverleg
Zoals aangegeven tijdens de laatste informatieavond in de Koppel is een kleine groep bewoners geformeerd om periodiek bij elkaar te komen samen met gemeente en mensen van bureau Brouwers en aannemer BLM. De bedoeling is om de ontwikkelingen rond het project te volgen en om knelpunten te bespreken.

Kort verslag van de eerste bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 19 september 2017 vond het eerste overleg plaats in de directiekeet van BLM op het Paereplein.
Na een korte voorstellingsronde volgde een welkomstwoord door Nico Heijen van de gemeente waarbij hij aangaf dat Jean-Pierre Wertz van adviesbureau Brouwers vervangen wordt door Rene Schreurs.
De voortgang van het project ligt nog altijd binnen de planning. Dit betekent dat als er geen obstakels of verlet wegens weersomstandigheden zijn de oplevering volgend jaar mei zou kunnen plaatsvinden.
Vanuit de bewoners werd vervolgens ingegaan op een aantal storende zaken met name de onveilige omleidings routes over Breedenweg en Beuningerstraat. Deze straten zijn te veel te smal vooral de Breedenweg waarbij de berm door de voorbije natte periode omgevormd werd tot een modderpoel met mogelijk gevaarlijke slippartijen tot gevolg. Ook de ontsluiting via Roosterderweg is verre van ideaal door de werkzaamheden die daar plaats vinden en doordat veel verkeer op een oneigenlijke manier gebruik maakt van de kruising met de Maaseikerweg. De aannemer tracht dit op te lossen door volgende week eerst het nieuwe riool aan te leggen op het Paereplein, dus het voorste stuk van de Vleutstraat. Hierna wordt dit gedicht en wordt de funderingslaag aangebracht zodat het plaatselijke verkeer dan weer via de Vleutstraat en Kerkstraat richting de verkeerslichten en vice versa kan rijden. Hiermee zou de omleidingsroute via Breedenweg en Beuningerstraat voor de bewoners niet meer nodig zijn.
Vervolgens werd ook aandacht gevraagd voor de communicatie richting bewoners. Ook dit werd door partijen onderkend en wil men gericht via bewonersbrieven de mensen bereiken die het aangaat. Op aanraden van de groep wordt ook informatie via deze site aangeboden alsook via het Dieterse maandblad de Schakel.
De werkzaamheden gaan nu verder op de Kerkstraat tot en met de kruising met de Roosterderweg. Dan wordt zoals al gemeld eerst het eerste stuk van de Vleutstraat ter hoogte van Paereplein gedaan waarna deze vrijgegeven wordt voor het lokale verkeer. Daarna gaat men verder op de Kerkstraat vanaf kruising Roosterderweg tot en met kruising met de Kampstraat. Hierna wordt het laatste stuk van de Kerkstraat tot aan Zilstraat opgepakt.
Aanspreekpunten voor de bewoners betreffende de werkzaamheden zijn Ralph Peerbooms uitvoerder van BLM en Laurens Driessen namens de Gemeente, beiden zijn meestal overdag ter plaatse aanwezig.
Een volgend overleg is over een maand gepland.
Kort verslag van de tweede bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 17 oktober 2017 vond het tweede overleg plaats, ditmaal in de Koppel.

Voortgang
De werkzaamheden op de Kerkstraat zijn nog volop bezig, het nieuwe riool is inmiddels gelegd tot aan de kruising met de Kampstraat. Ook is het asfalt verwijderd vanaf dit punt tot nagenoeg aan de kruising met Echterstraat/Zilstraat. Over 3 weken hoopt men ook hier het nieuwe riool gelegd te hebben. Dan vervolgd men deze werkzaamheden op de Vleutstraat, hierbij wordt eerst de toplaag gefreesd van de gehele Vleutstraat en daarna wordt in secties het gehele asfalt verwijderd zodanig dat gemeenschapshuis de Koppel zoveel mogelijk toegankelijk blijft.
Ongeveer half november wordt op de Kerkstraat het asfalt aangebracht tot aan de kerk, vanaf hier wordt gestart met klinkers leggen tot aan Corneliushof.

Bestemmingsverkeer
Na het leggen van het nieuwe riool op het Paereplein is dit stukje Vleutstraat vrijgegeven voor de bewoners om snel Dieteren uit of in te rijden. Omdat hier nu nog veel werkzaamheden plaatsvinden vraagt de aannemer om hier tijdens werkuren beperkt gebruik van te maken door liever te kiezen voor de omleidingsroute. Vanuit de bewoners wordt lof gesproken over de positieve manier hoe de werknemers omgaan met het doorlaten van het verkeer ondanks dat dit vaak de werkzaamheden stoort. Door het toelaten van (bewoners)verkeer in de nog niet voltooide weggedeeltes wordt er extra begrip gevraagd van de bewoners m.b.t. tot de veiligheid van zowel weggebruikers maar zeker ook voor het personeel van de aannemer. Toch is men ook kritisch als het gaat om de omleidingsroute, deze is ver van ideaal vanwege de smalle wegen en bij nat weer de modderige poelen met kans op vervelende slippartijen. Vanuit de gemeente wordt hier nu extra inspanning beloofd om dit bij te houden en ook enkele extra uitwijkplaatsen aan te leggen.

