Dieteren op de schop


Bewonersoverleg
Zoals aangegeven tijdens de laatste informatieavond in de Koppel is een kleine groep bewoners geformeerd om periodiek bij elkaar te komen samen met gemeente en mensen van bureau Brouwers en aannemer BLM. De bedoeling is om de ontwikkelingen rond het project te volgen en om knelpunten te bespreken.

Kort verslag van de eerste bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 19 september 2017 vond het eerste overleg plaats in de directiekeet van BLM op het Paereplein.
Na een korte voorstellingsronde volgde een welkomstwoord door Nico Heijen van de gemeente waarbij hij aangaf dat Jean-Pierre Wertz van adviesbureau Brouwers vervangen wordt door Rene Schreurs.
De voortgang van het project ligt nog altijd binnen de planning. Dit betekent dat als er geen obstakels of verlet wegens weersomstandigheden zijn de oplevering volgend jaar mei zou kunnen plaatsvinden.
Vanuit de bewoners werd vervolgens ingegaan op een aantal storende zaken met name de onveilige omleidings routes over Breedenweg en Beuningerstraat. Deze straten zijn te veel te smal vooral de Breedenweg waarbij de berm door de voorbije natte periode omgevormd werd tot een modderpoel met mogelijk gevaarlijke slippartijen tot gevolg. Ook de ontsluiting via Roosterderweg is verre van ideaal door de werkzaamheden die daar plaats vinden en doordat veel verkeer op een oneigenlijke manier gebruik maakt van de kruising met de Maaseikerweg. De aannemer tracht dit op te lossen door volgende week eerst het nieuwe riool aan te leggen op het Paereplein, dus het voorste stuk van de Vleutstraat. Hierna wordt dit gedicht en wordt de funderingslaag aangebracht zodat het plaatselijke verkeer dan weer via de Vleutstraat en Kerkstraat richting de verkeerslichten en vice versa kan rijden. Hiermee zou de omleidingsroute via Breedenweg en Beuningerstraat voor de bewoners niet meer nodig zijn.
Vervolgens werd ook aandacht gevraagd voor de communicatie richting bewoners. Ook dit werd door partijen onderkend en wil men gericht via bewonersbrieven de mensen bereiken die het aangaat. Op aanraden van de groep wordt ook informatie via deze site aangeboden alsook via het Dieterse maandblad de Schakel.
De werkzaamheden gaan nu verder op de Kerkstraat tot en met de kruising met de Roosterderweg. Dan wordt zoals al gemeld eerst het eerste stuk van de Vleutstraat ter hoogte van Paereplein gedaan waarna deze vrijgegeven wordt voor het lokale verkeer. Daarna gaat men verder op de Kerkstraat vanaf kruising Roosterderweg tot en met kruising met de Kampstraat. Hierna wordt het laatste stuk van de Kerkstraat tot aan Zilstraat opgepakt.
Aanspreekpunten voor de bewoners betreffende de werkzaamheden zijn Ralph Peerbooms uitvoerder van BLM en Laurens Driessen namens de Gemeente, beiden zijn meestal overdag ter plaatse aanwezig.
Een volgend overleg is over een maand gepland.
Kort verslag van de tweede bijeenkomst.
Op dinsdagmiddag 17 oktober 2017 vond het tweede overleg plaats, ditmaal in de Koppel.

Voortgang
De werkzaamheden op de Kerkstraat zijn nog volop bezig, het nieuwe riool is inmiddels gelegd tot aan de kruising met de Kampstraat. Ook is het asfalt verwijderd vanaf dit punt tot nagenoeg aan de kruising met Echterstraat/Zilstraat. Over 3 weken hoopt men ook hier het nieuwe riool gelegd te hebben. Dan vervolgd men deze werkzaamheden op de Vleutstraat, hierbij wordt eerst de toplaag gefreesd van de gehele Vleutstraat en daarna wordt in secties het gehele asfalt verwijderd zodanig dat gemeenschapshuis de Koppel zoveel mogelijk toegankelijk blijft.
Ongeveer half november wordt op de Kerkstraat het asfalt aangebracht tot aan de kerk, vanaf hier wordt gestart met klinkers leggen tot aan Corneliushof.

Bestemmingsverkeer
Na het leggen van het nieuwe riool op het Paereplein is dit stukje Vleutstraat vrijgegeven voor de bewoners om snel Dieteren uit of in te rijden. Omdat hier nu nog veel werkzaamheden plaatsvinden vraagt de aannemer om hier tijdens werkuren beperkt gebruik van te maken door liever te kiezen voor de omleidingsroute. Vanuit de bewoners wordt lof gesproken over de positieve manier hoe de werknemers omgaan met het doorlaten van het verkeer ondanks dat dit vaak de werkzaamheden stoort. Door het toelaten van (bewoners)verkeer in de nog niet voltooide weggedeeltes wordt er extra begrip gevraagd van de bewoners m.b.t. tot de veiligheid van zowel weggebruikers maar zeker ook voor het personeel van de aannemer. Toch is men ook kritisch als het gaat om de omleidingsroute, deze is ver van ideaal vanwege de smalle wegen en bij nat weer de modderige poelen met kans op vervelende slippartijen. Vanuit de gemeente wordt hier nu extra inspanning beloofd om dit bij te houden en ook enkele extra uitwijkplaatsen aan te leggen.

Communicatie
De bewonersgroep vraagt ook mede hierom aandacht voor voldoende informatie naar de bevolking. Naast informatie via deze website en het Dieterse maandblad de Schakel wil men ook nog een algemene informatiebrief bezorgen bij alle huisadressen in de kern.

Wijzigingen
Het H.Hartbeeld zou volgens plan verplaats worden naar de overzijde van het Paereplein maar men wil nu bekijken of het toch op de huidige plek kan blijven staan. Onbekend is nog hoe beeld en sokkel aan elkaar bevestigd zijn. Bij het Kröpke worden enkele bomen vervangen. Het verplaatsen van het oorlogsmonument is besproken met vertegenwoordigers van de stichting 4 mei herdenking.

Ontkoppelen
Voor bewoners die willen ontkoppelen kan vanuit de gemeente materiaal(regenpijp) beschikbaar worden gesteld om het regenwater de leiden tot aan de erfgrens waar de aannemer het dan kan aansluiten op het infiltratieriool.

De volgende bijeenkomst is over 3 weken gepland.


Webmaster info@deetere.nl