Communicatie
De bewonersgroep vraagt ook mede hierom aandacht voor voldoende informatie naar de bevolking. Naast informatie via deze website en het Dieterse maandblad de Schakel wil men ook nog een algemene informatiebrief bezorgen bij alle huisadressen in de kern.

Wijzigingen
Het H.Hartbeeld zou volgens plan verplaats worden naar de overzijde van het Paereplein maar men wil nu bekijken of het toch op de huidige plek kan blijven staan. Onbekend is nog hoe beeld en sokkel aan elkaar bevestigd zijn. Bij het Kröpke worden enkele bomen vervangen. Het verplaatsen van het oorlogsmonument is besproken met vertegenwoordigers van de stichting 4 mei herdenking.

Ontkoppelen
Voor bewoners die willen ontkoppelen kan vanuit de gemeente materiaal(regenpijp) beschikbaar worden gesteld om het regenwater de leiden tot aan de erfgrens waar de aannemer het dan kan aansluiten op het infiltratieriool.

De volgende bijeenkomst is over 3 weken gepland.

Kort verslag van de derde bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 7 november 2017 vond het derde overleg plaats, wederom in de Koppel.

Voortgang
De uitvoerder meld dat men nu op de Kerkstraat volop bezig is met het klinkeren van de straatgoot. Volgende week woensdag 15 november is namelijk het aanbrengen van het asfalt gepland op de Kerkstraat en wel vanaf Kerk tot kruisvlak met Kampstraat en vanaf kruisvlak Kampstraat tot aan kruisvlak met Echterstraat-Zilstraat. Vervolgens zullen de trottoirs op de Kerkstraat beklinkerd worden, daarna ook het kruisvlak met de Kampstraat en de Kerkstraat vanaf kerk tot ingang Corneliushof. Tijdens het beklinkeren van de Kerkstraat is hier geen verkeer mogelijk.
Inmiddels zijn nu ook de rioleringswerkzaamheden gestart op de Vleutstraat, hierdoor is deze weg nu ook niet meer bruikbaar als ontsluitingsweg. Het is nu nog meer als voorheen noodzakelijk dat men gebruik dient te maken van de omleidingsroute via Echterstraat, Breedenweg, Beuningerstraat, Maaseikerweg en vice-versa.
Wat betreft de voortgang op de Vleutstraat hoopt de uitvoerder deze zover mogelijk te hebben gerealiseerd voor de Kerst en zelfs op 18 december hoopt men hier al de eerste asfalt te kunnen aanbrengen.

Veiligheid
Vanwege het parkeren in andere straten ontstaan hier ook minder gewenste situaties. Om alles veilig te houden wordt verzocht om goed te kijken waar men parkeert en de snelheid laag te houden vooral bij kruispunten waar het zicht soms beperkt is vanwege bebouwing en parkeren te kort op kruispunt. Zoals bijvoorbeeld bij Roosterderweg met Kerkstraat en Meester Ramakerstraat met de Kampstraat. Dat er overlast en soms frustatie heerst is begrijpelijk maar als iederen meewerkt komen we ook door deze periode heen en is het hopen dat het werk voorspoedig zal verlopen en we kunnen uitkijken op een mooi nieuw ingericht dorp.

Ontkoppelen
Op een vraag vanuit de bewoners betreffende wat de afspraken zijn over aansluiten gescheiden aanbieden schoon water en vuilriool wordt geantwoord dat aangesloten wordt op vuilwaterriool en pas als eenduidig vaststaat dat het om hemelwater gaat er aangesloten kan worden op het infiltratie riool.

Varia
Wederom komt ook de omleidingsroute ter sprake, deze wegen worden zoals eerder al aangegeven tijdens het werk voortdurend gemonitord en waar nodig hersteld.
Het H. Hartbeeld wordt toch zoals oorspronkelijk gepland, verplaatst naar de overzijde van de Vleutstraat en blijft dus wel op het Paereplein.
Van een aankomende activiteit namelijk het plaatsen van de Bok en de Sint Maartensviering heeft men vernomen dat er voor een aangepaste route wordt gekozen.
Vanuit de bewoners wordt ook aandacht gevraagd voor het geval er bijvoorbeeld een stroomkabel wordt geraakt en er bij herstel de elektra op een traject wordt uitgeschakeld er rekening gehouden kan worden met hulpbehoevende inwoners. De bewoners willen inventariseren welke adressen dit per straat zou kunnen betreffen en dat hier extra aandacht aan gegeven wordt mocht zich een dergelijk geval nogmaals voordoen.
Nico Heijen meld vanuit de gemeente verder nog dat de de klinkers op de Zilstraat die op de opgebroken sleuven nogal hoog zijn gelegd binnenkort nog goed gelegd worden.

De volgende bijeenkomst is over 4 weken gepland.

Kort verslag van de vierde bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 5 december 2017 vond het vierde overleg plaats, wederom in de Koppel.

Stand van zaken:
Op dit moment is het treintje met rioleringswerkzaamheden gevorderd tot gemeenschapshuis de Koppel. Dit betekent dat het gemeenschapshuis vanaf nu toegankelijk is vanaf het Paereplein.
Op de Vleutstraat is ook al begonnen met het plaatsen van de trottoirbanden.
Op de Kerkstraat schiet men al goed op met het beklinkeren van de trottoirs.

Planning:
Het beklinkeren op de Kerkstraat gaat zodra de trottoirs klaar zijn verder op het kruispunt met de Kampstraat en vervolgens bij kerkplein richting Paereplein. Let op! Zodra men bezig is op de rijbaan zal deze uiteraard niet toegankelijk zijn voor verkeer.
Op de Vleutstraat worden de werkzaamheden voortgezet met rioleringswerkzaamheden en het plaatsen van trottoirbanden. Als de weersomstandigheden niet tegenzitten wordt zelfs op 19 december a.s. al de asfalt aangebracht op de Vleutstraat.
Daarna zullen ook nog saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd op een stukje van de Zilstraat richting Bosweg/Louerstraat.
Tijdens de Kerst en feestdagen zullen er naar verwachting geen gaten meer openliggen.
Voor sommige activiteiten die normaal gesproken in de Koppel zouden plaatsvinden zal soms een alternatieve lokaliteit worden gezocht.
Rond 18 december zal er weer een informatiebrief bezorgd worden.

Uitbreiding:
Zoals u wellicht gehoord heeft zijn er door een aantal Dieterse raadsleden voorstellen gedaan om extra budget beschikbaar te stellen om ook nog het stuk Kerkstraat tot aan de verkeersregelinstallatie mee te nemen in het project zodat ook dit stuk uniform wordt ingericht.
Afhankelijk van een positief Raadsbesluit, onderhandelingen met de aannemer en andere randvoorwaarden zal er voor de aanwonenden en andere belanghebbenden mogelijk in januari of februari nog een informatieavond worden gepland.

Veiligheid/bereikbaarheid:
Wederom wordt aandacht gevraagd om de omleidingsroute via Breedenweg en Beuningerstraat in goede staat te houden, zeker bij natte weersomstandigheden.
Mochten er buiten kantooruren problemen onstaan dan kan men ook terecht via het klachtennummer van de Gemeente via: 06-22198282

De volgende bijeenkomst wordt half januari gepland.

Kort verslag van de vijfde bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 16 januari 2018 vond het vijfde overleg plaats, wederom in de Koppel.

Stand van zaken:
Inmiddels zijn de rioleringswerkzaamheden gevorderd tot het pleintje op de hoek Vleutstraat/Zilstraat.
Voor de Kerst waren de werkzaamheden uitgevoerd zoals gepland. Op de Vleutstraat was de asfalt aangebracht vanaf Paereplein tot aan kruispunt Kampstraat. Op de Kerkstraat was het kruispunt met de Kampstraat en het wegdek vanaf Kerk tot aan ingang Corneliushof beklinkerd, nadat ook de trottoirs op de Kerkstraat beklinkerd waren.

Planning:
Naar verwachting zal voor de Carnaval de Vleutstraat en Zilstraat vanaf Bosweg tot voorbij het pleintje de rioleringswerkzaamheden en aanbrengen funderingslaag voltooid zijn. Komende vrijdag wordt hiertoe het asfalt al opgebroken vanaf Bosweg tot voorbij het pleintje. Dit betekent overigens ook dat de route van en naar Louerstraat vanuit de kern afgesloten is en men de omleiding via de Lange Akkersweg en Bosweg moet volgen.
Voor de carnaval zal waarschijnlijk ook het pleintje voor de Kerk en het kruispunt op de Vleutstraat met de Meester Ramakersstraat beklinkerd zijn. Dit zou voor carnavalsoptocht gunstig zijn waarbij op de Zilstraat een alternatieve route via Mgr Lijnenstraat/Kampstraat tot de mogelijkheid behoort.
De werkzaamheden liggen tijdens de carnaval stil gedurende de maandag, dinsdag en woensdag. Hierna gaat men op de Zilstraat verder. De eerste fase tot aan de Jumper en de tweede fase vanaf Jumper tot aan kruising Kerkstraat/Echterstraat, waarna men op de Echterstraat verder gaat.
Na de carnaval zal men waarschijnlijk ook het H. Hartbeeld gaan verplaatsen.

Uitbreiding:
Het budget voor het stukje Kerkstraat tot aan de VRI (stoplicht) is inmiddels door de raad beschikbaar gesteld. Nu worden nog alle voorbereidingen getroffen en zodra dit afgerond is zullen de aanwonenden geïnformeerd worden.

Veiligheid/bereikbaarheid:
De omleidingsroute en de stukken rijbaan waar geen asfalt is aangebracht worden regelmatig door de aannemer gemonitord en waar nodig bijgehouden.
Bij het parkeren in de nieuwe situatie wordt gevraagd om zoveel mogelijk rekening te houden met voldoende passeermogelijkheid voor de voetganger met name voor mensen met rollators.

Een volgende bijeenkomst voor de bewonersgroep wordt gepland op 20 februari 2018.


Webmaster info@deetere.nl